Historisk arkiv

Juryutvalgets utredning på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Justisdepartementet sender på høring utredningen fra utvalget som har vurdert juryordningens fremtid.

Justisdepartementet sender på høring utredningen fra utvalget som har vurdert juryordningens fremtid.

Juryutvalget har sett på hvordan retten er satt sammen når de alvorligste straffesakene behandles i lagmannsretten.

- Det er viktig at straffedommer er riktige, tillitsskapende og oppleves som rettferdige. Vi har nå fått en grundig utredning som et utgangspunkt for den nærmere vurderingen, sier justisminister Knut Storberget.

Utredningen er fyldig og spørsmålene den reiser kompliserte. Høringsfristen settes derfor til 1. mars 2012. Det gir høringsinstansene seks måneders høringsfrist.

Utvalget, som ble ledet av lagdommer Per Jordal, overleverte 17. juni 2011 utredningen "Når sant skal skrives" til justisminister Knut Storberget. Utvalget er enig om mange av forutsetningene som bør legges til grunn for behandlingen av de alvorligste straffesakene, men er delt når det gjelder spørsmålet om man skal beholdes dagens ordning med en lagrette (jury). Utvalget har også vurdert enkelte andre spørsmål, bl.a. rettens sammensetning ved behandlingen av anker over straffeutmålingen. Utvalget foreslår også at det i særtilfeller skal være adgang til å spille av eventuelle lyd- og bildeopptak fra førsteinstansbehandlingen under ankebehandlingen. Siktemålet er å skåne fornærmede fra å forklare seg på nytt dersom det vil være en uforholdsmessig tung byrde.

- Disse spørsmålene har stor betydning både for den enkelte og samfunnet. Det er derfor viktig med en bred høring og lang høringsfrist slik at høringsinstansene får god tid på seg til å vurdere saken. Jeg ser frem til å motta høringsuttalelsene, sier Storberget.