Historisk arkiv

Juryordningen avskaffes over nyttår

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Juryordningen avskaffes 1. januar 2018. Det ble besluttet i statsråd i dag.

– Regjeringen har arbeidet for å få opphevet juryordningen så fort som mulig. Det er derfor gledelig at vi får til en ikraftsetting allerede over nyttår, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Lagmannsrettens sammensetning vil bli endret. Juryordningen erstattes av en meddomsrett med to fagdommere og fem lekdommere.

– Lekdommerelementet vil fremdeles stå sterkt, men det ivaretas på en bedre måte. Vi får et mer effektivt system som ivaretar domstolens ressurser og avgjørelsen av skyldspørsmålet vil gis en grundig begrunnelse i alle saker, sier Amundsen.

Det er også fastsatt overgangsregler som vil regulere behandlingen av pågående straffesaker. Saker som er anket til lagmannsretten før 1. januar 2018 skal følge gammel ordning, mens saker som påankes senere behandles i tråd med de nye reglene. Etter 31. desember 2018 vil alle ankesaker behandles av en meddomsrett.