Prop. 77 S (2015–2016)

Reindriftsavtalen 2016/2017, og endringer i statsbudsjettet 2016 m.m.

Til innholdsfortegnelse

1 Reindriftsavtale 1. juli 2016 – 30. juni 2017

I henhold til Hovedavtalen for reindriftsnæringen av 26. februar 1993, har Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund inngått følgende reindriftsavtale for driftsåret 2016/2017, gjeldende fra 1. juli 2016 til 30. juni 2017.

1.1 Økonomisk ramme avtaleåret 2016/2017

1.1.1 Bevilgninger over statsbudsjettet

Partene er enige om en ramme for Reindriftsavtalen 2016/2017 på 114,5 mill. kroner.

1.1.2 Priser

Det fastsettes ikke målpris for reinkjøtt i slaktesesongen 2016/2017.

1.2 Reindriftsavtalens bevilgninger følger kalenderåret

Årets forhandlinger gjelder budsjettåret 2017. Bevilgningene innarbeides i statsbudsjettet på ordinær måte gjennom Prop. 1 S (2016–2017) for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Stortingsproposisjonen om reindriftsavtalen fremmes som tidligere for behandling i vårsesjonen. Proposisjonen vil både inneholde forslag til budsjettvedtak, og forslag til omdisponeringer mellom poster for 2016. Det forutsettes at Stortinget ved sin behandling av proposisjonen gir Landbruks- og matdepartementet fullmakt til å iverksette tiltak i henhold til den inngåtte reindriftsavtalen, og som er knyttet til bevilgninger i 2017.

1.3 Utviklings- og investeringstiltak

Det bevilges 31,6 mill. kroner til Reindriftens Utviklingsfond (RUF) for avtaleåret 2016/2017.

Ut fra fondets økonomiske situasjon, settes tildelingsrammen til RUF lik bevilgningsrammen.

Avtalepartene legger til grunn at RUFs styre skal utøve sin myndighet med utgangspunkt i tildelingsrammen, og at styret selv legger opp til en plan for disponering av ikke øremerkede midler som kan understøtte målsettingene for reindriftspolitikken.

For Reindriftens Utviklingsfond gjøres det følgende avsetninger:

 • 1,45 mill. kroner til konfliktforebyggende tiltak

 • 5,50 mill. kroner som reindriftsavtalens andel til Utviklingsprogrammet – vekst og verdiskaping i landbruket

 • 2,00 mill. kroner til fagbrevordningen i reindriften

 • 4,00 mill. kroner til markedstiltak

 • 3,20 mill. kroner til pramming

 • 0,25 mill. kroner til lærings- og omsorgsbaserte tjenester

 • 0,6 mill. kroner til drift av nytt klassifiseringssystem

 • 1,0 mill. kroner til fjerning av gammelt gjerdemateriell med mer

 • 0,5 mill. kroner til reindriftsfaglig medvirkning i regional forvaltning

 • 1,5 mill. kroner til utvikling av NRL som organisasjon

Økonomisk støtte kan for øvrig innvilges til andre tiltak i samsvar med forskriftens formål, herunder:

 • støtte ved omfattende tap av rein i ulykker,

 • reindriftsanlegg, herunder gjerder og slakteanlegg,

 • tiltak for å fremme likestilling og kvinners situasjon i reindriften,

 • refusjon av dokumenterte utgifter til deltagelse på kurs/etterutdanning og lignende for reindriftsutøvere,

 • sikring av reindriftens beiterett, herunder støtte i forbindelse med distriktenes arbeid med sikring av reindriftens arealer,

 • gjennomføring av strukturtiltak i distrikter med behov for tiltak for reintallstilpasning og ressursutnyttelse,

 • andre faglige tiltak til fremme for reindriften, herunder veiledning, kursvirksomhet, beitegranskning, planlegging og avlstiltak,

 • utvikling av binæringer og formål av generell kulturell betydning for reindriftssamene,

 • støtte til tiltak for reindriftsnæringen som følge av klimaskapte endringer,

 • andre praktiske tiltak innenfor reindriften, herunder transport av rein,

 • tilrettelegging av 1-2 dagers kompetansegivende kurs/etterutdanning,

 • forsknings- og kunnskapsformidling,

 • feltbarnehager.

1.4 Kostnadssenkende og direkte tilskudd

Det bevilges 74,2 mill. kroner for avtaleåret 2016/2017 til ulike direkte tilskudd.

1.4.1 Distriktstilskudd

Distriktstilskuddet skal bidra til å gi distriktene og tamreinlagene økonomisk grunnlag for å ivareta sitt ansvar og sine oppgaver med utvikling av reindriften i en bærekraftig retning. Dette innebærer bl.a. å få et reintall i balanse med beitegrunnlaget, sikring av reindriftens arealer, økt lønnsomhet, samt å legge til rette for en kriseberedskap.

Det avsettes 10,4 mill. kroner til ordningen med distriktstilskudd.

1.4.2 Tilskudd til siidaandeler og tamreinlag

Det innføres et generelt vilkår om at det ikke gis tilskudd for rein slaktet og omsatt utenfor Norges grenser. Unntak for denne regelen er rein slaktet gjennom ordningen om utenlands bearbeiding.

Dersom tilslaget på de ulike ordningene fører til at rammen overstiges, skal avtalepartene komme sammen for å finne inndekning innenfor reindriftsavtalens rammer.

Det gjøres følgende avsetninger til tilskudd til siidaandeler og tamreinlag:

 1. Produksjonspremie:

  Formålet med produksjonspremien er å premiere innsats, produksjon og videreforedling i næringen. Produksjonspremien bidrar også til å verdsette og synliggjøre den innsatsen som utføres i tillegg til arbeidet på fjellet.

  Det er avgiftspliktig salgsinntekt av kjøtt og andre avgiftspliktige salgsinntekter fra rein tilhørende alle reineiere i siidaandelen som danner grunnlag for beregning av produksjonspremien. Avgiftsfrie salgsinntekter og salg av livdyr inngår ikke som grunnlag for beregningen av produksjonspremien. Det er oppgjørsprisen for reinskrotten som skal danne grunnlag for produksjonspremien. Dette innebærer at frakt- og slaktekostander ikke inngår i grunnlaget for beregning av premien.

  Gjeldende satser og regelverk videreføres.

  Det avsettes 29,5 mill. kroner til ordningen med produksjonspremie.

 2. Kalveslaktetilskuddet:

  Formålet med kalveslaktetilskuddet er å stimulere til at en større del av kjøttproduksjonen foregår på kalv, noe som er ressursøkonomisk gunstig. Uttak av kalv reduserer presset på vinterbeitene, og reduserer tapene i løpet av vinteren. Økt uttak av kalv bidrar også til økt produktivitet fordi tilveksten på kalv er større enn tilveksten på større dyr.

  For ytterligere å stimulere til økt produktivitet økes kalveslaktetilskuddet til 475 kroner per kalv.

  Gjeldende regelverk videreføres.

  Det avsettes 26,6 mill. kroner til ordningen med kalveslaktetilskudd.

 3. Særskilt driftstilskudd til ungdom

  Formålet med særskilt driftstilskudd til ungdom er å støtte opp om siidaandelsledere som er under 30 år, og som er under etablering og oppbygging av egen drift.

  Gjeldende satser og regelverk videreføres.

  Det avsettes 1,4 mill. kroner til særskilt driftstilskudd til ungdom.

 4. Ektefelle- og samboertillegg:

  Formålet med ektefelle- og samboertillegget er å støtte opp om den familiebaserte reindriften.

  Gjeldende satser og regelverk videreføres.

  Det avsettes 1,6 mill. kroner til ordningen med ektefelle- og samboertillegg.

 5. Etableringstilskudd:

  Etableringstilskuddet har som formål å støtte opp om reindriftsutøvere under 35 år, og som er under etablering av egen enhet. Samtidig skal tilskuddet stimulere til strukturendringer ved at siidaandeler blir overdratt til personer under 35 år.

  Gjeldende satser og regelverk videreføres.

  Det avsettes 1,9 mill. kroner til ordningen med etableringstilskudd.

1.4.3 Andre tilskudd

Frakttilskudd:

Avtalepartene er enige om å utvide formålet med frakttilskuddet slik at tilskuddet også skal bidra til økt slakteuttak før innflytting til høst- og vinterbeitene, samt økt konkurranse om råstoffet.

Med bakgrunn i utvidet formål, er avtalepartene enige om å justere satsene og regelverket for frakttilskuddsordningen innenfor en ramme på 2,5 mill. kroner. Nytt regelverk utarbeides og fastsettes sammen med øvrig regelverk til Reindriftsavtalen 2016/2017.

Rapportering av slaktet rein:

I henhold til Forskrift om rapportering av slaktet rein kan de som slakter rein søke om økonomisk støtte til å gjennomføre de aldersbestemmelser som kreves.

Det avsettes 300.000 kroner som økonomisk støtte til slakteriene over Reindriftsavtalen 2016/2017 for å gjennomføre nødvendige aldersbestemmelser.

1.5 Velferdsordninger

Det bevilges totalt 2,6 mill. kroner til velferdsordningene i reindriften for Reindriftsavtalen 2016/2017.

1.5.1 Tidligpensjon i reindriften

Gjeldende satser og regelverk videreføres.

Det avsettes 1,0 mill. kroner til tidligpensjon i reindriften i Reindriftsavtalen 2016/2017.

1.5.2 Avløsning ved svangerskap /fødsel

Regelverk og satser for tilskudd til avløsning ved svangerskap/fødsel videreføres. Tilskuddet skal bidra til å styrke stillingen til reindriftskvinnene. Tilskudd for leid hjelp ved svangerskap og fødsel forvaltes av Landbruksdirektoratet.

Det avsettes 1,0 mill. kroner til tilskudd til avløsning ved svangerskap/fødsel i Reindriftsavtalen 2016/2017.

1.5.3 Øvrige velferdsordninger

Gjeldende regelverk og avsetting til sykepengeordningen videreføres.

Den kollektive innbetalingen over reindriftsavtalen til sykepengeordningen dekker tilleggspremien for økte sykepenger – fra 65 pst. til 100 pst. av inntektsgrunnlaget for sykdom utover 16 dager. Fødselspenger dekkes også med 100 pst. av inntektsgrunnlaget. Bevilgningen beregnes ut fra samlet næringsinntekt for de reineiere som inngår i ordningen. Midlene overføres sentralt til Folketrygden.

Det avsettes 0,6 mill. kroner til sykepengeordningen i Reindriftsavtalen 2016/2017.

1.6 Organisasjonstilskudd

Bevilgningen til organisasjonstilskudd settes til 6,1 mill. kroner, herunder 200.000 kroner til HMS tiltak i reindriften.

Tilskuddet utbetales kvartalsvis på grunnlag av oversendt årsrapport og revisorgodkjent regnskap for siste driftsår, samt budsjett og planer for 2017. Kontingentinntekter og eventuelle tilskudd/refusjoner/inntekter fra andre institusjoner/departementer skal spesifiseres både i regnskap og budsjett.

1.7 Importordninger

Det tollbaserte importvernet skal, innenfor de rammer som Norges forpliktelser i henhold til WTO-avtalen setter, praktiseres på en måte som sikrer reindriftsnæringen et rimelig vern mot konkurrerende import.

Landbruksdirektoratet kan fastsette kvoter for reinkjøtt og/eller levende rein for slakting som kan importeres med redusert toll etter samråd med Markedsutvalget for reinkjøtt og reinkjøttbransjen for øvrig. I en situasjon hvor Markedsutvalget og bransjen gir råd om å importere reinkjøtt, forutsetter Landbruks- og matdepartementet at Landbruksdirektoratet tar kontakt med departementet.

1.8 Regelverk

Regelverket for Reindriftens utviklingsfond og ordningene under punkt 4, fastsettes av Landbruks- og matdepartementet i samråd med Norske Reindriftsamers Landsforbund.

Oslo 16. februar 2016

Ellinor Marita Jåma

Anne Marie Glosli

Til dokumentets forside