Prop. 77 S (2015–2016)

Reindriftsavtalen 2016/2017, og endringer i statsbudsjettet 2016 m.m.

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Landbruks- og matdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om Reindriftsavtalen 2016/2017, og endringer i statsbudsjettet 2016 m.m.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om Reindriftsavtalen 2016/2017, og endringer i statsbudsjettet 2016 m.m. i samsvar med et vedlagt forslag.

Til dokumentets forside