Prop. 77 S (2015–2016)

Reindriftsavtalen 2016/2017, og endringer i statsbudsjettet 2016 m.m.

Til innholdsfortegnelse

3 Nærmere om den økonomiske utviklingen i næringen

3.1 Totalregnskapet for reindriften

Økonomisk utvalg for reindriften er oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet, og har til oppgave hvert år å legge fram et totalregnskap for næringen. Regnskapet utgjør det økonomiske grunnlagsmaterialet for reindriftsforhandlingene. Regnskapet gir en oversikt over verdiene som er skapt i næringen samlet sett ved utnyttelse av produksjonsfaktorene arbeid og kapital, og viser samlede inntekter, kostnader og resultat for hele reindriftsnæringen i Norge.

Totalregnskapet viser en nedgang i resultatmålene fra 2013 til 2014. Vederlag til arbeid og egenkapital reduseres fra 59,1 mill. kroner i 2013 til 54,1 mill. kroner i 2014 (-5 mill. kroner). Målt per årsverk har vederlag til arbeid og egenkapital en nedgang fra 62.100 kroner i 2013 til 56.400 kroner i 2014, og målt per siidaandel har vederlag for arbeid og egenkapital en nedgang fra 103.600 kroner i 2013 til 94.500 kroner i 2014.

Sum produksjonsbaserte inntekter øker fra 117,8 mill. kroner i 2013 til 128,3 mill. kroner i 2014 (+10,5 mill. kroner), hovedsakelig som følge av en økning i kjøttinntektene på 8,7 mill. kroner. Postene «andre produksjonsbaserte inntekter» reduseres med 0,9 mill. kroner og «binæringsinntekter» øker med 1,6 mill. kroner fra 2013 til 2014.

Sum statstilskudd øker fra 70,6 mill. kroner i 2013 til 76,4 mill. kroner i 2014 (5,7 mill. kroner). Dette skyldes en økning i ordinære tilskudd.

Erstatningene for tap av rein reduseres fra 67,7 mill. kroner i 2013 til 66,6 mill. kroner i 2014 (-1,2 mill. kroner), og erstatningene for arealinngrep hadde en økning fra 4,1 mill. kroner i 2013 til 5,9 mill. kroner i 2014 (1,7 mill. kroner).

Totalt sett gir dette en økning i de samlede inntektene fra 260,3 mill. kroner i 2013 til 277,1 mill. kroner i 2014 (+16,8 mill. kroner).

Siidaandelenes kostnader økes fra 153,4 mill. kroner i 2013 til 171,5 mill. kroner i 2014 (18,1 mill. kroner). Felleskostnadene har en reduksjon fra 28,8 mill. kroner i 2013 til 27,9 mill. kroner i 2014 (-0,8 mill. kroner). Tamreinlagenes kostnader øker fra 9,2 mill. kr i 2013 til 9,3 mill. kr i 2014. I sum gir dette en økning i de totale kostnadene fra 191,3 mill. kroner i 2013 til 208,7 mill. kroner i 2014 (17,4 mill. kroner).

Foruten en reduksjon i kostnadene fra 2010 til 2011, har kostnadene fra og med 2006 hatt en markant økning. De største utgiftene er til avskrivninger (18 pst.) og til kjøretøy og maskiner (18 pst.). I forbindelse med fremleggelsen av Totalregnskapet 2014 den 9. desember 2015 påpekte avtalepartene behovet for at Økonomisk utvalg går grundig inn i og analyserer kostnadsutviklingen i reindriften. Det legges til grunn at Økonomisk utvalg følger opp avtalepartenes anmodning i forbindelse med utarbeidelsen av Totalregnskapet for 2015.

Renter på lånt kapital øker fra 9,9 mill. kroner i 2013 til 14,3 mill. kroner i 2014 (4,5 mill. kroner).

Tabell 3.1 Sammendrag av reindriftens totalregnskap i perioden 2011–2014, samt budsjett 2015 (1.000 kroner)

Budsjett1

Regnskapsposter

2011

2012

2013

2014

2015

Produksjonsbaserte inntekter:

142 660

122 825

117 844

128 344

139 687

Kjøtt og biprodukter

117 554

109 838

114 110

122 767

130 325

Endring i reinhjordverdien

-3 905

-16 039

-29 781

-28 587

-24 803

Binæringsinntekter

3 582

3 659

5 293

6 861

6 861

Andre2

25 429

25 367

28 222

27 303

27 303

Statstilskudd:

76 878

65 438

70 628

76 361

81 724

Ordinære tilskudd

53 367

42 643

50 308

58 043

61 390

Andre tilskudd

12 078

13 758

12 800

12 065

12 684

Ekstraordinære tilskudd

463

579

579

0

2 361

Tilskudd til binæringer

1 664

2 668

1 105

889

904

Verdiskapningsprogram

1 949

873

944

687

0

Tiltak mot radioaktivitet

1 532

835

715

281

167

Konfl.demp. tiltak rovvilt

5 825

4082

4 177

4 396

4 218

Erstatninger:

79 904

76 000

71 861

72 419

65 240

Tap av rein

76 098

72 672

67 725

66 550

60 795

Arealinngrep

3 806

3 328

4 136

5 869

4 445

Sum inntekter:

299 443

264 262

260 333

277 124

286 652

Kostnader:

Siidaandelenes kostnader

130 724

137 905

153 435

171 500

174 439

Felleskostnader

23 799

27 170

28 754

27 915

28 393

Kostnader i tamreinlag

8 893

9 178

9 159

9 301

9 460

Sum kostnader:

163 416

174 253

191 347

208 716

212 292

Vederlag for arbeid og kapital

136 027

90 009

68 986

68 408

74 360

Renter på lånt kapital

9 720

9 520

9 159

14 309

14 251

Vederlag for arbeid og egenkapital

Totalt (1.000 kr)

126 307

80 489

59 130

54 099

60 108

Per årsverk(kr)

126 560

85 718

62 111

56 397

62 653

Per siidaandel (kr)

220 431

141 957

103 556

94 527

104 174

Sum årsverk

998

939

952

959

959

Ant.siidaandeler3

573

567

571

572

577

1 Det presenteres her et budsjett for 2015 i stedet for foreløpig regnskap. Dette har sin årsak i at regnskapstallene ennå ikke foreligger.

2 Posten omfatter arbeidsinntekter, leieinntekter og andre driftsrelaterte inntekter.

3 Antall årsverk for tamreinlagene (40) er lagt til antall siidaandeler i samisk reindrift.

3.2 Totalregnskapet for 2014 etter reinbeiteområde

Tabell 3.2 viser totalregnskapet for 2014 fordelt etter reinbeiteområder. Det går frem av tabellen at det er klare forskjeller i resultatene mellom reinbeiteområdene. Vederlag til arbeid og egenkapital for Nord-Trøndelag som ligger høyest, utgjør 283.700 kroner per årsverk. For Vest-Finnmark som ligger lavest, utgjør det -18.700 kroner per årsverk. Det er i regnskapet foretatt en oppsplitting av Finnmark i soner, se tabell 3.3. Her viser tilsvarende beregning at Kautokeino vest ligger lavest med -68.900 kroner per årsverk, mens Polmak/Varanger ligger høyest med 293.100 kroner per årsverk.

Endringer i den samlede livdyrverdien fremkommer i hovedsak som følge av endringer i reintall og flokksammensetning. Tabell 3.2 viser at disse endringene har stor betydning for resultatmålene i de fleste reinbeiteområdene. I tillegg til at endringer i livdyrverdien har stor betydning for resultatmålene i de fleste reinbeiteområdene innenfor samme år, har de også avgjørende betydning for endringer i resultatmålene innenfor et område mellom år.

Tabell 3.2 Totalregnskap for 2014 fordelt etter reinbeiteområder (1.000 kroner)

Reinbeiteområde

Øst- Finnm.

Vest- Finnm.

Troms

Nordland

Nord-Tr.lag

Sør-Tr./Hedm.

Prod.baserte innt.

34 082

24 538

8 013

11 912

15 604

16 698

Kjøtt og biprod.

30 011

40 949

5 579

7 134

10 642

12 221

Endr. i reinhjordverdi

-6 542

-21 011

-2 241

-417

-977

1 335

Binæringsinntekter

2 277

2 214

217

662

313

1 177

Andre prod.bas.innt.

8 336

2 387

4 457

4 533

5 627

1 964

Statstilskudd:

24 562

24 948

4 526

6 787

4 318

8 942

Ordinære tilskudd

20 406

17 441

3 166

2 750

3 566

8 436

Andre tilskudd

2 750

6 893

927

1 335

160

0

Ekstraord. tilskudd

0

0

0

0

0

0

Tilskudd til binæringer

638

144

107

0

0

0

Verdiskapningsprogr.

258

0

0

0

0

429

Tiltak mot radioakt.

0

0

0

0

279

2

Konfl.demp.rovvilt

510

470

326

2 702

313

75

Erstatninger:

22 911

11 134

10 842

13 677

9 809

3 085

Tap av rein

19 806

10 550

10 693

12 673

9 490

2 377

Arealinngrep

3 106

584

149

1 004

319

708

Sum inntekter

81 555

60 620

23 381

32 376

29 731

28 725

Kostnader:

Siidaandelenes kostn.

57 136

57 220

12 256

21 706

11 698

11 483

Felleskostnader

8734

5 051

1 804

7 378

2 362

2 587

Kostn. i tamreinlag

0

0

0

0

0

Sum kostnader

65 870

62 270

14 060

29 084

14 060

14 071

Vederlag for arbeid og kapital

15 685

-1 650

9 321

3 292

15 671

14 654

Renter på lånt kapital

3908

5 433

1 644

1 202

684

1 148

Vederlag for arbeid og egenkapital

Totalt (1.000 kr)

11 777

-7 084

7 677

2 090

14 987

13 506

Per årsverk (kr)

39 697

-18 695

105 454

30 001

283 675

280 852

Per siidaandel (kr)1

70 944

-33 892

163 331

50 977

384 289

450 192

Sum årsverk

297

379

73

70

53

48

Antall siidaandeler

166

209

47

41

39

30

1 Gjennomsnittstall beregnet ut fra totalt antall siidaandeler, dvs siidaandeler med rein, innenfor hvert reinbeiteområde. Dette innebærer at også siidaandeler med lav eller ingen rein inngår i beregningen.

Endringene fra 2013 til 2014 i totalregnskapets hovedposter gir følgende forklaring til endringene i resultatmålene i de ulike reinbeiteområdene:

Øst-Finnmark: Vederlag for arbeid og egenkapital reduseres med om lag 3,2 mill. kroner. De produksjonsbaserte inntektene reduseres med 7,2 mill. kroner. Statstilskuddene øker med 2,9 mill. kroner. De totale erstatningene øker med 0,7 mill. kroner. Totalt reduseres inntektene med 3,5 mill. kroner, samtidig som kostnadene øker med 3,6 mill. kroner. Antall siidaandeler er endret fra 167 til 166.

Vest-Finnmark: Resultatmålene reduseres. De produksjonsbaserte inntektene går ned fra 26,0 mill. kroner. i 2013 til 24,5 mill. kroner. i 2014. Statstilskudd og erstatninger øker med til sammen 2 mill. kroner. Samlet gjør dette at de totale inntektene øker med 0,5 mill. kroner. Samtidig øker kostnadene med om lag 5,3 mill. kroner. sammenlignet med 2013. Inkludert økte rentekostnader reduseres da vederlaget for arbeid og egenkapital med totalt 6,1 mill. kroner sammenlignet med 2013. Antall siidaandeler er uendret.

Troms: Dette er ett av tre områder hvor resultatmålene øker. Dette kommer som en følge av en økning i kjøttinntekter, statstilskudd og binæringsinntekter på hhv. 1,2 mill. kroner, 0,5 mill. kroner. og 1,2 mill. kroner. Troms har i tillegg til økningen redusert sine totale kostnader. På tross av den negative endringen i livdyrverdien har dette området en total økning i vederlaget for arbeid og egenkapital på 2 mill. kroner. Antall siidaandeler er endret fra 48 til 47.

Nordland: Resultatmålene har en forholdsvis stor reduksjon. De produksjonsbaserte inntektene og livdyrverdien øker, det samme gjør binæringsinntektene. Statstilskuddene og erstatningene er noe redusert. Imidlertid øker kostnadene med 5,1 mill. kroner og er dermed hovedårsaken til reduksjonen i vederlaget. Antall siidaandeler er endret fra 40 til 41.

Nord-Trøndelag: Også i dette området øker resultatmålet for arbeid og egenkapital. Alle inntektsposter, unntatt statstilskudd, øker fra 2013 til 2014. Spesielt ser vi en god økning i kjøttinntektene, noe som kommer som en følge av økt uttak samtidig som både vekt og pris er gått opp. Statstilskuddene reduseres med 0,4 mill. kroner, og livdyrverdien reduseres. Området har økt sine totale kostnader en del, men likevel ser vi altså en positiv endring i vederlagsmålet for arbeid og egenkapital. Antall siidaandeler er uendret.

Sør-Trøndelag/Hedmark: Resultatmålene har en økning. Dette på tross av at inntekter fra kjøtt og biprodukter og binæringsinntekter reduseres med hhv. 1,8 mill. kroner og 0,5 mill. kroner. Området har en forholdsvis stor økning i både livdyrverdien og statstilskuddene, og sammenholdt med de øvrige hovedpostene utgjør dette en positiv endring i vederlagsmålet for arbeid og egenkapital på 1,3 mill. kroner. sammenlignet med 2013. Antall siidaandeler er endret fra 29 til 30.

Tamreinlag: Vederlaget for arbeid og egenkapital øker med 2,6 mill. kroner. sammenlignet med 2013. Hovedårsaken til dette ligger i økte kjøttinntekter (+2,8 mill. kroner) samt positiv endring i livdyrverdien. Statstilskuddene er noe redusert (-1,3 mill. kroner.) mens de øvrige hovedpostene kun har mindre endringer. Kostnadene er tilnærmet uendret. Antall årsverk øker fra 39 til 40.

Tabell 3.3 Totalregnskap for 2014 fordelt på soner i Finnmark (1.000 kroner)

Reinbeiteområde

Polmak/Varanger

Karasjok øst

Karasjok vest

Kautok. øst

Kautok. midt

Kautok. vest

Produksjonsbaserte inntekter:

19 052

6 290

8 740

4 680

15 986

4 153

Kjøtt og biprodukter

12 240

5 708

12 062

12 190

17 433

11 606

Endring i reinhjordverdien

1 826

-2 069

-6 298

-8 455

-3 374

-9 183

Binæringsinntekter

611

660

1 006

476

1 172

567

Andre

4 375

1 991

1 970

469

755

1 163

Statstilskudd:

9 895

5 467

9 200

9 474

12 247

3 226

Ordinære tilskudd

9 447

3 762

7 196

6 459

8 752

2 230

Andre tilskudd

339

1 441

971

2 915

3 252

726

Ekstraordinære tilskudd

0

0

0

0

0

0

Tilskudd til binæringer

79

54

505

0

144

0

Verdiskapningsprogram

0

0

258

0

0

0

Tiltak mot radioaktivitet

0

0

0

0

0

0

Konfl.demp. tiltak rovvilt

30

210

270

100

100

270

Erstatninger:

10 484

5 164

7 264

2 510

5 224

3 401

Tap av rein

7 682

4 860

7 264

2 510

5 188

2 853

Arealinngrep

2 802

304

0

0

36

548

Sum inntekter

39 431

16 920

25 204

16 664

33 457

10 780

Kostnader:

Siidaandelenes kostnader

18 632

17 710

20 794

17 864

24 528

14 828

Felleskostnader

4 937

2 671

1 126

1 291

2 985

774

Kostnader i tamreinlag

0

0

0

0

0

0

Sum kostnader

23 569

20 381

21 920

19 155

27 513

15 602

Vederlag for arbeid og kapital

15 861

-3 461

3 284

-2 491

5 944

-4 822

Renter på lånt kapital

1 109

1 493

1 306

1 709

2 517

1 208

Vederlag for arbeid og egenkapital

Totalt (1.000 kr)

14 752

-4 954

1 979

-4 199

3 427

-6 030

Per årsverk(kr)

293 065

-47 591

13 911

-40 208

18 330

-68 910

Per siidaandel (kr)

335 270

-95 265

28 267

-68 836

36 456

-111 676

Sum årsverk

50

104

142

104

187

88

Antall siidaandeler

44

52

70

61

94

54

3.3 Siidaandelenes økonomi

Gjennomsnittlige nøkkeltall per siidaandel og per rein i de ulike reinbeiteområdene er presentert i tabell 3.4. Tabellen viser at det er store variasjoner mellom områdene. Eksempelvis varierer kjøttinntektene per siidaandel mellom 118.710 kroner i Troms og 407.377 kroner i Sør-Trøndelag/Hedmark. Gjennomsnittlige kjøttinntekter per rein varierer mellom 384 kroner per rein i Karasjok og 930 kroner per rein i Sør-Trøndelag/Hedmark. Det er også betydelige variasjoner i gjennomsnittlig statstilskudd mellom reinbeiteområdene. Reinbeiteområdene der flest siidaandeler og distrikter oppfyller kravene i reindriftsavtalens ordninger, får uttelling i form av høyere utbetaling. Dersom inntektsoverføringene relateres til reintall, er overføringene i 2014 størst i Sør-Trøndelag/Hedmark med 680 kroner per rein og lavest i Vest-Finnmark med 260 kroner per rein. For 2014 er inntektsoverføringene per siidaandel høyest i Sør-Trøndelag/Hedmark med 298.069 kroner og lavest i Karasjok med 99.301 kroner.

De totale kostnadene per siidaandel varierer også betydelig mellom områdene. Tilsvarende varierer de totale kostnader per rein. Nordland og Troms har det høyeste kostnadsnivået sett i forhold til reintallet med hhv. 1.976 og 1.126 kroner per rein, mens Vest-Finnmark har de laveste kostnadene per rein med 649 kroner per rein. Variasjonen i kostnadene per rein har sammenheng med driftsstrukturen og størrelsen på driftsgruppene i de ulike områder.

Tabell 3.4 Gjennomsnittlige nøkkeltall per siidaandel og per rein for reinbeiteområdene i 2014 (kr)

Polmak/ Varanger

Karasjok

Vest-Finnm

Troms

Nordl.

Nord-Tr.lag

Sør-Tr.lag/ Hedmark

Kjøttinntekter pr siidaandel

278 190

145 659

195 927

118 710

173 998

272 861

407 377

Kjøttinntekter pr rein

522

384

427

447

485

751

930

Statstilskudd pr siidaandel

224 886

120 221

119 366

96 301

165 533

110 718

298 069

Statstilskudd pr rein

422

317

260

362

461

305

680

Erstatninger pr siidaandel

238 271

101 863

53 273

230 675

333 592

251 515

102 833

Erstatninger pr rein

447

268

116

868

929

692

235

Totale inntekter pr siidaandel

896 148

345 280

290 048

497 463

789 660

762 336

957 497

Totale inntekter pr rein

1 682

910

632

1 872

2 199

2 098

2 186

Totale kostnader pr siidaandel

535 663

346 726

297 943

299 152

709 365

360 513

469 024

Totale kostnader pr rein

1 005

914

649

1 126

1 976

992

1 071

Vederlag arbeid og egenkapital pr siidaandel

335 270

-24 386

-33 892

163 331

50 977

384 289

450 192

Vederlag arbeid og egenkapital pr rein

629

-64

-74

615

142

1 058

1 028

Reintall pr siidaandel

533

380

459

266

359

363

438

Inntekter utenfor reindriften pr siidaandel

387

329

363

423

329

335

451

Tabell 3.4 viser til dels store forskjeller i lønnsomhet mellom områdene. Den store variasjonen skyldes forskjeller både når det gjelder reintall per siidaandel og inntjening per rein, hvorav sistnevnte ser ut til å ha størst betydning for resultatet. Dette innebærer at en forbedring av siidaandelenes økonomi først og fremst betinger økt inntjening per rein.

Mange reindriftsfamilier henter betydelige deler av sin inntekt utenfor reindriftsnæringen. Det er i all hovedsak kvinner som står for denne inntekten. Gjennomsnittlig sum lønn mv. per siidaandel varierte i 2014 fra 451.000 kroner i Troms til 329.000 kroner i Karasjok og Nordland.

Tabell 3.5 Vederlag for arbeid og egenkapital per siidaandel i perioden 2011–2014 (kroner)

Reinbeiteområde

2011

2012

2013

2014

Polmak/Varanger

349 057

188 652

365 251

335 270

Karasjok øst

74 137

-87 335

8 672

-95 265

Karasjok vest

135 066

155 080

-24 082

28 267

Øst-Finnmark

171 023

86 581

89 646

70 944

Kautokeino øst

168 299

-7 521

-1 647

-68 836

Kautokeino midt

114 808

101 381

6 181

36 456

Kautokeino vest

141 912

1 143

-53 867

-111 676

Vest-Finnmark

137 710

43 296

-4 843

-33 892

Troms

261 013

207 723

118 248

163 331

Nordland

331 551

258 692

138 540

50 977

Nord-Trøndelag

472 671

424 555

338 945

384 289

Sør-Tr/Hedmark

421 171

349 574

419 193

450 192

Sum samisk reindrift

212 025

124 231

88 532

75 051

Tamreinlag1

214 301

264 479

219 967

276 479

Totalt

226 765

141 957

103 556

94 527

1 Vederlag for arbeid og egenkapital per årsverk for tamreinlagene

Tabell 3.5 viser at vederlag for arbeid og egenkapital er på sitt laveste i 2014 i sammenligningsperioden. Fra 2010 er det en reduksjon på 172.639 kroner til 2014. Dette tilsvarer en reduksjon på om lag 65 prosent. Den største nedgangen de senere årene har Nordland, som har redusert sitt vederlag fra 331.551 kroner i 2010 til 50.977 i 2014. For øvrig har det vært markant nedgang i både Øst- og Vest-Finnmark i sammenlikningsperioden. Departementet er bekymret for den økonomiske utviklingen i deler av reindriften, og vil i den kommende stortingsmeldingen foreta en nærmere analyse av situasjonen.

Til dokumentets forside