Prop. 77 S (2015–2016)

Reindriftsavtalen 2016/2017, og endringer i statsbudsjettet 2016 m.m.

Til innholdsfortegnelse

8 Endringer i statsbudsjettet 2016

I samsvar med Prop. 1 S (2015–2016) for Landbruks- og matdepartementet har Stortinget vedtatt bevilgninger over kapittel 1151 med i alt 113,0 mill. kroner. Det foreslås nå omdisponeringer i statsbudsjettet for 2016, dvs. at kapittel 1151, post 51 økes med 2,3 mill. kr, mot reduksjon av kapittel 1142 post 71. Videre foreslås en økning av kapittel 1151 post 75 med 5,95 mill. kroner, mot reduksjon av hhv kapittel 1151 post 79 med 450.000 kroner og kapittel 1151 post 51 med 5,5 mill. kroner.

Omdisponeringen på 2,3 mill. kroner fra kapittel 1142 post 71 gjelder tiltak for distrikter som er utestengt fra vinterbeiter i Sverige. Omdisponeringen på 5,5 mill. kroner og 450.000 kroner skal finansiere et beregnet merforbruk i 2016 over kapittel 1151 post 75. Det vises til kapittel 5 for nærmere omtale.

Øvrige budsjettforslag det er redegjort for i denne proposisjonen for 2017, med fordeling av Reindriftsavtalens ramme på de ulike postene, legges på vanlig måte frem for Stortinget i forbindelse med ordinær budsjettbehandling gjennom Prop. 1 S (2016–2017) for Landbruks- og matdepartementet.

Til dokumentets forside