Prop. 77 S (2015–2016)

Reindriftsavtalen 2016/2017, og endringer i statsbudsjettet 2016 m.m.

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om Reindriftsavtalen 2016/2017, og endringer i statsbudsjettet 2016 m.m.

I

I statsbudsjettet for 2016 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1142

Landbruksdirektoratet

71

Omstillingstiltak i Indre Finnmark reduseres med

2.300.000

fra kr 9.519.000 til kr 7.219.000.

1151

Til gjennomføring av reindriftsavtalen

51

Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet reduseres med

3.200.000

fra kr 35.600.000 til kr 32.400.000.

75

Kostnadssenkende og direkte tilskudd økes med

5.950.000

fra kr 68.700.000 til kr 74.650.000.

79

Velferdsordninger reduseres med

450.000

fra kr 2.600.000 til kr 2.150.000.

II

Stortinget gir Landbruks- og matdepartementet fullmakt til å iverksette tiltak i henhold til den foreslåtte reindriftsavtalen, og som er knyttet til bevilgninger i 2017.

Til dokumentets forside