Prop. 77 S (2015–2016)

Reindriftsavtalen 2016/2017, og endringer i statsbudsjettet 2016 m.m.

Til innholdsfortegnelse

3 Tabellvedlegg

Fordeling av avtalens ramme på de ulike postene (mill. kroner):

Post

Benevnelse

Reindriftsavtalen 2015/2016

Forslag til avtalen for 2016/2017

Differanse 2015/2016 og 2016/2017

51

Reindriftens utviklingsfond

35,6

31,6

-4,0

72

Organisasjonstilskudd

6,1

6,1

-

75

Direkte tilskudd

68,7

74,2

5,5

79

Velferdsordninger

2,6

2,6

-

Sum

113,0

114,5

1,5

Spesifikasjon av post 51: Utviklings- og investeringstiltak (mill. kroner):

Formål

Avtalen 2015/2016, tildelingsramme

Avtalen 2016/2017, tildelingsramme

Konfliktforebyggende tiltak

1,45

1,45

Utviklingsprogrammet

8,20

5,50

Fagbrevordningen

2,00

2,00

Markedstiltak

3,00

4,00

Pramming

5,30

3,20

Lærings- og omsorgsbaserte tjenester

1,00

0,25

Drift av klassifiseringssystemet

0,60

0,60

Fjerning av gammelt gjerdemateriell mm

-

1,00

Reindriftsfaglig medvirkning i regional forvaltning

0,50

0,50

Utvikling av NRL som organisasjon

-

1,5

Til disposisjon for RUF’s styre

14,05

11,60

Sum

35,60

31,60

Spesifikasjon av post 75: Kostnadssenkende og direkte tilskudd (mill. kroner):

Benevnelse

Avtalen 2015/2016

Avtalen 2016/2017

Distriktstilskudd

10,3

10,4

Produksjonspremie

31,3

29,5

Kalveslaktetilskudd

18,0

26,6

Særskilt driftstilskudd til ungdom

1,8

1,4

Etableringstilskudd

2,2

1,9

Ektefelletilskudd

1,8

1,6

Frakttilskudd

3,0

2,5

Tilskudd til rapportering av rein

0,3

0,3

Sum

68,7

74,2

Til dokumentets forside