Prop. 82 S (2018–2019)

Finansiering og utbygging av E6 på strekningen Ulsberg – Melhus i kommunene Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus i Trøndelag

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Samferdselsdepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag om finansiering og utbygging av E6 på strekningen Ulsberg – Melhus sentrum i kommunene Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus. Prosjektet omfatter utbygging av ca. 64 km hovedsakelig firefelts vei med fartsgrense 110 km/t på mesteparten av strekningen.

Prosjektet er en del av KVU/KS1 for E6 Oppland grense- Jaktøya og Rv 3 Hedmark grense – Ulsberg. I Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014–2023 legger Regjeringen stor vekt på å utvikle E6 til en trafikksikker og effektiv transportåre på hele strekningen Oslo –Trondheim. I tillegg er det lagt vekt på at prosjektet Støren – Melhus sentrum bidrar til å utvikle det felles bo- og arbeidsmarkedet i Trondheimsregionen. Utbedring av strekningen Ulsberg – Berkåk – Løklia eliminerer en flaskehals for trafikken som kommer både fra E6 og rv 3, og øker trafikksikkerheten vesentlig. E6 Ulsberg–Melhus består av to parseller: E6 Ulsberg–Vindåsliene og E6 Korporalsbrua–Melhus sentrum.

Utbyggingen vil skje i regi av Nye Veier AS. Meld. St. 25 (2014–2015) På rett vei, Reformer i veisektoren danner grunnlaget for Nye Veier AS sin prosjektportefølje og metodikk. Nye Veier AS skal prioritere prosjekter basert på samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Stortingsmeldingen legger til grunn at både statlige midler og bompenger skal benyttes til å finansiere utbyggingen.

Samferdselsdepartementet og Nye Veier AS inngikk 22. desember 2015 en rammeavtale som fastsetter selskapets oppstartsportefølje og legger de generelle rammene for selskapets framtidige oppgaver og finansieringen av disse. Rammeavtalen angir at det skal inngås en veiutbyggingsavtale mellom Samferdselsdepartementet og Nye Veier. Veiutbyggingsavtalen forplikter selskapet til å gjennomføre utbyggingen av strekningen E6 Ulsberg – Melhus for den pris og de øvrige vilkår som framgår av avtalen.

Statens vegvesen har ansvaret for utbygging av prosjektet E6 Vindåsliene – Korporalsbrua som omfatter bygging av 6,5 km ny to-/trefelts veg i Midtre-Gauldal kommune. Utbyggingen er planlagt ferdig i løpet av 2020.

Det foreligger lokalpolitisk tilslutning og Trøndelag fylkeskommune har vedtatt å stille garanti for bompengeselskapets låneopptak. Etter at de lokale vedtakene ble fattet har Nye Veier redusert de forventede utbyggingskostnadene. Dette medfører at en i denne proposisjonen reduserer bomtakstene sammenlignet med i de lokale vedtakene, samtidig som to sideveisbommer fjernes i det endelige bompengeopplegget. Trafikantene tar dermed del i den kostnadsbesparelsen som Nye Veier oppnår på strekningen. Utbyggingen planlegges bygget ut med første delåpning mot slutten av år 2020.

Figur 1.1 Oversiktskart E6 Ulsberg – Melhus sentrum

Figur 1.1 Oversiktskart E6 Ulsberg – Melhus sentrum