Prop. 82 S (2018–2019)

Finansiering og utbygging av E6 på strekningen Ulsberg – Melhus i kommunene Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus i Trøndelag

Proposisjonen omhandler bompengefinansiering av prosjektet av E6 Ulsberg - Melhus i kommunene Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus i Trøndelag. Utbyggingen vil skje i regi av Nye Veier AS. Dagens veg har varierende standard med ujevn kurvatur, stigning og bredde, samt et stort antall kryss og avkjørsler. Veien er ulykkesutsatt og det er til tider redusert framkommelighet. Reiselengden vil gjennom denne utbyggingen bli redusert fra 68 km til 64 km, hovedsakelig firefelts vei med fartsgrense 110 km/t på mesteparten av strekningen. Reisetiden fra Ulsberg til Melhus vil bli redusert med om lag 20 min sammenlignet med på dagens vei. Forventet utbyggingskostnad er 15 029 mill. kr hvorav bompengebidraget er 5 681 mill. kr.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget