Prop. 86 L (2019–2020)

Endringer i gravferdsloven mv. (urnevegg mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Barne- og familiedepartementet legger med dette frem forslag til endringer i lov 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) som følger opp tre av forslagene i NOU 2014: 2 Lik og likskap. For det første foreslår departementet at gravferdsloven igjen skal tillate anlegging av og gravlegging i urnevegg, det vil si at askeurne blir oppbevart eller innmurt i en lukket nisje i en vegg eller et byggverk. Navn og data på den avdøde står normalt utenpå nisjen. Hensikten er at gravplasslovgivningen skal legge til rette for flere alternativer i møte med et mer mangfoldig samfunn og i møte med en ventet økning i antall dødsfall de neste tiårene.

For det andre foreslår departementet at gravferdsloven gir kommunen lovhjemmel til å fastsette avgifter for bruk av anonym minnelund, navnet minnelund og urnevegg.

Det tredje forslaget i proposisjonen dreier seg om den rettslige reguleringen av kistegravlegging og kremasjon. Gravferdsloven § 10 første ledd oppstiller i dag et vilkår for kremasjon: «Kremasjon kan skje med mindre det er kjent at det var i strid med avdødes ønske.» Bestemmelsen kan leses slik at loven anser kistegravlegging som den primære måten å gravlegge på, mens urnegravlegging etter kremasjon er unntaket. Bestemmelsen kan videre leses slik at loven forutsetter muligheten for motvilje mot kremasjon, mens tilsvarende motvilje mot kistegravlegging ikke synliggjøres. I samsvar med forslaget i NOU 2014: 2 foreslår departementet å oppheve gravferdsloven § 10 første ledd og dermed likestille kremasjon og kistegravlegging juridisk.

Til sist foreslår departementet endringer i henvisninger til kirkeloven og lov om trudomssamfunn og ymist anna i gravferdsloven, arbeidsmiljøloven og kommuneloven. Forutsatt at ny trossamfunnslov trer i kraft, oppheves kirkeloven og lov om trudomssamfunn og ymist anna. Gravferdsloven, arbeidsmiljøloven og kommuneloven må etter dette vise til trossamfunnsloven. Departementet har i Prop. 130 L (2018–2019) foreslått å endre kortformen gravferdsloven til gravplassloven, se punkt 22.6. Departementet tar høyde for den sannsynlige navneendringen, og foreslår at kommuneloven henviser til gravplassloven. Den foreslåtte navneendringen er ikke innarbeidet i lovproposisjonen for øvrig.