Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 86 L (2019–2020)

Endringer i gravferdsloven mv. (urnevegg mv.)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn

2.1 Prop. 130 L (2018–2019)

Barne- og familiedepartementet la 21. juni 2019 frem Prop. 130 L (2018–2019) med forslag til ny, felles trossamfunnslov, hvor departementet foreslo enkelte endringer i gravferdsloven som følge av forslaget til ny trossamfunnslov. Disse forslagene kommer ikke i konflikt med forslagene i det følgende.

Departementet vil senere foreslå forskriftsendringer som følge av lovforslagene i det følgende og i Prop. 130 L (2018–2019). Departementet vil også vurdere behovet for endringer i gravferdsloven § 22 om unntaket fra kravet om medlemskap i Den norske kirke for tilsatte med arbeidsoppgaver som alene er knyttet til gravplass, gravkapell og krematorium.

Departementet pekte i Prop. 1 S (2019–2020) for Barne- og familiedepartementet på at det i takt med samfunnsutviklingen er viktig stadig å se på behovet for å revidere regelverket og ha kunnskap om hvordan gravplassene blir driftet og forvaltet. Departementet vil i samsvar med dette vurdere behovet for endringer i forskriftene til gravferdsloven.

2.2 NOU 2014: 2 Lik og likskap

Lae-utvalget ble oppnevnt i 2012 for å utrede blant annet behovet for endringer i avgiftssystemet knyttet til gravferd, se NOU 2014: 2 Lik og likskap. Departementet har i Prop. 130 L (2018–2019) kapittel 22 tatt stilling til enkelte av forslagene om avgifter og fulgt opp andre forslag til lovendringer. I proposisjonen her følger departementet opp enkelte andre forslag til lovendringer.

2.3 Høringen av NOU 2014: 2

Høringsnotatet ble sendt til følgende instanser:

 • Arbeids- og sosialdepartementet

 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

 • Finansdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Klima- og miljødepartementet

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Fylkesmennene

 • Kommunene

 • Bispedømmerådene

 • Kirkelige fellesråd i Den norske kirke

 • Kirkerådet

 • Menighetsråd med fellesrådsfunksjon

 • Alfaset krematorium

 • Delta

 • Den katolske kirke

 • Den norske kirkes presteforening

 • Det Norske Diakonforbund

 • Det praktisk-teologiske seminar

 • Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo

 • Det teologiske Menighetsfakultet

 • Fagforbundet – kirke- og gravferdsansatte

 • Fagforbundet, Seksjon kirke, kultur og oppvekst

 • Fagforbundet teoLOgene

 • Gravferdsrådet

 • Human-Etisk Forbund

 • Høgskolen i Volda

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 • Islamsk Råd Norge

 • KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

 • Kateketforeningen

 • Kirkeansatte

 • MFO – Musikernes fellesorganisasjon

 • Miljødirektoratet

 • Misjonshøgskolen

 • Norsk forening for Gravplasskultur

 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

 • Vestfold Krematorium

 • Virke Gravferd

Høringen var åpen, slik at alle kunne sende innspill. Aktører som ikke hadde fått tilsendt høringssaken direkte, sto også fritt til å uttale seg om forslagene som ble lagt frem.

Det kom inn 249 høringssvar. Om lag tre av fire kom fra kirkelige fellesråd. Dette innebærer at litt under halvparten av fellesrådene svarte. Bare sju prosent av kommunene svarte.

2.4 Forslag departementet ikke går videre med

Departementet har ikke tatt stilling til alle forslagene i NOU 2014: 2 og har i punkt 2.1 pekt på videre arbeid med regelverket, men vil her kort gjøre rede for enkelte forslag en ikke går videre med.

Utvalget foreslo å pålegge etablering av gravplassutvalg etter mønster av de kommunale kontrollutvalgene, jf. kommuneloven kapittel 23, se utvalgets forslag til ny § 23b. Departementet mener at kirkelige fellesråd og kommuner som finner slike utvalg tjenlig, kan etablere dem. Lovhjemmel er ikke nødvendig for at slike utvalg kan fylle sin funksjon.

Utvalget foreslo å endre § 1 ved å ta ut ordene «religion eller livssyn». Første ledd ville da lyde: «Gravlegging skal skje med respekt for avdøde.» Departementet mener at religion og livssyn for mange blir særlig aktualisert i forbindelse med døden, og ser ikke grunn til å endre § 1 på dette punktet.

Utvalget utredet å legge ansvaret for båretransport til den lokale gravplassmyndigheten. Departementet mener at spørsmålet ikke er tilstrekkelig utredet til at en kan ta stilling til det.