Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 86 L (2019–2020)

Endringer i gravferdsloven mv. (urnevegg mv.)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Barne- og familiedepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i gravferdsloven mv. (urnevegg mv.).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i gravferdsloven mv. (urnevegg mv.) i samsvar med et vedlagt forslag.