Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 86 L (2019–2020)

Endringer i gravferdsloven mv. (urnevegg mv.)

Til innholdsfortegnelse

7 Merknader til de enkelte bestemmelsene

Til gravferdsloven § 1 annet ledd

Endringene er omtalt i punkt 5 ovenfor og gjelder retting av henvisning når lov om trudomssamfunn og ymist anna oppheves og erstattes av trossamfunnsloven.

Til § 10

Endringen er omtalt i punkt 4 ovenfor. Endringen fjerner en reservasjon mot kremasjon.

Til § 13

Henvisningene til § 10 annet ledd må endres når § 10 første ledd oppheves.

Til § 21

Endringene er omtalt i punkt 3 ovenfor. Lokal gravplassmyndighet tar mange steder betalt ved gravlegging i minnelund i dag. Lovforslaget gir avgiftene hjemmel i lov. Avgiftene fastsettes av kommunen.

Ved å hjemle avgift for urnevegg, blir dette igjen innlemmet i gravplasslovgivningen. Nærmere regler om urnevegg kan gis i forskrift med hjemmel i gravferdsloven § 26.

Til § 23 fjerde ledd

Endringen er omtalt i punkt 5 ovenfor. I Prop. 130 L (2018–2019) er det foreslått at kirkelig fellesråd ikke lenger skal lovfestes som organ for soknet. Gravferdsloven § 23 første ledd er i Prop. 130 L (2018–2019) foreslått endret slik at det er «organet som etter Kirkemøtets beslutning opptrer på soknets vegne i saker som gjelder drift og forvaltning av gravplasser» som er lokal gravplassmyndighet etter denne loven. Betegnelsen kirkelig fellesråd foreslås derfor endret også i § 23 fjerde ledd, slik at det er gravplassmyndigheten og kommunen som kan innhente taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret. Dette er i tråd med endringene i betegnelsen ellers i gravferdsloven.

Til arbeidsmiljøloven § 12-15

Endringene er omtalt i punkt 5 ovenfor og gjelder retting av henvisning når lov om trudomssamfunn og ymist anna oppheves og erstattes av trossamfunnsloven. Ordlyden endres i tråd med trossamfunnsloven § 18.

Til kommuneloven §§ 14-9 og 14-18

Endringene er omtalt i punkt 5 ovenfor. Kommunens finansieringsansvar for Den norske kirke er foreslått videreført i trossamfunnsloven § 14 når kirkeloven oppheves. Henvisningen i kommuneloven foreslås rettet. Kommunens finansieringsansvar for gravplassvirksomheten reguleres kun i gravferdsloven når kirkeloven oppheves. Henvisning foreslås derfor innarbeidet i kommuneloven når det gjelder føring av kommunens regnskap. I Prop. 130 L (2018–2019) foreslås det å endre lovens kortform fra gravferdsloven til gravplassloven, og den sannsynlige navneendringen er innarbeidet i forslaget.