Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 86 L (2019–2020)

Endringer i gravferdsloven mv. (urnevegg mv.)

Til innholdsfortegnelse

6 Økonomiske og administrative konsekvenser

Til § 10

Kremasjonsprosenten har økt sakte. Departementet slutter seg til Lae-utvalgets vurdering om «at ei juridisk likestilling i liten grad vil auke delen som vel kremasjon». De direkte økonomiske konsekvensene av endringen i § 10 er så små at en etter departementets vurdering kan se bort fra dem.

Til § 21

Forslaget klargjør hjemmelen til å kreve avgifter for bruk av anonym og navnet minnelund. Avgiftene fastsettes av kommunen etter forslag fra gravplassmyndigheten, det vil normalt si kirkelig fellesråd. Det vil være opp til kommunen om det skal kreves avgifter eller om bruk av minnelund og/eller urnevegg skal være gratis for de etterlatte.

At loven åpner for etablering av urnevegg, medfører ingen plikt til å anlegge dette, og det vil være opp til den enkelte gravplassmyndighet om de vil tilby dette. Endringen har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for staten, og utgifter en lokalt pådrar seg for å bygge urnevegg, faller inn under kommunens finansieringsansvar etter gravferdsloven § 3. Økonomiske og administrative konsekvenser bør belyses av den enkelte gravplassmyndighet som vurderer å etablere urnevegg. Urnevegg kan virke plassbesparende på gravplassen. Gjenbruk av nisjene kan over tid føre til at gravplassforvaltningen vil få dekket mer enn kostnadene ved å etablere urneveggen.

De øvrige lovendringene i proposisjonen antas å ikke ha økonomiske og administrative konsekvenser av betydning.