Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 86 L (2019–2020)

Endringer i gravferdsloven mv. (urnevegg mv.)

Til innholdsfortegnelse

5 Rettelse av henvisninger som følge av ny trossamfunnlov mv.

Forutsatt at ny trossamfunnslov trer i kraft, vil kirkeloven og lov om trudomssamfunn og ymist anna bli opphevet. I Prop. 130 L (2018–2019) punkt 22.6.1 er også kortnavnet foreslått endret fra gravferdsloven til gravplassloven. Som følge av dette foreslår departementet at enkelte lovhenvisninger endres.

Gravferdsloven § 1 annet ledd viser til lov om trudomssamfunn og ymist anna. Retten til å opprette egne gravplasser er foreslått videreført i ny trossamfunnslov, og riktig henvisning vil forutsatt ikrafttredelse av ny lov, være trossamfunnsloven § 21. Retten utvides til også å omfatte livssynssamfunn. Departementet foreslår å endre henvisningen i gravferdsloven § 1.

Henvisningene i gravferdsloven § 13 til § 10 annet ledd må endres når § 10 første ledd oppheves, jf. punkt 4 ovenfor.

Gravferdsloven § 23 fjerde ledd slår fast at kirkelig fellesråd og kommunen uten hinder av taushetsplikt kan innhente opplysninger fra Folkeregisteret når det er nødvendig for å løse oppgaver etter gravferdsloven. Kirkelig fellesråd som organ er ikke foreslått lovfestet i ny trossamfunnslov. Som følge av dette foreslår departementet å endre betegnelsen kirkelig fellesråd til gravplassmyndigheten i gravferdsloven § 23 fjerde ledd. Dette er i tråd med endringene av betegnelsen i øvrige bestemmelser i gravferdsloven.

Arbeidsmiljøloven § 12-15 om rett til permisjon ved religiøse høytider viser til lov om trudomssamfunn og ymist anna. Retten til permisjon ved religiøse høytider er foreslått videreført i ny trossamfunnslov, og riktig henvisning vil etter den nye lovens ikrafttredelse være trossamfunnsloven § 18. Departementet foreslår å endre henvisningen i arbeidsmiljøloven § 12-15 og endre ordlyden i tråd med ordlyden i trossamfunnsloven § 18.

Kommuneloven §§ 14-9 og 14-18 viser til kirkeloven § 15 og kommunens økonomiske ansvar. Kommunenes finansieringsansvar er foreslått videreført i ny trossamfunnslov, og riktig henvisning vil ved ikraftredelse av ny lov være trossamfunnsloven § 14 annet ledd. Forutsatt at kirkeloven oppheves vil kommunenes finansieringsansvar for gravplassvirksomheten reguleres kun i gravferdsloven. Henvisning til den nye kortformen, gravplassloven, foreslås derfor innarbeidet i kommuneloven § 14-9. Departementet foreslår å endre henvisningene i kommuneloven §§ 14-9 og 14-18.