Prop. 92 LS (2014-2015)

Endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat), samtykke til inngåelse av avtale med Nederland av 2. mars 2015 om bruken av et fengsel i Nederland og endringer i statsbudsjettet 2015

Til innholdsfortegnelse

C Forslag
til vedtak om endringer i statsbudsjettet for 2015

I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

430

Kriminalomsorgen

1

Driftsutgifter, økes med

109 000 000

fra kr 3 750 582 000 til kr 3 859 582 000

Til dokumentets forside