Prop. 92 LS (2014-2015)

Endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat), samtykke til inngåelse av avtale med Nederland av 2. mars 2015 om bruken av et fengsel i Nederland og endringer i statsbudsjettet 2015

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår endringer i straffegjennomføringsloven om hjemmel for straffegjennomføring i annen stat som Norge har inngått avtale med. I proposisjonen foreslås det videre at Stortinget samtykker til inngåelse av avtale med Nederland av 2. mars 2015 om bruken av et fengsel i Nederland for gjennomføring av norske fengselsstraffer. Avtalen er et midlertidig tiltak som vil gi økt fengselskapasitet raskt. Proposisjonen inneholder også forslag om bevilgningsvedtak i 2015 for å finansiere kostnadene forbundet med inngåelse av avtalen mellom Norge og Nederland.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget