Prop. 92 LS (2014-2015)

Endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat), samtykke til inngåelse av avtale med Nederland av 2. mars 2015 om bruken av et fengsel i Nederland og endringer i statsbudsjettet 2015

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunnen for lovforslaget

Kriminalomsorgen har behov for mer kapasitet til gjennomføring av straff og varetekt, jf. Meld. St. 12 (2014–2015) «Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen», som ble fremlagt for Stortinget 19. desember 2014. I tillegg til permanente løsninger, er det behov for 500 midlertidige fengselsplasser for å avvikle soningskøen og erstatte fengselsbygg under stenging pga. vedlikehold.

Et midlertidig tiltak som kan gi stor effekt på kort sikt er å leie fengselsplasser i utlandet. Dette er et utradisjonelt tiltak, men ikke unikt i Europa. I 2009 inngikk Belgia en avtale med Nederland om å leie fengselsplasser i Nederland. Bakgrunnen for avtalen er at Belgia har mangel på fengselskapasitet og overfylte fengsler, mens Nederland har et overskudd av kapasitet til straffegjennomføring.

Straffegjennomføringsloven har ingen geografisk begrensning, men det er rimelig å tolke loven slik at den bare gjelder for straffegjennomføring mv. i Norge. For at Norge skal kunne leie fengselskapasitet i en annen stat, er det behov for en presisering i straffegjennomføringsloven. Departementet foreslår å endre straffegjennomføringsloven, ved ny § 1 a. Forslaget åpner for at domfelte kan gjennomføre dom på ubetinget fengsel i annen stat som Norge har inngått avtale med.

Avtale mellom Norge og Nederland om bruken av et fengsel i Nederland for gjennomføring av norske fengselsstraffer ble undertegnet 2. mars 2015 i Veenhuizen i Nederland. Departementet presiserer at det på nåværende tidspunkt ikke foreligger konkrete planer om inngåelse av avtaler med andre stater.

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 30. januar 2015 høringsnotat med forslag til endringer i straffegjennomføringsloven til disse adressatene:

 • Arbeids- og sosialdepartementet

 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

 • Finansdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Kulturdepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Domstoladministrasjonen

 • Helsedirektoratet

 • Helsetilsynet

 • Helse Midt-Norge

 • Helse Nord

 • Helse Sør-Øst

 • Helse Vest

 • Norsk pasientskadeerstatning

 • Pasientskadenemnda

 • Politidirektoratet

 • Politiets sikkerhetstjeneste

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksadvokaten

 • Sivilombudsmannen

 • Statens helsetilsyn

 • Statens sivilrettsforvaltning

 • Kriminalomsorgsdirektoratet

 • Utlendingsdirektoratet

 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus

 • Fylkesmannen i Hordaland

 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

 • Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)

 • Høgskolen i Bodø

 • Høgskolen i Oslo

 • Institutt for kriminologi og rettssosiologi

 • Universitetet i Stavanger

 • Akademikerne

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske Dommerforening

 • Fellesorganisasjonen (FO)

 • Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (UNIO)

 • Kriminalomsorgens Lederforbund (KLF)

 • Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY)

 • LO Stat

 • Norsk Fengsel- og Friomsorgsforbund (NFF)

 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)

 • Politiets Fellesforbund

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 • Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN)

 • For fangers pårørende (FFP)

 • Forsvarergruppen av 1977

 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • Juss-Buss

 • Kirkens bymisjon

 • Landsforeningen mot stoffmisbruk (LMS)

 • Norsk forening for kriminalreform (KROM)

 • Retretten

 • Rusfeltets hovedorganisasjon

 • Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

 • Røde Kors

 • Sosialtjenestemennenes landsforbund (STL)

 • Straffedes organisasjon i Norge (SON)

 • WayBack

Høringsbrevet har i ettertid også blitt sendt til Barneombudet.

Departementet har mottatt uttalelse med merknader til høringsnotatet fra følgende instanser:

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Kulturdepartementet

 • Kunnskapsdepartementet

 • Barneombudet

 • Datatilsynet

 • Helsedirektoratet

 • Helsetilsynet

 • Kriminalomsorgsdirektoratet

 • Kriminalomsorgen region nord

 • Kriminalomsorgen region sør

 • Kriminalomsorgen region vest

 • Kriminalomsorgen region øst

 • Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

 • Kripos

 • Nasjonalbiblioteket

 • Pasientskadenemnda

 • Politiets utlendingsenhet

 • Politidirektoratet

 • Politiets sikkerhetstjeneste

 • Riksadvokaten

 • Sivilombudsmannen

 • Statens helsetilsyn

 • Statens sivilrettsforvaltning

 • Utlendingsdirektoratet

 • Fylkesmannen i Hordaland

 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

 • Akademikerne ved kriminalomsorgens utdanningssenter

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske legeforening

 • Fellesorganisasjonen (FO)

 • Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY)

 • Norsk Fengsel- og Friomsorgsforbund (NFF)

 • Norsk sykepleierforbund

 • Politiets Fellesforbund

 • For fangers pårørende (FFP)

 • Frivillighet Norge

 • Juss-Buss

 • Norsk forening for kriminalreform (KROM)

 • Redd Barna

 • Rettspolitisk forening

 • Røde Kors

 • WayBack

Følgende instanser har svart at de ikke har merknader til høringsnotatet:

 • Arbeids- og sosialdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

Det følger av Utredningsinstruksen punkt 5.2 at høringsfristen normalt skal være tre måneder, og ikke mindre enn seks uker. Kortere frist kan fastsettes i henhold til punkt 1.3. Det følger videre av punkt 1.3 at reglene i instruksen bare kan fravikes når særlige omstendigheter gjør det nødvendig.

Høringsbrevet ble sendt med en frist på fire uker for høringsinstansene til å gi en uttalelse. Beslutningen om høringsfrist på fire uker ble fattet i henhold til Utredningsinstruksen punkt 1.3, og er begrunnet i den prekære situasjonen kriminalomsorgen befinner seg i, med mangel på varetektsplasser, lang soningskø og fengsler som er truet med nedstengning på grunn av behov for vedlikehold og renovasjon.

Flere instanser, blant annet Sivilombudsmannen, Advokatforeningen, Barneombudet, Rettspolitisk forening, Røde Kors, Norges Fengsel- og Friomsorgsforbund, Norsk senter for menneskerettigheter ved UIO, Juss-Buss og WayBack, har bemerket at det er uheldig med en så kort frist når høringsforslaget reiser mange prinsipielle og rettslige spørsmål som må utredes.

Departementet er enig med høringsinstansene at det er uheldig med en fire ukers høringsfrist, men mener at det var påkrevet på grunn av den prekære kapasitetssituasjonen som nevnt over. Det vises for øvrig til den daværende situasjonen ved Oslo fengsel, der bydelsoverlegen hadde fattet vedtak om stengning av avdeling A (172 plasser) fra 1. februar 2015. Vedtaket er senere omgjort av bydelsoverlegen. Departementet vil også nevne at det i forkant av høringen har vært dialog med flere berørte departementer og instanser om leie av fengselsplasser i en annen stat.

De fleste av dem som har avgitt uttalelse er kritiske til lovforslaget eller imot at det åpnes for adgang til å leie fengselsplasser i en annen stat. Flere høringsinstanser mener at den vanskelige kapasitetssituasjonen bør løses med andre virkemidler. Riksadvokaten uttaler at han ikke har innvendinger mot at Norge leier fengselsplasser i utlandet under de forutsetninger som det er lagt opp til i høringsutkastet. Riksadvokaten viser til at det ikke er tvil om at soningssituasjonen i Norge er så vidt prekær hva gjelder ledige plasser, at dette i seg selv vanskeliggjør en effektiv og adekvat kriminalitetsbekjempelse. Kriminalomsorgsdirektoratet støtter hovedtrekkene i forslaget.

Høringsinstansenes innspill er redegjort for under kapittel 5, hvor lovforslaget omtales nærmere.

Det gjøres oppmerksom på at lovforslaget har vært på høring uten den konkrete avtalen som nå foreligger mellom Norge og Nederland. Departementet ser at uttalelsene bærer preg av dette da mange av høringsinstansene reiser spørsmål til den praktiske gjennomføringen av en slik avtale. En del av innspillene vil derfor naturlig bli behandlet under kapittel 6, som omhandler avtalen mellom Norge og Nederland om bruken av et fengsel i Nederland for gjennomføring av norske fengselsstraffer.

Til dokumentets forside