Prop. 92 LS (2014-2015)

Endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat), samtykke til inngåelse av avtale med Nederland av 2. mars 2015 om bruken av et fengsel i Nederland og endringer i statsbudsjettet 2015

Til innholdsfortegnelse

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

7.1 Endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat)

Foreslåtte endringer i straffegjennomføringsloven vil i seg selv ikke medføre økonomiske og administrative konsekvenser. En inngåelse av avtale om gjennomføring av dom på ubetinget fengsel med annen stat som foreslått i denne proposisjonen, vil imidlertid ha økonomiske og administrative konsekvenser. Nedenfor følger en nærmere redegjørelse for økonomiske og administrative konsekvenser knyttet til avtale mellom Norge og Nederland.

7.2 Avtale mellom Norge og Nederland om bruken av et fengsel i Nederland for gjennomføring av norske fengselsstraffer

Inngåelse av avtale med Nederland om leie av fengselskapasitet vil medføre økonomiske og administrative konsekvenser. Samlet er avtalen forventet å medføre et årlig bevilgningsbehov tilsvarende om lag 270 mill. kroner, gitt valutakurs for EUR på 8,5 kroner. Bevilgningsbehovet knytter seg til en fast årlig leiepris og en variabel kostnad basert på forbruk som skal betales til Nederland, samt kostnader som påløper for kriminalomsorgen til å administrere, forvalte og følge opp avtalen.

Hovedtariffavtalens virkeområde er begrenset til å gjelde i Norge. For norske tilsatte som skal arbeide i Norgerhaven fengsel, må det vurderes om tilsettingsforholdet krever særskilt tilpasning i forhold til hovedtariffavtalen.

7.2.1 Fast årlig leiepris

Det følger av avtalens artikkel 27 at fast årlig leiepris er 25,5 mill. euro for 242 plasser (2015-nivå). Gitt en valutakurs for EUR på 8,5 tilsvarer dette om lag 217 mill. kroner. Leieprisen vil bli årlig prisomregnet etter indeks fastsatt av Bureau for Economic Policy Analysis i Nederland. Nederland skal stille til disposisjon et fullt utstyrt fengsel og tilsatte, herunder administrasjon, fengselsbetjenter, sikkerhetspersonell, basis helsepersonell (lege, sykepleiere, psykolog), prest, imam og bibliotekar.

7.2.2 Variable kostnader

I tillegg til fast leiepris skal Norge betale for enkelte tjenester basert på forbruk. I samarbeidsavtalen mellom Kriminalomsorgsdirektoratet og tilsvarende direktorat i Nederland er det nærmere spesifisert hvilke tjenester dette gjelder og stykkpris for tjenestene, jf. artikkel 28. Dette gjelder bl.a. transport av innsatte mellom flyplass i Nederland og fengselet, spesielle helsetjenester knyttet til psykiater, medisiner, tannlege, sykehusopphold og nødvendige urinprøver for å avdekke rusmisbruk.

7.2.3 Driftskostnader for kriminalomsorgen

Kriminalomsorgen vil få økte utgifter knyttet til administrasjon, forvaltning og oppfølging av avtalen. Dette gjelder i hovedsak kostnader til transport av innsatte frem til flyplass i Nederland, styrking av administrasjonen ved Ullersmo fengsel, etablering av og drift av en norsk stab i Norgerhaven fengsel i Nederland og dagpenger til innsatte. I tillegg vil det påløpe ekstra kostnader bl.a. knyttet til gjennomføring av tilsyn og oversettelser mv. I 2015 er det også forventet ekstra utgifter knyttet til bl.a. opplæring av nederlandske tilsatte i norsk straffegjennomføring i regi av Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS).

7.2.4 Samlet bevilgningsbehov

De variable kostnadene og driftskostnader for kriminalomsorgen er samlet anslått til om lag 53 mill. kroner årlig. Dette innebærer at avtalen samlet er forventet å medføre et årlig bevilgningsbehov tilsvarende om lag 270 mill. kroner (gitt valutakurs for EUR på 8,5).

Årlig gjennomsnittskostnad for drift av 242 plasser i Norge med høyt sikkerhetsnivå er om lag 260 mill. kroner, inkludert bevilgning til helsetjenester og opplæringstilbud. Ettersom det ikke finnes ledig kapasitet, vil etablering av tilsvarende plasser i Norge også kreve investeringer, dvs. at alternativkostnaden er høyere enn 260 mill. kroner. Det vises for øvrig til omtale av kapasitetsbehov, og permanente og midlertidige tiltak under punkt 6.1.

7.3 Endringsforslag

I Prop. 1 S (2014–2015) er det satt av 109 mill. kroner til en eventuell avtale. I tillegg er 1 mill. kroner bevilget under kapittel 430 Kriminalomsorgen, post 01 Driftsutgifter til å dekke administrasjonsutgifter i forbindelse med samarbeidet. Det vil ikke være praktisk mulig å starte drift i Nederland før høsten 2015. Det foreslås på denne bakgrunn å øke bevilgningen under kapittel 430 Kriminalomsorgen, post 01 Driftsutgifter med 109 mill. kroner.

Samlet budsjettmessig konsekvens fra 2016 er anslått til 270 mill. kroner gitt en valutakurs for EUR på 8,5.

Til dokumentets forside