Prop. 93 L (2015–2016)

Endringer i reindriftsloven (reintall per siidaandel)

Til innholdsfortegnelse

3 Konsultasjoner med Sametinget og NRL

Det er i henhold til konsultasjonsavtalen gjennomført konsultasjoner med Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL). Det første møtet ble avholdt 9. februar 2015. Det er avholdt i alt 5 konsultasjonsmøter, og konsultasjonene ble avsluttet 4. desember 2015.

Departementets utgangspunkt for konsultasjonene var at myndighetene skulle få hjemmel til å fastsette et øvre reintall per siidaandel. Et øvre reintall per siidaandel, som kan følges opp etter reindriftsloven kapittel 11 om sanksjoner og tvangstiltak, vil etter departementets oppfatning effektivt hindre at reintallet i siidaen gjentatte ganger overstiger fastsatt nivå.

Det ble forutsatt at en slik adgang for myndighetene bare skal kunne anvendes når særlige grunner foreligger, og for en begrenset periode. I siidaer med en velfungerende intern regulering vil et slikt reintallsregime ikke behøves. Det betyr at i siidaer der det ikke forekommer problemer med for høyt reintall, skal denne hjemmelen ikke anvendes.

Under konsultasjonene har alle parter vært enige om at det kan være en utfordring å opprettholde et stabilt reintall fremover, og at dette ikke er en god situasjon for næringen. Partene har likevel ikke helt klart å forene standpunktene. Fra Sametingets og NRLs side har utgangspunktet vært at det vil være uheldig med en lovendring nå fordi dette vil kunne virke forstyrrende inn på gode interne prosesser som pågår mange steder. Isteden har man gitt uttrykk for at distriktene bør gis mer informasjon og veiledning om den adgangen distriktene selv, gjennom bruksreglene, har til å fastsette et øvre reintall per siidaandel, jf. § 60 fjerde ledd. Departementet har forsøkt å imøtekomme dette, blant annet gjennom utgivelse av et eget informasjonsskriv, men samtidig har det kommet tilbakemeldinger fra næringen, Fylkesmannen i Finnmark, Landbruksdirektoratet og Reindriftsstyret som tilsier at dette ikke er tilstrekkelig, og at det derfor er behov for en lovendring. Sametingets og NRLs standpunkt har vært at dersom det skal foretas lovendring for å sikre stabile reintall, er det nødvendig med en mer helhetlig gjennomgang av loven. Departementet har for sin del ment at det ikke er behov for dette i denne omgang. Videre vil et arbeid med en helhetlig gjennomgang ta såpass lang tid at reintallet i mellomtiden kan øke slik at det vil true grunnlaget for en økologisk bærekraftig reindrift i visse områder. Konsultasjonene endte dermed uten at enighet om løsning ble oppnådd.