Prop. 93 L (2015–2016)

Endringer i reindriftsloven (reintall per siidaandel)

Til innholdsfortegnelse

5 Nye konsultasjoner med Sametinget og NRL

NRL og Sametinget ble invitert til et nytt konsultasjonsmøte i etterkant av høringen. Det ble avholdt konsultasjonsmøte med Sametinget 23. februar 2016 og med NRL 10. mars 2016.

Konsultasjonsmøtet med Sametinget avspeilte langt på vei en felles forståelse av situasjonen og problembildet, men det var ikke grunnlag for å konstatere enighet om løsninger. Det ble vist til at Sametinget skulle behandle saken i plenum 3. mars 2016.

Ved Sametingets plenumsbehandling 3. mars 2016 kom blant annet følgende til uttrykk:

«Reindriftssamene har den samme rett til anerkjennelse, vern av og beskyttelse av sine opparbeidede beiterettigheter som øvrige beitenæringer i landet, og det må sikres at reintallfastsetting bygger på disse rettsprinsippene.
I spørsmål om reintall i Finnmark, har det vært fokusert ensidig på faktorer hos reineierne. Det har vært lite fokus på systemfaktorer, og hva det er som gjør at noen enkeltreineiere kan «gå under radaren», øke reintallet sitt og ødelegge for de mange som faktisk er lovlydige. Reintall må problematiseres, det er det stor enighet om i hele næringa. Begrunnelsene må være reindriftsfaglig og forvaltningsfaglige, og de må basere seg på fakta. Fokus må rettes mer mot virkemidlene og hva som skal til for at de skal virke.»

Og videre:

«Konklusjonen vår er at det finnes tilstrekkelige virkemidler i loven til å få ned reintallet på det fastsatte nivå for de som er i første reduksjonsrunde, og ytterligere nye runder med pålegg om reintallsreduksjon må fryses til arbeidsgruppen som jobber med videreutvikling av internkontroll, selvstyre og tiltak for konfliktløsing i reindrifta har lagt frem sine konklusjoner.»

Konsultasjonsmøtet med NRL 10. mars 2016 førte heller ikke fram til noen enighet. I etterkant av dette møtet fikk Landbruks- og matdepartementet oversendt et notat fra NRL, og hvor det avslutningsvis ble sagt dette:

«NRL kan derfor ikke gi sin tilslutning til lovendringsforslaget. NRL vil understreke at en fremming av lovforslaget vil være brudd på folkerettslige forpliktelser fordi det griper direkte inn i reindriftens selvbestemmelsesrett. En fremming av lovforslaget vil derfor kreve et samtykke fra reindriftens side, slik det blant annet er nedfelt i FNs erklæring om urfolks rettigheter av 2007 og sluttdokumentet fra 2014. I denne sammenheng kan det vises til at sentrale samiske institusjoner har sagt nei til endringsforslaget.»

Både Sametinget og NRL har bedt om konsultasjoner på politisk nivå, men etter de omfattende konsultasjonene som har vært gjennomført, mener departementet at dette ikke vil tilføye saken noe mer.