Prop. 93 L (2015–2016)

Endringer i reindriftsloven (reintall per siidaandel)

Til innholdsfortegnelse

7 Økonomiske, administrative og miljømessige konsekvenser

Forslaget vil etter departementets vurdering, kunne redusere behovet for framtidig offentlig ressursbruk. Det legges til grunn at lovendringen vil ha en forebyggende effekt slik at det i forholdsvis få tilfeller vil være aktuelt å fastsette høyeste reintall per siidaandel. Det er med andre ord grunn til å tro at det vil bli truffet færre vedtak vedrørende reintallsreduksjon i forvaltningen på ulike nivåer. Et balansert reintall vil også føre til mindre uro og konflikter og med det mindre oppfølging fra andre myndigheters side, blant annet politiet, rettsapparatet, mv.

Et balansert reintall vil også være viktig i en miljømessig sammenheng.