Prop. 93 L (2015–2016)

Endringer i reindriftsloven (reintall per siidaandel)

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til lov om endringer i reindriftsloven (reintall per siidaandel)

I

I lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift gjøres følgende endringer:

§ 60 nytt femte og sjette ledd skal lyde:

Når særlige grunner foreligger, kan fylkesmannen fastsette et øvre reintall per siidaandel. Departementet kan gi bestemmelser om når fylkesmannen plikter å gjøre det, og om hvordan reintallet skal fastsettes. Når fylkesmannen har fattet vedtak etter femte ledd, kan to eller flere siidaandeler gjennom enighet bestemme en annen reintallsfordeling så lenge de holder seg innenfor disse siidaandelenes samlede reintall.

Nåværende femte ledd blir sjuende ledd.

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.