Prop. 93 L (2015–2016)

Endringer i reindriftsloven (reintall per siidaandel)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn

I 2007 trådte en ny reindriftslov i kraft, lov av 15. juni 2007 nr. 40. Den avløste den tidligere reindriftsloven av 9. juni 1978 nr. 49.

Et viktig element i 2007-loven er at reindriften selv i større grad skal ha ansvar for ressursforvaltningen gjennom blant annet utarbeidelse av bruksregler for de enkelte reinbeitedistriktene. Det vises til reindriftsloven §§ 57 flg. Myndighetene forutsettes å ha oppgaver av mer kontrollerende karakter. Der hvor den interne selvforvaltningen ikke fungerer, har likevel myndighetene adgang til å gripe direkte inn, blant annet gjennom ulike former for sanksjoner.

Bruksreglene skal også ha bestemmelser om reintall, jf. reindriftsloven § 57 annet ledd nr. 2. Reintallet skal fastsettes for den enkelte sommersiida ut fra det beitegrunnlag som siidaen disponerer, jf. reindriftsloven § 60 første ledd.

Det har vært gjennomført en omfattende prosess med utarbeidelse av bruksregler, herunder fastsettelse av øvre reintall for den enkelte sommersiida. I deler av Finnmark har distriktene ikke lykkes i reintallsprosessen slik at reintallet for siidaene er fastsatt av myndighetene. Reduksjon av reintall der hvor reintallet har vært for høyt i forhold til det fastsatte, har stort sett skjedd gjennom forholdsmessig reduksjon for siidaandelene etter myndighetenes pålegg, jf. reindriftsloven § 60 tredje ledd. Når siidaandelene har fullført en forholdsmessig reduksjon, gjelder det imidlertid ikke noe øvre reintall for den enkelte siidaandel, men bare for siidaen samlet. Siidaandelene kan internt bli enige om en reintallsfordeling, men da under forutsetning av at det samlede reintallet er innenfor det fastsatte reintallet for siidaen. Det kan også gjennom bruksreglene fastsettes et øvre reintall per siidaandel i henhold til reindriftsloven § 60 fjerde ledd. Dette må i så fall gjøres etter de prosedyrer for utarbeidelse av bruksregler som er beskrevet i reindriftsloven § 58. Denne adgangen har imidlertid i liten grad vært benyttet. Reindriftsloven har i dag ingen hjemmel for myndighetene til å fastsette et øvre reintall på siidaandelsnivå.

Gjennom flere 10-år har situasjonen med et for høyt reintall i forhold til ressursgrunnlaget i deler av Finnmark hatt stor oppmerksomhet. Nå har man imidlertid i stor grad lykkes med å få det faktiske reintallet ned på det nivået som er fastsatt i bruksreglene. Det har likevel over tid kommet signaler fra ulikt hold, herunder næringen selv, om at en del reineiere øker eller vil øke sitt reintall for å komme bedre ut ved en eventuell ny reintallsreduksjon, såkalt posisjonering.

Det er svært viktig at grunnlaget for en økologisk bærekraftig reindrift opprettholdes. Ikke minst er dette viktig for næringen selv. Uro knyttet til forventninger om nye runder med forholdsmessig reduksjon vil kunne påvirke slakteuttaket negativt, og dermed hindre en økning av produksjon og lønnsomhet i egen drift. Det er også viktig for å sikre beitegrunnlaget fremover at reintallet holdes på et stabilt bærekraftig nivå.

På den bakgrunn mener Landbruks- og matdepartementet at det snarest må gjennomføres tiltak som forhindrer en ny økning av reintallet i Finnmark. Landbruks- og matdepartementet ser derfor behov for å gjennomføre en lovendring for å forhindre at siidaer etter gjennomført forholdsmessig reduksjon, på nytt øker reintallet over fastsatt nivå. Det er avgjørende at denne endringen blir gjort raskt og før en eventuell ny uheldig reintallsutvikling.