Prop. 93 L (2015–2016)

Endringer i reindriftsloven (reintall per siidaandel)

Til innholdsfortegnelse

8 Merknader til de foreslåtte bestemmelsene

De foreslåtte bestemmelsene blir nytt femte og sjette ledd i reindriftsloven § 60.

De foreslåtte bestemmelsene er generelle bestemmelser, men hvor det nærmere innholdet kan presiseres i forskrift.

§ 60 nytt femte ledd første punktum fastslår at fylkesmannen kan fastsette et øvre reintall per siidaandel når særlige grunner foreligger. Hva som er særlige grunner, forutsettes å følge av forskrift som departementet kan fastsette med hjemmel i femte ledd annet punktum, se under punkt 6 ovenfor.

Av § 60 nytt sjette ledd følger at to eller flere siidaandeler, etter at et reintallsvedtak av fylkesmannen foreligger, gjennom enighet kan bestemme en annen reintallsfordeling. Dette innebærer at fylkesmannens vedtak suspenderes så lenge slik enighet foreligger. Forutsetningen for slik avtale er at de samlet holder seg innenfor de reintall som er fastsatt for siidaandelene. Dersom alle siidandelene i en siida blir enige, vil det være det reintallet som er fastsatt for siidaen som vil utgjøre rammen.