Prop. 93 L (2015–2016)

Endringer i reindriftsloven (reintall per siidaandel)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Landbruks- og matdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i reindriftsloven (reintall per siidaandel).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i reindriftsloven (reintall per siidaandel) i samsvar med et vedlagt forslag.