St.meld. nr. 1 (2001-2002)

Nasjonalbudsjettet 2002

Til innholdsfortegnelse

6 Figuroversikt

Kapittel 2 De økonomiske utsiktene
Figur 2.1 Sysselsetting. Utførte timeverk og sysselsatte personer
Figur 2.2 Anslag for BNP-veksten i 2001 gitt på ulike tidspunkt
Figur 2.3 BNP for Fastlands-Norge
Figur 2.4 Timelønnskostnader i industrien og AKU-ledighet
Figur 2.5 Sysselsatte personer, gjennomsnittlig arbeidstid og utførte timeverk
Figur 2.6 Internasjonal økonomi
Figur 2.7 Internasjonale konsumpriser
Figur 2.8 Internasjonale finansmarkeder
Figur 2.9 Teknisk framskriving av tremåneders pengemarkedsrente
Figur 2.10 Utviklingen i aksjemarkedet
Figur 2.11 Offentlig sysselsetting
Figur 2.12 Husholdningenes tilpasning
Figur 2.13 Boligmarkedet
Figur 2.14 Utviklingen i bedriftene
Figur 2.15 Ordretilgang og reserver i industrien
Figur 2.16 Utviklingen i bruttoinvesteringene i fastlandsbedriftene
Figur 2.17 Utviklingen i oljeprisen
Figur 2.18 Utviklingen i amerikanske oljelagre
Figur 2.19 Petroleumsvirksomheten
Figur 2.20 Investeringer i oljevirksomhet
Figur 2.21 Driftsbalansen overfor utlandet
Figur 2.22 Utenrikshandelen
Figur 2.23 Netto finansinvesteringer etter sektor
Figur 2.24 Arbeidsmarkedet
Figur 2.25 Utviklingen i arbeidsmarkedet
Figur 2.26 Konsumpriser
Figur 2.27 Årslønnsvekst
Figur 2.28 Industriens konkurranseevne
Kapittel 3 Den økonomiske politikken
Figur 3.1 Hovedtrekk i budsjettpolitikken
Figur 3.2 Statsbudsjettets underliggende utgiftsvekst
Figur 3.3 Perspektiver for budsjettpolitikken
Figur 3.4 Noen langsiktige utviklingstrekk som påvirker offentlige finanser
Figur 3.5 Utviklingen i statsbudsjettets oljekorrigerte underskudd og offentlig sysselsetting
Figur 3.6 Statens petroleumsfond ved bruk av forventet realavkastning av Petroleumsfondet
Figur 3.7 Kommuneforvaltningen
Figur 3.8 Sysselsatte personer
Figur 3.9 Kommuneforvaltningens nettogjeld og underskudd
Figur 3.10 Akkumulert avkastning av delporteføljene i Petroleumsfondet
Figur 3.11 Nasjonalformue etter ulike typer ressurser
Figur 3.12 Lønnsutviklingen i industrien
Figur 3.13 Lønnsutviklingen
Kapittel 4 Skatter og avgifter
Figur 4.1 Skatt som andel av BNP
Kapittel 5 Tiltak for å bedre økonomiens virkemåte
Figur 5.1 Utført FoU fordelt etter finansieringskilder
Figur 5.2 Bevilgninger til FoU over statsbudsjettet
Figur 5.3 Indekstall for prisen på passasjertransport med fly og konsumprisindeksen
Figur 5.4 Offentlige utgifter og inntekter i Norge og i euroområdet
Til dokumentets forside