St.meld. nr. 1 (2001-2002)

Nasjonalbudsjettet 2002

Til innholdsfortegnelse

5 Tabelloversikt

Kapittel 2 De økonomiske utsiktene
Tabell 2.1 Hovedtall for norsk økonomi
Tabell 2.2 Hovedtall for den økonomiske utviklingen i industrilandene
Tabell 2.3 Hovedtall for noen av Norges viktigste handelspartnere
Tabell 2.4 Bruttonasjonalproduktet i utvalgte grupper av land
Tabell 2.5 Teknisk framskriving av norske tremåneders pengemarkedsrenter
Tabell 2.6 Hovedtall for offentlig forvaltning
Tabell 2.7 Bruttoprodukt etter næring
Tabell 2.8 Bruttoinvesteringer i fast realkapital for bedriftene i Fastlands-Norge
Tabell 2.9 Produktivitetsutvikling i Fastlands-Norge
Tabell 2.10 Hovedtall for petroleumsvirksomheten
Tabell 2.11 Driftsbalansen overfor utlandet
Tabell 2.12 Nøkkeltall for handelen med andre varer
Tabell 2.13 Hovedtall for utviklingen på arbeidsmarkedet
Tabell 2.14 Anslag for den økonomiske utviklingen i 2002
Tabell 2.15 Finansdepartementets anslag på ulike tidspunkter
Tabell 2.16 Treffsikkerheten i de makroøkonomiske prognosene
Tabell 2.17 Faktorer bak endringen i anslaget for BNP for Fastlands-Norge i 2001
Tabell 2.18 Isolerte virkninger på norsk økonomi av alternative forutsetninger
Kapittel 3 Den økonomiske politikken
Tabell 3.1 Den strukturelle, oljekorrigerte budsjettbalansen
Tabell 3.2 Hovedtall på statsbudsjettet og i Statens petroleumsfond
Tabell 3.3 Statsbudsjettets inntekter og utgifter i 2001
Tabell 3.4 Statsbudsjettets inntekter og utgifter
Tabell 3.5 Statsbudsjettets underliggende utgiftsvekst fra 2001 til 2002
Tabell 3.6 Inntekter og utgifter i Statens Petroleumsfond
Tabell 3.7 Nettofinansinvesteringer i offentlig forvaltning
Tabell 3.8 Konsekvenser av å bruke forventet realavkastning av Statens petroleumsfond
Tabell 3.9 Virkningen på makroøkonomiske hovedstørrelser av budsjettforslaget for 2002 sammenliknet med et konjunkturnøytralt opplegg
Tabell 3.10 Kommuneforvaltningens inntekter i 2002
Tabell 3.11 Utviklingen i arbeidsstyrken og utvalgte ordninger som påvirker tilgangen på arbeidskraft fra 2000 til 2002
Tabell 3.12 Befolkningsvekst i antall personer
Tabell 3.13 Utviklingen i lønn og inntekter
Kapittel 4 Skatter og avgifter
Tabell 4.1 Beregnede fordelingsvirkninger av skatte- og avgiftsopplegget for 2002
Tabell 4.2 Beregnede provenyvirkninger av skatte- og avgiftsopplegget for 2002
Tabell 4.3 Skattesatser og beløpsgrenser mv. for 2001 og forslag for 2002
Tabell 4.4 Særavgiftssatser 2001 og foreslåtte satser for 2002
Tabell 4.5 Påløpte skatter og avgifter fordelt på skattekreditorer
Tabell 4.6 Skatt som andel av BNP med bokførte og påløpte skatter
Tabell 4.7 Påløpte skatter som andel av BNP
Tabell 4.8 Anslag for skatteutgifter og skattesanksjoner i 2001
Tabell 4.9 Skattefordelen knyttet til offentlig overføringer
Kapittel 5 Tiltak for å bedre økonomiens virkemåte
Tabell 5.1 Statlig budsjettmessig næringsstøtte fordelt etter næring
Tabell 5.2 Statlig budsjettmessig næringsstøtte etter formål
Tabell 5.3 Skatteutgifter og -sanksjoner for næringslivet i 2001
Tabell 5.4 Utviklingen i PSE i prosent av produksjonsverdien i jordbruket
Tabell 5.5 Privatisering av selskaper med statlig eierandel
Tabell 5.6 Antall skjemavarianter ved statlige oppgaveplikter for næringsdrivende
Tabell 5.7 Belastning for næringslivet ved statlige oppgaveplikter
Til dokumentets forside