St.meld. nr. 1 (2001-2002)

Nasjonalbudsjettet 2002

Til innholdsfortegnelse

4 Detaljerte anslagstall

Tabell 4.1 Tilgang og bruk av varer og tjenester. Faste priser
» 4.2 Tilgang og bruk av varer og tjenester. Mrd. kroner
» 4.3 Bruttoinvestering etter næring. Faste priser
» 4.4 Sysselsettingsfrekvenser og arbeidsledighet for ulike OECD-land i 2000
» 4.5 Lønnskostnader pr. time i industrien. Prosentvis endring fra året før
» 4.6 Påløpte inntekter og utgifter i offentlig forvaltning etter nasjonalregnskapets definisjoner
» 4.7 Påløpte inntekter og utgifter i statsforvaltningen etter nasjonalregnskapets definisjoner
» 4.8 Påløpte inntekter og utgifter i kommuneforvaltningen etter nasjonalregnskapets definisjoner
» 4.9 Skatter til stat, kommune og offentlig forvaltning. Påløpt verdi. Mill. kroner
» 4.10 Finanspolitiske indikatorer. Påløpt verdi. Prosent av BNP

Tabell 4.1 Tilgang og bruk av varer og tjenester. Faste priser

Mrd. 1997-kroner 2000 Årlig gj.snitt 1994-1998 1999 2000 2001 2002 Årlig gj.snitt 2003-2005
Privat konsum 563,6 4,0 2,2 2,4 2,0 2,7 2,8
Offentlig konsum 237,3 2,0 3,3 1,4 2,1 1,5 2,2
Statlig 93,2 1,2 3,5 0,9 0,7 36,7 . .
Sivilt 69,8 1,4 4,7 2,6 2,9 49,0 . .
Militært 23,4 0,6 0,1 -4,0 -5,9 -3,4 . .
Kommunalt 144,1 2,6 3,2 1,7 3,1 -20,8 . .
Bruttoinvesteringer i fast realkapital 253,1 8,4 -8,2 -1,1 -1,0 1,4 -1,2
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 67,7 4,3 -19,8 -7,3 -2,3 -2,5 -7,8
Oljevirksomhet 51,8 3,1 -19,9 -17,1 -5,9 -5,0 -11,6
Utenriks sjøfart 15,9 14,1 -18,8 50,2 9,3 4,7 0,5
Fastlands-Norge 185,4 10,6 -2,6 1,4 -0,5 2,8 0,9
Bedrifter 116,4 13,5 -3,5 1,8 -2,5 2,8 1,8
Boliger 32,7 7,4 -2,5 12,2 7,6 0,8 0,0
Offentlig forvaltning 36,3 5,7 -0,1 -7,9 -1,6 4,8 -1,4
Stat 14,4 2,2 -6,4 -8,1 -4,0 22,5 . .
Kommuner 21,9 8,8 4,6 -7,8 0,0 -6,4 . .
Innenlandsk bruk av varer og tjenenester utenom lagerinvesteringer 1 054,0 4,6 -0,3 1,3 1,3 2,1 1,7
Herav: Fastlands-Norge 986,3 4,6 1,5 1,9 1,6 2,4 2,3
Lagerinvesteringer1) 31,1 0,3 -0,3 0,9 -0,2 0,0 0,0
Innenlandsk bruk av varer og tjenester 1 085,1 4,8 -0,7 2,2 1,1 2,1 1,7
Eksport 474,4 5,7 2,8 2,7 4,4 5,4 2,4
Herav: Råolje og naturgass 167,8 6,6 -0,1 6,4 7,2 9,7 -0,1
Andre varer 184,2 7,6 3,2 2,1 4,0 3,6 4,3
Samlet etterspørsel 1 559,5 5,1 0,4 2,3 2,1 3,1 1,9
Import 399,0 7,5 -1,6 2,5 3,3 3,0 2,8
Herav andre varer 261,9 9,6 -1,2 1,3 4,5 3,4 3,1
Bruttonasjonalprodukt 1 160,5 4,3 1,1 2,3 1,7 3,2 1,6
Bruttonasjonalprodukt utenom utenriks sjøfart og oljevirksomhet 951,7 3,7 1,0 1,8 1,2 1,9 2,0

1) Målt ved endring i faste priser i prosent av BNP året før.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 4.2 Tilgang og bruk av varer og tjenester. Mrd. kroner

1997 1998 1999 2000 2001 2002
Privat konsum 520,8 552,8 576,2 608,0 638,2 667,9
Offentlig konsum 218,4 238,3 254,7 271,0 291,7 303,7
Bruttoinvesteringer i fast realkapital 252,1 289,0 270,9 282,1 289,9 300,7
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 75,3 94,7 76,6 75,8 77,3 77,5
Oljevirksomhet 62,2 82,0 66,5 58,9 56,6 54,9
Utenriks sjøfart 13,0 12,7 10,0 16,9 20,7 22,5
Fastlands-Norge 176,8 194,8 193,9 206,3 212,6 223,3
Bedrifter 108,5 123,0 120,5 128,8 130,7 137,3
Boliger 30,4 31,0 31,5 37,1 41,0 42,2
Offentlig forvaltning 38,0 40,8 41,9 40,4 40,9 43,8
Innenlandsk bruk av varer og tjenester utenom lagerinvesteringer 991,3 1 080,5 1 101,3 1 161,1 1 219,8 1 272,3
Herav Fastlands-Norge 916,0 985,8 1 024,8 1 085,3 1 142,5 1 194,9
Lagerinvesteringer 23,0 24,4 22,8 32,7 31,7 32,7
Innenlandsk bruk av varer og tjenester 1 014,2 1 104,9 1 124,1 1 193,8 1 251,5 1 305,0
Eksport 448,1 411,6 466,5 663,6 678,1 680,4
Herav: Råolje og naturgass 163,7 118,3 159,2 306,6 312,9 303,3
Andre varer 169,2 176,8 182,5 212,1 220,3 227,9
Samlet etterspørsel 1 462,3 1 516,5 1 590,6 1 857,4 1 929,6 1 985,4
Import 366,1 401,7 393,1 433,5 457,1 477,2
Herav andre varer 240,6 265,4 256,7 276,2 297,4 311,4
Bruttonasjonalprodukt 1 096,2 1 114,8 1 197,5 1 423,9 1 472,5 1 508,3
Bruttonasjonalprodukt utenom utenriks sjøfart og oljevirksomhet 893,6 962,5 998,5 1 054,5 1 105,4 1 152,4
Memo:
Bruttonasjonalinntekt 1085,2 1 106,5 1 184,1 1 410,4 1 462,4 1 502,0
Disponibel inntekt for Norge 908,3 914,2 976,4 1 184,9 . . . .
Sparing for Norge 169,1 123,2 145,6 305,9 . . . .
Herav husholdninger 26,3 41,0 45,0 50,3 52,0 57,4

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 4.3 Bruttoinvesteringer etter næring. Faste priser

Mrd. 1997-kroner 2000 Årlig gj.snitt 1994-1998 2000 2001 2002 Årlig gj.snitt 2003-2005
Bruttoinvestering i fast realkapital 253,1 8,4 -1,1 -1,0 1,4 -1,2
Næringsvirksomhet 216,8 8,9 0,1 -0,9 0,8 -1,2
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart 67,7 4,3 -7,3 -2,3 -2,5 -7,8
Oljevirksomhet 51,8 3,1 -17,1 -5,9 -5,0 -11,6
Utenriks sjøfart 15,9 14,1 50,2 9,3 4,7 0,5
Bedrifter, Fastlands-Norge 116,4 13,5 1,8 -2,5 2,8 1,8
Primærnæringene 11,1 9,9 0,5 -11,9 -7,3 -4,2
Industri og bergverksdrift 14,8 15,4 -8,1 9,1 15,2 -1,5
Kraftforsyning 3,7 -4,6 -14,3 10,0 6,0 . .
Bygge og anleggsvirksomhet 2,6 35,1 4,3 -18,4 -20,1 . .
Samferdsel 27,6 14,5 9,3 8,2 7,5 . .
Annen næringsvirksomhet inkl. varehandel 56,6 14,8 2,7 -8,9 -1,2 -0,8
Boligtjenester 32,7 7,4 12,2 7,6 0,8 0,0
Offentlig forvaltningsvirksomhet 36,3 5,7 -7,9 -1,6 4,8 -1,4
Stat 14,4 2,2 -8,1 -4,0 22,5 . .
Kommuner 21,9 8,8 -7,8 0,0 -6,4 . .
Lagerinvesteringer1) 31,1 0,3 0,9 -0,2 0,0 0,0
Bruttoinvesteringer i alt 284,2 9,1 2,5 -1,7 1,3 -1,2
Memo:
Bruttoinvestering i fast realkapital utenom oljevirksomhet og utenriks sjøfart 185,4 10,6 1,4 -0,5 2,8 0,9

1) Målt ved endring i faste priser i prosent av BNP året før.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 4.4 Sysselsettingsfrekvenser og arbeidsledighet for ulike OECD-land i 2000

Sysselsetting i prosent av befolkningen Arbeidsledighet i prosent av arbeidsstyrken
15-24 år 25-54 år 55-64 år 15-24 år 25-54 år 55-64 år
K M K M K M K M K M K M
Norge 55,0 60,2 81,6 88,7 61,2 73,1 10,9 9,5 2,3 2,9 0,7 1,8
USA 57,6 62,0 74,3 89,0 50,5 65,6 8,9 9,7 3,3 2,9 2,5 2,4
Japan 43,0 42,5 63,6 93,5 47,8 78,4 7,9 10,4 4,4 3,9 3,6 6,8
EU 36,7 44,8 65,7 87,5 28,4 48,9 17,1 14,3 8,9 6,1 8,3 7,8
Belgia 26,7 33,7 67,8 87,9 15,4 35,1 18,2 12,9 7,4 4,6 2,8 3,4
Danmark 64,0 70,3 80,4 88,3 46,2 61,9 7,0 6,5 4,7 3,5 4,2 3,9
Finland 39,9 39,8 77,6 84,1 40,9 43,7 22,0 21,2 8,8 7,2 9,4 9,3
Frankrike 26,2 26,7 69,6 87,0 30,2 38,4 23,7 18,4 11,1 7,6 8,3 7,6
Hellas 22,0 31,9 52,6 88,6 24,4 55,3 37,7 22,1 14,7 6,1 4,4 3,5
Irland 43,7 52,7 62,7 88,1 27,1 63,0 6,9 6,1 3,6 4,3 2,4 2,6
Island 70,6 66,1 86,0 95,1 74,4 94,2 3,6 5,7 2,4 1,1 3,2 0,5
Italia 22,0 30,2 50,7 84,6 15,2 40,3 35,3 28,4 12,5 6,4 4,9 4,6
Luxembourg 28,3 35,3 63,0 92,8 16,8 37,9 7,3 5,7 2,9 1,4 0,0 2,0
Nederland 66,7 69,9 70,9 92,2 25,8 49,9 5,9 4,7 3,0 1,7 2,1 1,7
Portugal 36,1 47,7 73,9 90,2 42,3 62,5 12,0 5,5 4,1 2,7 2,6 3,8
Spania 28,7 42,8 50,7 85,4 20,1 55,0 33,1 19,5 18,7 7,9 11,5 8,8
Sveits 63,4 66,5 75,6 95,2 60,8 77,0 3,9 5,6 3,1 1,6 2,5 3,0
Sverige 45,4 46,7 81,7 85,8 62,5 67,8 11,4 12,3 4,6 5,2 5,3 6,9
Storbritannia 58,9 63,9 73,1 87,5 41,4 59,8 10,1 13,2 4,0 4,8 2,8 5,5
Tyskland 44,2 52,5 70,8 89,4 29,0 48,2 7,2 8,1 8,0 6,7 15,0 12,6
Østerrike 48,6 60,6 73,5 89,7 17,8 41,4 5,6 6,9 4,4 4,2 5,9 7,1

Kilde: OECD.

Tabell 4.5 Lønnskostnader pr. time i industrien. Prosentvis endring fra året før

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Belgia 2,8 4,8 1,2 2,9 2,6 2,8 0,7 2,7 2,8 3,7 3,2
Canada 5,6 -0,4 0,8 3,2 -0,8 3,8 3,8 0,9 0,9 3,2 3,3
Danmark 4,3 4,6 3,9 3,9 3,5 4,0 1,9 5,8 4,0 4,0 3,5
Finland 3,3 4,9 4,6 7,8 2,8 2,6 5,0 3,4 5,2 4,6 4,5
Frankrike 4,0 2,8 2,1 2,6 1,6 2,7 1,4 2,5 3,6 4,1 3,5
Italia 7,5 4,7 1,7 5,9 5,3 4,9 2,9 3,2 2,5 3,0 2,5
Nederland 5,0 3,7 4,3 2,2 3,0 3,2 0,3 3,3 3,9 4,9 4,6
Storbritannia 10,5 4,3 2,1 0,8 0,7 4,3 5,7 3,9 4,7 5,2 5,0
Sverige 5,5 -0,8 4,1 5,0 6,6 3,9 3,8 2,2 3,6 4,1 4,4
Sveits -0,5 -0,5 3,3 1,5 3,6 3,6 3,6 1,5 1,4 2,8 2,9
Tyskland 5,2 5,9 5,5 5,4 5,1 2,3 0,8 2,6 2,8 2,7 3,1
Østerrike 6,8 5,3 4,2 -0,2 2,6 1,3 0,8 2,6 3,5 3,5 4,2
Japan 4,3 4,6 2,0 2,6 1,3 2,9 0,8 -0,5 -0,8 1,0 1,1
USA 4,4 2,9 2,8 2,4 2,2 4,0 4,3 5,0 5,3 3,5 3,6
Spania 11,7 8,7 2,9 2,4 3,6 2,9 2,3 1,7 2,9 3,9 3,9
Irland 4,8 5,7 2,3 2,8 3,3 2,9 3,1 4,7 6,0 7,5 7,0
Hellas 14,1 13,3 13,0 13,6 8,8 8,8 4,6 4,2 6,2 5,1 5,2
Portugal 11,6 7,7 4,8 6,0 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 5,0 5,1
Singapore 2,0 0,4 1,6 2,2 3,7 2,8 2,9 3,3 1,3 5,9 5,9
Sør-Korea 17,0 10,8 15,0 9,3 14,2 6,4 0,5 12,1 0,0 8,3 6,5
Thailand 9,5 8,7 10,6 11,3 11,4 11,1 13,7 5,5 6,8 7,4 9,0
Taiwan 10,3 7,0 6,4 6,1 4,4 4,2 2,8 3,4 3,8 7,8 7,8
Polen 39,0 38,3 34,2 27,0 21,6 14,7 10,4 10,0 6,5 7,8
Tsjekkia 22,4 19,9 16,2 18,2 17,9 12,7 10,1 6,5 7,2 5,0 5,5
Ungarn 22,0 23,7 19,7 23,5 21,7 15,1 11,0 14,3 16,0 12,0
Norges handelspartnere1) 5,6 3,7 3,7 4,0 4,3 3,5 3,0 3,5 3,6 43) 43)
Norge 2,6 1,5 2,9 4,6 4,1 4,4 6,2 5,8 5,8
Valutakursendringer2) -1,1 2,3 1,4 -2,4 0,1 -1,0 3,7 0,9 2,1 . . . .
Relative lønnskostnader i felles valuta -1,8 -4,3 -2,1 3,1 -0,3 1,9 -0,6 1,3 0,0 . . . .

1) Tall for handelspartnere er beregnet som veide geometriske gjennomsnitt, der vektene er de samme som ligger til grunn for beregning av industriens effektive valutakurs.

2) Industrirens effektive valutakurs (konkurransekursindeksen). Indeksen er satt lik 100 i 1990. Positive tall innebærer en svekkelse av den norske kronen.

3) I anslaget for handelspartnerne har en forutsatt at de indirekte lønnskostnadene (arbeidsgiveravgift, faktisk og beregnede pensjonsutgifter) øker like mye som de direkte lønnskostnadene.

Kilde: IMF, OECD, Statistisk sentralbyrå, Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene og Finansdepartementet.

Tabell 4.6 Påløpte inntekter og utgifter i offentlig forvaltning etter nasjonalregnskapets definisjoner. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Mill. kroner Prosentvis endring fra året før
1998 1999 2000 2001 2002 1999 2000 2001 2002
A Totale inntekter (B+C) 556750 618868 793614 845455 855938 11,2 28,2 6,5 1,2
B Løpende inntekter 555571 617844 792341 844055 854508 11,2 28,2 6,5 1,2
1. Formuesinntekter 48306 51371 59581 76959 80907 6,3 16,0 29,2 5,1
2. Skatt- og pensjonspremier 477012 520502 617491 663800 681952 9,1 18,6 7,5 2,7
2.1 Oljeskatter 17627 31734 96162 116100 114400 80,0 203,0 20,7 -1,5
2.2 Produksjonsskatter Fastlands-Norge 173461 180401 190545 196080 201036 4,0 5,6 2,9 2,5
2.3 Skatt og trygdeavgifter Fastlands-Norge 285924 308367 330784 351619 366515 7,8 7,3 6,3 4,2
3. Overføringer innen offentlig forvaltning 0 0 0 0 0 - - - -
4. Overføringer fra offentlig forretningsdrift 19083 32908 95608 84073 75200 72,4 190,5 -12,1 -10,6
5. Overføringer fra Norges Bank 3811 3401 10685 10685 8857 -10,8 214,2 0,0 -17,1
6. Andre overføringer, bøter, driftsresultat mv. 7359 9662 8976 8538 7593 31,3 -7,1 -4,9 -11,1
C Kapitalinntekter 1179 1024 1273 1400 1430 -13,1 24,3 10,0 2,1
1. Avgift på arv og gaver 1179 1024 1273 1400 1430 -13,1 24,3 10,0 2,1
D Totale utgifter (E+F) 517233 547841 580907 615354 645186 5,9 6,0 5,9 4,8
E Løpende utgifter 493241 522842 559276 595614 623012 6,0 7,0 6,5 4,6
1. Renteutgifter og utbytte 24047 24811 32163 27260 26375 3,2 29,6 -15,2 -3,2
2. Overføringer til utlandet 8357 7821 9634 11011 12117 -6,4 23,2 14,3 10,0
3. Subsidier 34820 33390 32362 34786 38268 -4,1 -3,1 7,5 10,0
4. Stønader til husholdninger 172195 184596 197228 212799 223737 7,2 6,8 7,9 5,1
5. Overføringer til ideelle organisasjoner 15707 17203 16661 17848 18231 9,5 -3,2 7,1 2,1
6. Overføringer innen offentlig forvaltning 0 0 0 0 0 - - - -
7. Overføringer til offentlig forretningsdrift -176 329 254 225 550 . . . . . . . .
8. Konsum i offentlig forvaltning 238291 254692 270974 291684 303735 6,9 6,4 7,6 4,1
F Kapitalutgifter 23992 24999 21631 19741 22174 4,2 -13,5 -8,7 12,3
1. Nettoinvesteringer i fast realkapital 23055 22645 19383 17889 19643 -1,8 -14,4 -7,7 9,8
2. Netto kjøp av tomter og grunn -1521 -271 -743 -1302 -570 . . . . . . . .
3. Kapitaloverføringer til næringsvirksomhet 1667 1852 2229 1710 1621 11,1 20,4 -23,3 -5,2
4. Kapitaloverføringer til utlandet 791 773 762 1444 1479 -2,3 -1,4 89,4 2,5
G Nettofinansinvestering (A-D) 39517 71027 212707 230100 210753 79,7 199,5 8,2 -8,4
1 Kapitalinnskudd i statlig forretningsdrift (netto) 12515 16524 4101 -38628 -2570 . . . . . . . .
2 Overskudd før lånetransaksjoner 27002 54503 208606 268728 213323 101,8 282,7 28,8 -20,6

Kilde: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.7 Påløpte inntekter og utgifter i statsforvaltningen etter nasjonalregnskapets definisjoner Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Mill. kroner Prosentvis endring fra året før
1998 1999 2000 2001 20021) 1999 2000 2001 2002
A Totale inntekter (B+C) 463 656 514 116 684 667 722 034 753 831 10,9 33,2 5,5 4,4
B Løpende inntekter 462 477 513 092 683 394 720 634 752 401 10,9 33,2 5,4 4,4
1. Formuesinntekter 44 015 45 247 52 055 69 334 73 507 2,8 15,0 33,2 6,0
2. Skatt- og pensjonspremier 395 623 429 235 523 291 555 061 594 764 8,5 21,9 6,1 7,2
2.1 Oljeskatter 17 627 31 734 96 162 116 100 114 400 80,0 203,0 20,7 -1,5
2.2 Produksjonsskatter Fastlands-Norge 170 290 177 294 187 324 193 020 197 866 4,1 5,7 3,0 2,5
2.3 Skatt og trygdeavgifter Fastlands-Norge 207 706 220 207 239 805 245 940 282 497 6,0 8,9 2,6 14,9
3. Overføringer innen offentlig forvaltning - 1286 -845 -591 -253 -542 . . . . . . . .
4. Overføringer fra offentlig forretningsdrift 19 083 32 908 95 608 84 073 75 200 72,4 190,5 -12,1 -10,6
5. Overføringer fra Norges Bank 3 811 3 401 10 685 10 685 8 857 -10,8 214,2 0,0 -17,1
6. Andre overføringer, bøter, driftsresultat mv. 1 231 3 146 2 346 1 735 615 155,6 -25,4 -26,0 -64,6
C Kapitalinntekter 1 179 1 024 1 273 1 400 1 430 -13,1 24,3 10,0 2,1
1. Avgift på arv og gaver 1 179 1 024 1 273 1 400 1 430 -13,1 24,3 10,0 2,1
D Totale utgifter (E+F) 410 690 434 623 465 453 488 962 552 364 5,8 7,1 5,1 13,0
E Løpende utgifter 400 533 424 972 457 238 481 754 542 939 6,1 7,6 5,4 12,7
1. Renteutgifter og utbytte 19 218 18 758 24 980 19 260 19 125 -2,4 33,2 -22,9 -0,7
2. Overføringer til utlandet 8 357 7 821 9 634 11 011 12 177 -6,4 23,2 14,3 10,0
3. Subsidier 30 446 29 485 28 739 31 006 35 578 -3,2 -2,5 7,9 14,7
4. Stønader til husholdninger 165 732 177 773 189 940 205 114 215 987 7,3 6,8 8,0 5,3
5. Overføringer til ideelle organisasjoner 6 586 7 311 6 225 6 848 8 606 11,0 -14,9 10,0 25,7
6. Overføringer innen offentlig forvaltning 76 737 83 910 91 792 95 861 91 932 9,3 9,4 4,4 -4,1
7. Overføringer til statlig forretningsdrift 78 73 46 25 350 . . . . . . . .
8. Konsum i statsforvaltningen 93 379 99 841 105 882 112 628 159 245 6,9 6,1 6,4 41,4
F Kapitalutgifter 10 157 9 651 8 215 7 209 9 425 -5,0 -14,9 -12,3 30,7
1. Nettoinvesteringer i fast realkapital 8 337 6 976 5 536 4 887 6 324 -16,3 -20,6 -11,7 29,4
2. Netto kjøp av tomter og grunn -555 8 -257 -802 30 . . . . . . . .
3. Kapitaloverføringer til næringsvirksomhet 1 584 1 894 2 174 1 680 1 591 19,6 14,8 -22,7 -5,3
4. Kapitaloverføringer til utlandet 791 773 762 1 444 1 479 -2,3 -1,4 89,4 2,5
G Nettofinansinvestering (A-D) 52 966 79 493 219 214 233 072 201 467 50,1 175,8 6,3 -13,6
1. Kapitalinnskudd i statlig forretningsdrift (netto) 12 515 16 524 4 101 -38 628 -2 570 . . . . . . . .
2. Overskudd før lånetransaksjoner 40 451 62 969 215 113 271 700 204 037 55,7 241,6 26,3 -24,9

1) Tallene for 2002 er påvirket av at sykehusene overføres fra fylkeskommunene fra 1. januar 2002. Dette medfører en økning i statsforvaltningens inntekter og utgifter.

Kilde: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.8 Kommuneforvaltningens inntekter og utgifter etter nasjonalregnskapets definisjoner. Bokførte verdier i mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Mill. kroner Prosentvis endring fra året før
1997 1998 1999 2000 2001 20021)2) 1998 1999 2000 2001 2002
A. Inntekter i alt 168800 178598 188970 201485 218484 198714 5,8 5,8 6,6 8,4 -9,0
1. Renteinntekter 3937 4291 6124 7526 7625 7400 9,0 42,7 22,9 1,3 -3,0
2. Skatteinntekter 85185 88640 89968 93398 106295 90904 4,1 1,5 3,8 13,8 -14,5
2.1 Skatt på inntekt og formue 81789 85469 86861 90177 103235 87734 4,5 1,6 3,8 14,5 -15,0
2.2 Produksjonsskatter 3396 3171 3107 3221 3060 3170 -6,6 -2,0 3,7 -5,0 3,6
3. Overføringer fra statsforvaltningen 73918 79539 86362 93931 97761 93432 7,6 8,6 8,8 4,1 -4,4
4. Andre løpende inntekter 5760 6128 6516 6630 6803 6978 6,4 6,3 1,7 2,6 2,6
B. Totale utgifter (C+D) 170609 184796 198735 208794 223900 185712 8,3 7,5 5,1 7,2 -17,1
C. Løpende utgifter 156466 170961 183387 195378 211368 172963 9,3 7,3 6,5 8,2 -18,2
1. Renteutgifter 4352 4829 6053 7183 8000 7250 11,0 25,3 18,7 11,4 -9,4
2. Overføringer til private 19412 19958 20620 21347 22465 20065 2,8 3,3 3,5 5,2 -10,7
3. Overføringer til statsforvaltningen 1634 1516 1607 1548 1647 958 -7,2 6,0 -3,7 6,4 -41,8
4. Overføringer til kommunal forretningsdrift -854 -254 256 208 200 200 . . . . . . . . . .
5. Kommunalt konsum 131922 144912 154851 165092 179056 144490 9,8 6,9 6,6 8,5 -19,3
5.1 Lønnskostnader 105859 116411 124891 133247 144852 119069 10,0 7,3 6,7 8,7 -17,8
5.2 Produktinnsats 41063 43478 46469 48825 51535 43857 5,9 6,9 5,1 5,6 -14,9
5.3 Brutto driftsresultat 11538 12309 13524 14519 16249 15000 6,7 9,9 7,4 11,9 -7,7
5.4 Gebyrer -26538 -27286 -30033 -31499 -33580 -33436 2,8 10,1 4,9 6,6 -0,4
D. Kapitalutgifter 14143 13835 15348 13416 12532 12749 -2,2 10,9 -12,6 -6,6 1,7
1. Bruttoinvesteringer i fast realkapital 22715 23542 25354 24468 25203 24121 3,6 7,7 -3,5 3,0 -4,3
2. Kapitalslit 8192 8824 9685 10621 12201 10802 7,7 9,8 9,7 14,9 -11,5
3. Andre kapitalutgifter (netto) -380 -883 -321 -431 -470 -570 . . . . . . . . . .
E. Nettofinansinvestering (A-B) -1809 -6198 -9765 -7309 -5416 13002 . . . . . . . . . .

1) Tallene for 2002 er påvirket av at sykehusene overføres fra fylkeskommunene til staten fra 1. januar 2002. Dette medfører en vesentlig reduksjon i kommunesektorens inntekter og utgifter. I forbindelse med statlig overtakelse av sykehusene er det lagt opp til et gjeldsoppgjør mv. for fylkeskommunene. Dette bidrar til å øke nettofinansinvesteringene i kommunesektoren med om lag 18,7 mrd. kroner.

2) I brev fra Kommunenes Sentralforbund til Kommunal- og regionaldepartementet av 20. september 2001 opplyses det at sviktende finansavkastning vil innebære merutgifter til kommunale pensjoner på anslagsvis 3 mrd. kroner, som vil belaste kommunenes og fylkeskommunenes 2001-regnskap. Nettofinansinvesteringene i kommuneforvaltningen i 2001 vil som følge av dette isolert sett bli redusert i forhold til anslaget i tabellen.

Kilde: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.9 Skatter til stat, kommune og offentlig forvaltning. Påløpt verdi. Mill. kroner

1998 1999 2000 2001 2002
Påløpte skatter, stat
A. Skatt på inntekt, formue og kapital 102 834 121 649 199 603 219 150 247 528
1. Ordinær inntekts- og formuesskatt (ekskl. oljeutvinning) 14 094 14 795 17 157 18 625 17 784
2. Skatt på inntekt og formue ved utvinning av petroleum 10 117 24 689 89 530 110 100 109 300
3. Fellesskatt 73 997 77 443 87 677 84 457 114 356
4. Annen skatt på inntekt, formue og kapital 4 626 4 722 5 239 5 968 6 088
B. Produksjonsskatter 177 800 184 339 193 956 199 020 202 966
1. Merverdiavgift/investeringsavgift 111 186 114 351 120 290 126 306 127 575
2. Avgifter på oljeutvinning 7 510 7 045 6 632 6 000 5 100
3. Andre produksjonsskatter 59 104 62 943 67 034 66 715 70 291
C. Trygde- og pensjonspremier 114 989 123 247 129 732 136 890 144 270
1. Fra arbeidstakere 46 727 49 727 52 453 55 395 58 707
2. Fra arbeidsgivere 68 262 73 520 77 279 81 495 85 563
Sum påløpte skatter, stat 395 623 429 235 523 291 555 061 594 764
1. Skatter og trygdepremier på inntekt, formue og kapital 217 823 244 896 329 335 356 040 391 797
2. Produksjonsskatter 177 800 184 339 193 956 199 020 202 966
Påløpte skatter, kommune
Sum påløpte skatter, kommune 81 389 91 267 94 200 108 739 87 188
1. Skatt på inntekt og formue 78 218 88 160 90 979 105 679 84 018
2. Produksjonsskatter 3 171 3 107 3 221 3 060 3 170
Sum påløpte skatter, stat og kommune i alt 477 012 520 502 617 491 663 800 681 952
1. Skatt på inntekt, formue og kapital 296 041 333 056 420 314 461 719 475 815
2. Produksjonsskatter 180 971 187 446 197 177 202 080 206 136
Skatter i alt i prosent av BNP 42,8% 43,5% 43,4% 45,1% 45,2%

Kilde: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.10 Finanspolitiske indikatorer. Påløpt verdi. Prosent av BNP

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Stats- og trygdeforvaltningen, overskudd før lånetransaksjoner -1,9 2,2 6,5 7,2 3,6 5,3 15,1 18,5 13,5
Offentlig forvaltning, overskudd før lånetransaksjoner -1,4 2,3 6,4 7,3 2,4 4,6 14,7 18,2 14,1
Statlig konsum og investeringer 10,3 9,9 9,6 9,3 9,9 9,7 8,6 8,7 11,9
Offentlig konsum og investeringer 24,7 24,2 23,5 23,4 25,0 24,8 21,9 22,6 23,0
Memo:
Bruttoskatter i alt 42,2 42,5 43,0 42,9 42,8 43,5 43,4 45,1 45,2
Offentlige utgifter 49,9 47,7 45,5 43,9 46,4 45,8 40,8 41,8 42,8
Offentlige utgifter, prosent av BNP Fastlands-Norge 58,8 56,1 55,5 53,9 53,7 54,9 55,1 55,6 55,9

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Til dokumentets forside