St.meld. nr. 1 (2001-2002)

Nasjonalbudsjettet 2002

Til innholdsfortegnelse

7 Oversikt over bokser

Kapittel 2De økonomiske utsiktene
Boks 2.1Utsiktene for arbeidsstyrken
Boks 2.2Økt usikkerhet i internasjonal økonomi etter terrorangrepene mot USA
Boks 2.3Renteframskrivinger
Boks 2.4Noen lønnsbegreper
Boks 2.5Konkurranseevne
Boks 2.6Treffsikkerheten i de makroøkonomiske prognosene.
Boks 2.7Alternative forutsetninger for utviklingen i norsk økonomi
Kapittel 3Den økonomiske politikken
Boks 3.1Oljeinntektenes betydning for økonomien
Boks 3.2Den strukturelle, oljekorrigerte budsjettbalansen
Boks 3.3Generasjonsregnskap
Boks 3.4Forskrift om pengepolitikken
Boks 3.5Relativ volatilitet
Boks 3.6Forskrift om endring av forskrift 3. oktober 1997
Kapittel 4Skatter og avgifter
Boks 4.1Beregning av oljekorrigert skatt som andel av BNP
Kapittel 5Tiltak for å bedre økonomiens virkemåte
Boks 5.1Trekk ved utviklingen i offentlig sektor i Norge og i Europa for øvrig
Boks 5.2Internasjonalt samarbeid om forbedringer i offentlig ressursbruk
Til dokumentets forside