St.meld. nr. 1 (2001-2002)

Nasjonalbudsjettet 2002

Til innholdsfortegnelse

7 Oversikt over bokser

Kapittel 2 De økonomiske utsiktene
Boks 2.1 Utsiktene for arbeidsstyrken
Boks 2.2 Økt usikkerhet i internasjonal økonomi etter terrorangrepene mot USA
Boks 2.3 Renteframskrivinger
Boks 2.4 Noen lønnsbegreper
Boks 2.5 Konkurranseevne
Boks 2.6 Treffsikkerheten i de makroøkonomiske prognosene.
Boks 2.7 Alternative forutsetninger for utviklingen i norsk økonomi
Kapittel 3 Den økonomiske politikken
Boks 3.1 Oljeinntektenes betydning for økonomien
Boks 3.2 Den strukturelle, oljekorrigerte budsjettbalansen
Boks 3.3 Generasjonsregnskap
Boks 3.4 Forskrift om pengepolitikken
Boks 3.5 Relativ volatilitet
Boks 3.6 Forskrift om endring av forskrift 3. oktober 1997
Kapittel 4 Skatter og avgifter
Boks 4.1 Beregning av oljekorrigert skatt som andel av BNP
Kapittel 5 Tiltak for å bedre økonomiens virkemåte
Boks 5.1 Trekk ved utviklingen i offentlig sektor i Norge og i Europa for øvrig
Boks 5.2 Internasjonalt samarbeid om forbedringer i offentlig ressursbruk
Til dokumentets forside