St.meld. nr. 39 (2001-2002)

Oppvekst- og levekår for barn og ungdom i Norge

Til innholdsfortegnelse

Litteraturoversikt

Litteraturlisten gir en oversikt over det meste av litteratur som er benyttet i forbindelse med arbeidet med stortingsmeldingen.

Andenæs, Agnes (2001). Forskning om delt bosted for barn etter skilsmisse. Oslo: Notat til Barne- og familiedepartementet.

Andersson, Mette (2000). «Innvandrerungdom og identitetsarbeid. Mellom hybriditet og tilskrevet annerledeshet». I Utenfra, men hjemme - innvandrerungdom i storbyen. Konferanserapport. Oslo: Norges forskningsråd.

Bakken, Anders (1998). Ungdomstid i storbyen. NOVA-rapport 7/98. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Barneombudet (1995). Samiske barn og unge. Oslo: Rapport utgitt av Barneombudet.

Barstad, Anders (1997). Store byer, liten velferd? Om segregrasjon og ulikhet i norske storbyer. Oslo/Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå.

Befring, E. og R. Tangen, m.fl. (2001). Spesialpedagogikk.

Bjørgo, Tore og Yngve Carlsson (1999). Vold, rasisme og ungdomsgjenger - forebygging og bekjempelse. Oslo: Tano Aschehoug.

Bjørklund, Tor og Jo Saglie (2000). Lokalvalget i 1999. Rekordlav og rekordhøy deltakelse. Rapport 12:2000. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

Brusdal, Ragnhild (2000). Jeg liker penger og skulle gjerne hatt mer . . . Samtaler med barn og unge om det å vokse opp i en kommersiell hverdag. Arbeidsnotat nr. 14, 2000. Lysaker: Statens institutt for forbruksforskning.

Brusdal, Ragnhild (2002). «Foreldre som oppdragere - selvstendig eller styrt valgfrihet?» I Barn nr 1/2002 Oslo.

Donnestad, Eva og Marit Sanner, red. (2001): «Hallo - er det noen der» - unge anrop fra en annen virkelighet. En rapport til FNs spesialsesjon om barn i New York i september 2001. Oslo: Forum for barnekonvensjonen, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner og Redd Barna.

Engen L., R.G. Solheim, F. E. Tønnesen (2001). Kartlegging av leserferdighet på 3. klassetrinn.

Oslo: Læringssenteret.

Epland, Jon (2001). Barn i husholdninger med lav inntekt. Omfang, utvikling, årsaker. Rapport 2001/9. Oslo/Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå.

Erstad, Ola (2001). «Digitale veiveisere for fremtidens skole». I Ungdom og matkt - konferanserapport. Makt- og demokratutredningen 1998-2003. Rapportserien nr. 30 juni 2001. Oslo: Unipub forlag.

Ericsson, Kjersti og Guri Larsen (1999). «Barnet mellom hjem og skole: de voksnes prosjekt eller handlende subjekt?» I Jensen, A.M.: Oppvekst i barnets århundre. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Eriksen, Thomas Hylland (2000). «Om vi og de andre». I Utenfra, men hjemme - innvandrerungdom i storbyen. Konferanserapport. Oslo: Norges forskningsråd.

Falck, Sturla (2002). Barne- og ungdomskriminaliteten i Norge på nittitallet. Oslo: Det kriminalitetsforebyggende råd.

Fosso, E.J. (1997). Industristeders arbeidstilbud og generasjoners forhold til utdanning, arbeid, og sted - eksemplet Årdal. Dr. grad ved institutt for geografi, Universitetet i Bergen.

Fosso, Eli og Sturla Alvheim (2001). Unge voksnes flyttevalg. En gjennomgang av koblede flyttedata for seks norske kommuner. Arbeidsnotat 28/01. Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning.

Frønes, Ivar og Ragnhild Brusdal, (2000). På sporet av den nye tid. Kulturelle varsler for en nær fremtid. Bergen: Fagbokforlaget.

Grimsrud, G.M., I. Guldvik og H. Fauske (1997). Kvinner og bosetting i Nord-Gudbrandsdal. ØF-rapport nr 13/2000. Lillehammer: Østlandsforskning.

Grue, Lars (1998). Barn med varig sykdom og funksjonshemning. En analyse av Statistisk Sentralbyrås helseundersøkelser 1995 og 1985. NOVA-rapport 9/98. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Grue, Lars (1998). På terskelen. NOVA-rapport 6/98. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Gulbrandsen, Lars (2002). «Aldri har det vært så ille som nå. Om norsk ungdoms utflytting fra foreldrehjemmet». I Tidsskrift for ungdomsforskning nr. 1-2002.

Haug, Peder m.fl. (1995). Spesialpedagogiske utfordringar.

Haug, Peder m.fl. (1999). Den mangfaldige spesialundervisninga. Status for forsking om spesialundervisning.

Hegna, Kristinn, Hans W. Kristiansen og Bera Moseng (1999). Levekår og livskvalitet blant lesbiske kvinner og homofile menn. NOVA-rapport 1/99. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Helgeland, Ingeborg Marie red. (1994). Utfordrende ungdom i skolen. Oslo: Kommuneforlaget.

Henriksen og Ibsen (2001). Frivillighedens udfordringer - nordisk forskning om frivilligt arbejde og frivillige organisationer. Odense Universitetsforlag.

Hovland, Arild (1996). Moderne urfolk. Samisk ungdom i bevegelse. Oslo: Cappelen Akademisk/Ungforsk.

Helland, Håvard og Tormod Øia (2000). Forebyggende ungdomsarbeid. Oslo: Fagbokforlaget.

Hellevik, Ottar (2001). «Ungdommens verdisyn - livsfase- eller generasjonsbetinget?» I Tidsskrift for ungdomsforskning nr. 1-2001.

Hellevik, Ottar (2002). «Ungdom, lovrespekt og toleranse», i Winsnes, Ole Gunnar (red.). Tallenes tale. KIFO Rapport nr. 18. Trondheim: Tapir Akademisk forlag.

http://www.igc.apc.org/ «Globalization» Internasjonal webside om globalisering 2002.

International Association for the Evaluation og Educational Achievement (1999). Cicil Education Study.

Isachsen, Terje m.fl. (1999). Ungdomstiltak i større bysamfunn. En evaluering. NOVA-rapport 9/99. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Jensen, An-Magritt (2001). «Barn bor med far når far bor med mor» I Samfunnsspeilet nr. 3/2001.

Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet (1992). Ressurser og resultater i norsk skole 1980 -1990.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og Barne- og familiedepartementet (2000). Vurdering av program og tiltak for å redusere problematferd og utvikle sosial kompetanse.

Kitterød, Hege (2001). «Tidsbruk og tidsbrukønsker - endring og variasjon». I Barstad, Anders (red.): På vei mot det gode samfunn. Notater 21/2001.

Kommunal- og regionaldepartementet (2001). Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi mars 2001.

Krange, Olve og Anders Bakken (1998). «Innvandrerungdoms skoleprestasjoner. Tradisjonelle klasseskiller eller nye skillelinjer?» I Tidsskrift for samfunnsforskning 3/98.

Kvello, Ø. og Chr. Wendelborg (2002). Nasjonal evaluering av skolefritidsordningen. Belyst i et helhetlig perspektiv på barns oppvekstmiljø. Nord-Trøndelagsforskning, Høgskolen i Sør-Trøndelag, NTNU. NTF-rapport 2002:4.

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (2000). Ung+ Barne- og ungdomsorganisasjonar i Noreg. LNU rapport nr. 11-2000. Oslo.

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (2001 ). Barne- og ungdomspolitisk program - og rapporten «Fakta om makta - barn og unge sin formelle representasjon i frivillige organisasjonar». LNU rapport nr. 14-2001. Oslo.

Lauglo, Jon (1996). Motbakke, men mer driv? Innvandrerungdom i norsk skole. UNGforsk Rapport 6/96. Oslo: Program for ungdomsforskning.

Lidén, Hilde og Guro Ødegård (2002). Ungt engasjement. Ungdoms samfunnsengasjement og lokalpoltiske deltagelse. NOVA-rapport 6/02. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Lie, Benedicte (2002). Innvandring og innvandrere i Norge. Statistiske analyser. Oslo/Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå.

Lie S., M. Kjærnsli og G. Brekke (1997). Hva i all verden skjer i realfagene? Internasjonalt lys på trettenåringers kunnskaper, holdninger og undervisning i norsk skole. TIMSS.

Lie S., M. Kjærnsli, A. Roe og A. Turmo (2001). Godt rustet for framtida? Norske 15-åringers kompetanse i lesing og realfag i et internasjonalt perspektiv. OECD, PISA.

Lindberg, E. og T. Ogden (2001). Elevatferd og læringsmiljø 2000. En oppfølgingsundersøkelse om elevatferd og læringsmiljø i grunnskolen. Oslo: Læringssenteret.

Læringssenteret (2001). Samliv og seksualitet. Ressursbok for lærere.

Læringssenteret (2001). Elevinspektørene - elevenes skolevurdering.

Læringssenteret (2002). Veiledning for utvikling av sosial kompetanse i skole og opplæring.

Læringssenteret (2002). Tilstandsrapport for utdanningssektoren 2001. Grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring.

Lødding, B. (2001). «Norske får liksom førsterett». Om tilgang til opplæring i bedrift for ungdom med innvandrerbakgrunn i Oslo og Akershus. Rapport 1/2001. Oslo: Norsk institutt for studier av forskning og utdanning.

Melbye, K. og A. Tveit (1994). Alternativ skole - ikke alternativ til skole.

Melbye,K. og A. Tveit (1994). «Alternative skoler - imøtekommer de elevenes behov for tilpasset opplæring?» I Spesialpedagogikk 8/94.

Moxnes, Kari og Gry Mette D. Haugen, (1999). «Foreldrenes oppfatning av skilsmissens virkninger på barna» i Jensen, A.M. m.fl.: Oppvekst i barnets århundre. Oslo: Ad notam Gyldendal.

Nergård, Trude Brita (2002). Gratis barnehage for alle femåringer i bydel Gamle Oslo. NOVA-rapport 3/02. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Nielsen, Harriet Bjerrum (2000). Råtekst som generasjonsdokument. Feminisme i et generasjonsperspektiv. Seminarinnlegg.

Nordahl, Thomas (2000). Samarbeid mellom hjem og skole. NOVA-rapport 8/00. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Nordlandsforskning (2000). Realisere draumar, ikkje berre drøyme dei! Kartlegging av Kommunal- og regionaldepartementet si ungdomssatsing. NF-rapport nr. 23-2000. Bodø: Nordlandsforskning.

Norges Røde Kors og ECON (2001). Sosial Puls 2001. Brister i velferdssamfunnet. Rapport.

NOU 1995:6 Barneombud og barndom i Norge. Oslo: Barne- og familiedepartementet.

NOU 1997:1 Regelverk om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner. Oslo: Barne- og familiedepartementet.

NOU 2000:12 Barnevernet i Norge. Oslo: Barne- og familiedepartementet.

NOU 2000:22 Oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune. Oslo: Kommunal- og regionaldepartementet.

NOU 2001:3 Velgere, valgordning, valgte. Oslo: Kommunal- og regionaldepartementet.

NOU 2001:5 Kino i en ny tid. Oslo: Kulturdepartementet.

NOU 2001:6 Oppvekst med prislapp? Om kommersialisering og kjøpepress mot barn og unge. Oslo: Barne- og familiedepartementet.

NOU 2001:7 Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven. Oslo: Miljøverndepartementet.

NOU 2002:2 Boligmarkedene og boligpolitikken. Oslo: Kommunal- og regionaldepartementet.

OECD (2000). Education at a Glance

OECD (2001). Education at a Glance.

OECD (2001). Knowledge and Skills for Life. First results from PISA 2000.

Ogden, Terje og Mari-Anne Sørlie (1991). «Alternative skoler - lokale kompetansesentra for elever med tilpasnings- og atferdsproblemer» I Spesialpedagogikk 7/91.

Ogden, Terje (1998). Elevatferd og læringsmiljø. Læreres erfaringer med og syn på elevatferd og læringsmiljø i grunnskolen. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Olweus, Dan (1996). Mobbing av elever fra lærere. Alma Mater.

Olweus, Dan (2001). «Effektive tiltak mot mobbing». Publisert opprinnelig i det elektroniske tidsskriftet Skolen i Norden ( http://www.skolen.odin.dk)

Olweus, Dan (2002). Mobbing i skolen: Nye data om omfang og forandringer over tid. Olweus-gruppen, Hemil-senteret, Universitetet i Bergen.

Opheim, Vibeke og Liv Anne Støren (2001). Innvandrerungdom og majoritetsungdom gjennom videregående og høyere utdanning. Rapport 7/2001. Oslo: Norsk institutt for studier av forskning og utdanning.

Prieur, Annick (1999). «Respekt og samhold- unge innvandrermenn, kriminalitet og maskulinitet». I Jensen, A. M. m.fl.: Oppvekst i barnets århundre. Oslo: Ad notam Gyldendal.

Rasch-Halvorsen A. og H. Johnsbråten (2002). Norsk Matematikkråds undersøkelse blant nye studenter høsten 2001. Høgskolen i Telemark.

Roland, Erling (1996). Elevundersøkelsen i 4.-6. klasse. Lærermobbing av elever. Norsk Skoleblad nr. 21, 1996.

Roland, E., Bjørnsen, G., Mandt, G. (2002). Tackling Violence in Schools: A Report from Norway. Goldsmiths College, University of London. (http://www.goldsmiths.ac.uk/connect/reportnorway.html).

Rønning, Elisabeth (2001). «Barns levekår før og nå». I Samfunnsspeilet 4/2001. Oslo/Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå.

Rønning, Elisabeth (2001). Trekk ved barn og unges levekår på 1990-tallet. Notat 2001/56. Oslo/Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå.

Sandbæk, Mona (2002). Barn og unges levekår og velferd. NOVA-rapport 1/02. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Sandsleth, G. og H.M. Foldvik (2000). Mobbing i videregående skole. Rapport fra en undersøkelse ved 9 skoler. Lillegården kompetansesenters skriftserie 1/2000.

Sivesind m.fl. (2002). The voluntary sector in Norway- Compositions, changes and causes. ISF-report 2002:2. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

Skjersli, S. og L.A. Støren (1999). Hvor ble de av? Om frafall i søknadsprosessen til høyere utdanning. NIFU skriftserie 6/1999. Oslo: Norsk institutt for studier av forskning og utdanning.

Skretting, Astrid (2001). «By og land -hand i hand. Endringer i narkotikabruk blant ungdom.» I Tidsskrift for ungdomsforskning nr. 1-2001.

Spesialpedagogikk (2000). Artikler fra forskningsprogrammet Spesialpedagogisk kunnskaps- og tiltaksutvikling (1993-99). Spesialutgave.

Statens institutt for rusmiddelforskning (2001). Rusmidler i Norge 2001. Oslo.

Statistisk sentralbyrå. Div. statistikk hentet fra deres publisering på Internett ( www.ssb.no).

Statistisk sentralbyrå (2001). Statistisk årbok 2001.

Statistisk sentralbyrå (2002). Utdanningsstatistikk. Elevar i grunnskolen. Endelege tal, 1. september 2001.

Stortingsmelding nr. 37 (1992-93). Utfordringer i helsefremmende og forebyggende arbeid. Oslo: Sosial- og helsedepartementet.

Stortingsmelding nr. 40 (1992-93). Vi smaa, en Alen lange. Om 6-åringer i skolen -konsekvenser for skoleløpet og retningslinjer for dets innhold. Oslo: Kirke-, kultur- og forskningsdepartementet.

Stortingsmelding nr. 16 (1995-96). Om erfaringer med lov om svangerskapsavbrudd mv. Oslo: Sosial- og helsedepartementet.

Stortingsmelding nr. 27 (1996-97). Om statens forhold til frivillige organisasjoner. Oslo: Kulturdepartementet.

Stortingsmelding nr. 32 (1996-97). Om tilskuddsregler for barne- og ungdomsorganisasjonene. Oslo: Barne- og familiedepartementet.

Stortingsmelding nr. 55 (1996-97). Om skolefritidsordningen. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Stortingsmelding nr. 14 (1997-98). Om foreldremedverknad i grunnskolen. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Stortingsmelding nr. 23 (1997-98). Om opplæring for barn, unge og vaksne med særskilde behov. Den spesialpedagogiske tiltakskjeda og det statlege støttesystemet. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Stortingsmelding nr. 44 (1997-98). Tilleggsmelding om statens forhold til frivillige organisasjoner. Oslo: Kulturdepartementet.

Stortingsmelding nr. 25 (1998-99). Morsmålsopplæring i grunnskolen. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Stortingsmelding nr. 32 (1998-99). Videregående opplæring. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskingsdepartementet.

Stortingsmelding nr. 14 (1999-2000). Idrettslivet i endring. Oslo: Kulturdepartementet.

Stortingsmelding nr. 17 (1999-2000). Handlingsplan mot barne- og ungdomskriminalitet. Oslo: Barne- og familiedepartementet.

Stortingsmelding nr. 27 (1999-2000). Barnehage til beste for barn og foreldre. Oslo: Barne- og familiedepartementet.

Stortingsmelding nr. 12 (2000-2001) Om Norge og Europa ved inngangen til et nytt århundre. Oslo: Utenriksdepartementet.

Stortingsmelding nr. 25 (2000-2001). Levekår og livskvalitet for lesbiske og homofile i Noreg. Oslo: Barne- og familiedepartementet.

Stortingsmelding nr. 31 (2000-2001). Kommune, fylke, stat - en bedre oppgavefordeling. Oslo: Kommunal- og regionaldepartementet.

Stortingsmelding nr. 32 (2000-2001). Evaluering av faget Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Stortingsmelding nr. 34 (2000-2001). Om distrikts- og regionalpolitikken. Oslo: Kommunal- og regionaldepartementet.

Stortingsmelding nr. 39 (2000-2001). Friluftsliv. Oslo: Miljøverndepartementet.

Stortingsmelding nr. 43 (2000-2001). Om evaluering av kontantstøtten. Oslo: Barne- og familiedepartementet.

Stortingsmelding nr. 52 (2000-2001). Etterforskning av seksuelle overgrep mot barn. Oslo: Justis- og politidepartementet.

Stortingsmelding nr. 57 (2000-2001). I ytringsfrihetens tjeneste. Mål og virkemidler i mediepolitikken. Oslo: Kulturdepartementet.

Stortingsmelding nr. 16 (2001-2002). Kvalitetsreformen -Om ny lærerutdanning. Oslo: Utdannings- og forskningsdepartementet.

Stortingsmelding nr. 19 (2001-2002). Nye oppgaver for lokaldemokratiet - regionalt og lokalt nivå. Oslo: Kommunal- og regionaldepartementet.

Stortingsmelding nr. 23 (2001-2002). Bedre miljø i byer og tettsteder. Oslo: Miljøverndepartementet.

Stafseng, Ola (2000). Fra barnets århundre til barnets årtusen. Foredrag på konferansen «Barn mellom børs og katedral».

Sørlie, Kjetil (1995). Regional demografi - metoder for å studere regional befolkningsutvikling og variasjon i atferdsmønstre. Oslo: TANO/NIBR.

Sørlie, Kjetil (2000). Klassiske analyser. Flytting og utdanning belyst i livsløps- og kohortperspektiv. NIBR-notat 2000:121. Oslo: Norsk institutt for by- og regionforskning.

Sørlie, Mari-Anne (1991). Alternative skoler. Oslo: Barnevernets utviklingssenter.

Sørlie, Mari-Anne og Thomas Nordahl (1998). Problematferd i skolen. Hovedfunn, forklaringer og pedagogiske implikasjoner. Hovedrapport fra forskningsprosjektet «Skole og samspillsvansker». NOVA-rapport 12a/98. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Sørlie, Mari-Anne (2000). Alvorlige atferdsproblemer og lovende tiltak i skolen. En forskningsbasert kunnskapsstatus. Praxis Forlag.

Thuen, E. og E. Bru (1999). Læringsmiljø og konsentrasjon blant elever i 6. og 9. klasse. Høgskolen i Stavanger, Senter for atferdsforskning.

Thuen, Frode (2002). «Påsken - en tid for familien». Kronikk i Dagbladet 23.3.2002.

Tuveng, Irene (2000). Fullført en utdanning, hva så? Rapport 17/2000. Oslo: Econ senter for økonomisk analyse.

Tønnessen, F.E. og R.G. Solheim (1998). Kartlegging av leseferdighet og lesevaner på andre klassetrinn. Rapport 1998. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Tøssebro, Jan m.fl. (1997). Den vanskelige integreringen.

Unicef (2000). A league table of child poverty in rich nations. Innocenti Report Card, Issue No.1. Florence, Italy: United Nations Children's Fund Innocenti Reachs Centre.

Utvalget for kvalitet i grunnopplæringen (2002). Førsteklasses fra første klasse. Forslag til rammeverk for et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem av norsk grunnopplæring. Delutredning.

Vaaland, G. (1994). Problematferd - er det noe problem ? Resultater fra en undersøkelse om psykososiale vansker blant elever i videregående skole. Senter for atferdsforskning.

Vaagland, Jorid m.fl. (2000). Kulturpolitikken og de unge. Oslo: Norsk kulturråd.

Wiborg, A. (1999). Det er eit heilt anna liv -om unge kvinner fra distriktene i høyere utdannelse. NF-artikler/foredrag nr. 2001/99. Bodø: Nordlandsforskning

Wollebæk, Selle og Lorentzen (2000). Frivillig innsats - sosial integrasjon, demokrati og økonomi. Bergen: Fagbokforlaget.

Wollebæk, Dag (2001). «Moderniseringen av organisasjonssamfunnet i et generasjonsperspektiv». I Tidsskrift for ungdomsforskning nr.1-2001.

Zaman, Kadafi (2000). «Det «nye» Norge». I Utenfra, men hjemme -innvandrerungdom i storbyen. Konferanserapport. Oslo: Norges forskningsråd.

Ødegård, Guro (2001). Ungdomstid i Fredrikstad. NOVA-rapport 6/01. Oslo: Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Øia, Tormod (2001). «Aksel Sandemose og moderne identitetskonstruksjon». I Tidsskrift for ungdomsforskning nr. 1-2001.

Øia, Tormod og Anders Bakken (2002). «Midt i ten-årene - noen tall fra UNGdata». I Tidsskrift for ungdomsforskning nr. 2-2002.

Aardal, Bernt, Henry Valen og Frode Berglund (1995). Valgundersøkelsen 1993. Notater, Oslo/Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå.

Aardal, Bernt, Henry Valen, Hanne Marthe Narud og Frode Berglund (1999). Velgere i 90-årene. Oslo: NKS-Forlaget

Aardal, Bernt, Henry Valen og Ingunn Opheim (1999b). Valgundersøkelsen 1997. Rapport 1999/16. Oslo/Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå.

Til dokumentets forside