St.prp. nr. 1 (2004-2005)

FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om merverdiavgift for budsjetterminen 2005 (kap. 5521, post 70)

§ 1

 1. Fra 1. januar 2005 skal det betales 25 pst. avgift etter bestemmelsene i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift.

 2. Fra 1. januar 2005 skal det betales 11,11 pst. avgift av omsetning som nevnt i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 39 og godtgjørelse som nevnt i samme lov § 41.

§ 2

Fra 1. januar 2005 skal det betales 13 pst. avgift etter bestemmelsene i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift for næringsmidler. Som næringsmidler anses enhver mat- eller drikkevare og enhver annen vare som er bestemt til å konsumeres av mennesker, unntatt:

 1. legemidler,

 2. vann fra vannverk,

 3. tobakkvarer,

 4. alkoholholdige drikkevarer.

§ 3

Fra 1. januar 2005 skal det betales 7 pst. avgift etter bestemmelsene i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift for:

 1. kringkastingsselskap under utøvelse av allmennkringkasting som er finansiert av kringkastingsavgift som nevnt i kringkastingsloven § 6-4,

 2. tjenester som gjelder persontransport,

 3. formidling av tjenester som nevnt i bokstav b,

 4. transport av kjøretøy på ferge eller annet fartøy på innenlands veisamband,

 5. tjenester i form av rett til å overvære kinoforestillinger.

§ 4

Departementet kan gi nærmere forskrifter om avgrensing av avgiftsplikten.

Til dokumentets forside