St.prp. nr. 1 (2004-2005)

FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om tollavgifter for budsjetterminen 2005 (Kap. 5511)

I.

Tolltariffen slik den gjelder 31. desember 2004, herunder tolltariffens innledende bestemmelser, skal fortsatt gjelde fra 1. januar 2005 med følgende endringer:

A.

I tolltariffens innledende bestemmelser gjøres følgende endringer:

§ 2 nr. 3 første, annet og tredje ledd skal lyde:

3. Varer som er omfattet av en frihandelsavtale inngått mellom Norge og fremmed stat eller gruppe av stater kan innenfor rammen av slike avtaler innføres med redusert toll, tollfritt eller med annen tollmessig justering. Preferansetollbehandling innvilges under forutsetning av at opprinnelsesreglene til den aktuelle frihandelsavtalen er oppfylt.

Følgende frihandelsavtaler er virksomme pr. 1. januar 2005:

 • Avtalen om opprettelse av Det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområde, EØS-avtalen

 • Konvensjonen om opprettelse av Det Europeiske Frihandelsforbund

 • Handelsavtalen EF - Norge

 • Frihandelsavtalen EFTA - Tyrkia

 • Frihandelsavtalen EFTA - Israel

 • Frihandelsavtalen EFTA - Romania

 • Frihandelsavtalen EFTA - Bulgaria

 • Frihandelsavtalen Norge - Færøyene

 • Interim frihandelsavtale EFTA - PLO på vegne av Den palestinske selvstyremyndighet

 • Frihandelsavtalen EFTA - Marokko

 • Frihandelsavtalen EFTA - Mexico

 • Frihandelsavtalen EFTA - Makedonia

 • Frihandelsavtalen EFTA - Jordan

 • Frihandelsavtalen EFTA - Kroatia

 • Frihandelsavtalen EFTA - Singapore

Tollpreferanser gis under samme forutsetninger også for varer som er omfattet av bilaterale eller unilaterale erklæringer inngått i tilknytning til disse frihandelsavtalene.

§ 24 nr. 1 bokstav d nytt annet punktum skal lyde:

Det samme gjelder salg til passasjerer som ankommer Norge med luftfartøy og som oppfyller vilkårene for toll- og avgiftsfrihet, jf. § 11 nr. 10.

B.

Tollsatsene settes til 10,7 pst. på de varenumrene i tolltariffen som er angitt i vedlegg 3 til St.prp. nr. 1 (2004-2005) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.

C.

GSP-ordningen endres ved at varenumrene som er nevnt i vedlegg 4 til St.prp. nr. 1 (2004-2005) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, skal omfattes.

II.

Finansdepartementet gis fullmakt til å iverksette de tollmessige sider ved eventuelle frihandelsavtaler som inngås i 2005 mellom EFTA-landene og henholdsvis Canada, Chile, Egypt, Libanon, Sør-Afrika, Botswana, Namibia, Lesotho, Swaziland og Tunisia.

Finansdepartementet gis tilsvarende fullmakt til å iverksette bilaterale landbruksavtaler inngått under de nevnte frihandelsavtaler.

III.

Finansdepartementet gis fullmakt til å innarbeide tekniske endringer i tolltariffen.

Til dokumentets forside