St.prp. nr. 1 (2004-2005)

FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Til innholdsfortegnelse

1 Skatteligningen og selvangivelsesstatistikk for 2002

I dette vedlegget redegjøres det for skatteligningen og selvangivelsesstatistikk for 2002. Skatteligningen inneholder tall for skattegrunnlagene og innbetalte skatter, mens selvangivelsesstatistikken inneholder tall for de fleste skattepliktige inntekter i tillegg til fradrag og formue.

Skatteligningen for inntektsåret 2002

Tabellene 1.1 - 1.7 gir en oversikt over skatteligningen for 2002. Statistikken bygger på oppgaver fra den ordinære skatteligningen for forskuddspliktige og etterskuddspliktige skattytere. For personlige skattytere omfatter inntektsskatt til staten hovedsakelig toppskatt og fellesskatt, men for visse grupper personlige skattytere, hovedsakelig personer som er bosatt i utlandet, tilfaller ordinær inntektsskatt staten.

Tabell 1.1 viser en oppstilling av skatteligningen samlet og fordelt på etterskuddspliktige og forskuddspliktige skattytere.

Utlignet formues- og inntektsskatt til kommune, fylke og stat og trygdeavgift til folketrygden utgjorde i alt 355,6 mrd. kroner i 2002 sammenlignet med 360 mrd. kroner i 2001.

Kommune- og fylkesskatten beløp seg til 82,5 mrd. kroner, mens statsskatten og trygdeavgiften var henholdsvis 215,2 og 57,9 mrd. kroner. Fra 2001 til 2002 var det en samlet reduksjon i utlignet skatt på 1,2 pst. Kommune- og fylkesskatten ble redusert med 21,3 pst., mens statsskatten økte med 7,2 pst. Den store reduksjonen i de kommunale og fylkeskommunale skatteinntektene skyldes hovedsakelig at de maksimale fylkeskommunale skattørene ble redusert fra 6,9 til 1,9 pst. fra 2001 til 2002. Fellesskatten økte tilsvarende. Medlemsavgiften til folketrygden økte med 6,6 pst. fra 2001 til 2002. Tabell 1.2 viser tall for skatteligningen samlet og fordelt fylkesvis for forskuddspliktige skattytere.

Alminnelig inntekt ved kommune- og fylkesskatteligningen utgjorde i alt 697,4 mrd. kroner for forskuddspliktige skattytere. Dette var om lag 55 mrd. kroner høyere enn i 2001. Sammenlignet med 2001 økte utlignede skatter for forskuddspliktige med 7,4 mrd. kroner.

Tabell 1.3 viser gjennomsnittstall for personlige skattytere fordelt fylkesvis. Alminnelig inntekt pr. innbygger var 152 900 kroner i 2002. Sammenlignet med alminnelig inntekt pr. innbygger i 2001 var dette en økning på 7,8 pst. Oslo hadde høyest inntekt pr. innbygger med 208 000 kroner, mens inntekten var lavest i Nord-Trøndelag med 122 100 kroner.

Tabell 1.4 viser fordelingen av antall personlige skattytere etter størrelsen på nettoformuen og alminnelig inntekt. Denne statistikken omfatter vel 3,5 mill. personlige skattytere. Av de personlige skattyterne hadde 29,4 pst. alminnelig inntekt under 100 000 kroner, 34,3 pst. en inntekt mellom 100 000 og 200 000 kroner, 21,5 pst. en inntekt mellom 200 000 og 300 000 kroner, og 14,7 pst. hadde en inntekt på 300 000 kroner eller mer. En gruppering av de personlige skattytere etter formuestrinn viser at 67,6 pst. av skattyterne hadde en nettoformue under 120 000 kroner, 12,5 pst. en formue mellom 120 000 og 300 000 kroner og 7,6 pst. en formue mellom 300 000 kroner og 500 000 kroner. 12,3 pst. av skattyterne ble lignet for en formue på 500 000 kroner eller mer.

Utlignet inntektsskatt fra etterskuddspliktige skattytereble tidligere fordelt mellom kommune, fylke og stat. Fra 1998 ble reglene om stedbunden beskatning fjernet og all inntektsskatt fra etterskuddspliktige skattytere med unntak av naturressursskatten blir nå utlignet til staten. Som tabell 1.1 viser utgjorde skattbar inntekt ved statsskatteligningen for etterskuddspliktige 160,5 mrd. kroner i 2002. Utlignet skatt for etterskuddspliktige ble redusert med 11,8 mrd. kroner fra 2001 til 2002. Samlet utlignet skatt til staten, eksklusive selskaper skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven, utgjorde i alt 33,4 mrd. kroner i 2002. Av dette var 32,1 mrd. kroner fellesskatt og 181 mill. kroner formuesskatt. Skatt på grunnrenteinntekt var på 1,1 mrd. kroner i 2002, mens tonnasjeskatten utgjorde 89 mill. kroner samme år.

Tallene for utlignet skatt til staten er etter godtgjørelsesfradrag i forbindelse med mottatt aksjeutbytte, etter fradrag for naturressursskatt og etter kreditfradrag (fradrag for skatt betalt i utlandet). Fradrag for godtgjørelse i fellesskatt utgjorde 8,3 mrd. kroner, fradrag for naturressursskatt utgjorde 1,5 mrd. kroner, mens kreditfradrag utgjorde 2,6 mrd. kroner.

Tabell 1.5 viser etterskuddspliktige skattytere etter skattbar inntekt. Av en skattbar inntekt (alminnelig inntekt og korreksjonsinntekt) på 160,5 mrd. kroner, var 90,6 pst. (145,5 mrd. kroner) opptjent av etterskuddspliktige skattytere med en skattbar inntekt på 1 mill. kroner eller mer (22 pst. av skattyterne). Mottatt norsk og utenlandsk aksjeutbytte er fra og med inntektsåret 1993 inkludert i alminnelig inntekt.

Tabell 1.6 viser at av den utlignede skatten (ekskl. sokkelselskaper) på 33,4 mrd. kroner ved statsskatteligningen er 82,8 pst. utlignet på skattytergruppen aksjeselskaper mv., 5,9 pst. på kraftselskaper, 3,5 pst. på sparebanker, 0,9 pst. på rederier skattlagt etter skatteloven §§ 8-10 til 8-19, 0,7 pst. på forbruksforeninger, innkjøps- og salgslag/samvirkelag, andelsmeierier og boligbyggelag, 2,2 pst. på utenlandske aksjeselskaper/forsikringsselskaper, 3,9 pst. på institusjoner/foreninger og pensjonsfond og 0,1 pst. på verdipapirfond.

Tabell 1.7 viser at statsskatten fra oljevirksomheten for etterskuddspliktige skattytere beløp seg til 91,4 mrd. kroner. Beløpet utgjør 73,2 pst. av selskapsskatten til staten.

Selvangivelsesstatistikk for 2002

Tabellene 1.8 - 1.11 viser gjennomsnittstall for personlige skattytere fra selvangivelsesstatistikken for 2002. Mens skatteligningen hovedsakelig redegjør for innbetalte skatter i 2002, viser selvangivelsesstatistikken tall for gjennomsnittlige inntekter, formue og fradrag for (bosatte) personer 17 år og eldre.

I tabell 1.8 er det gjengitt en del hovedtall for de sosioøkonomiske gruppene lønnstakere, trygdede og selvstendig næringsdrivende. Tabellen viser at lønnstakere utgjør den største gruppen med vel 1,9 mill. personer. Trygdede utgjør knapt 999 000 personer, mens selvstendig næringsdrivende utgjør vel 141 000 personer. Gjennomsnittlig bruttoinntektfor lønnstakere var 343 100 kroner i 2002. Trygdede hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på noe over 175 600 kroner, mens tilsvarende for selvstendig næringsdrivende var 467 500 kroner.

Trygdede, inklusive pensjonister, får om lag 11 pst. av bruttoinntekten fra kapitalinntekter, dvs. renter, aksjeutbytte, aksjegevinst, inntekt av prosentlignet bolig og inntekter fra annen fast eiendom. For lønnstakere og selvstendig næringsdrivende er andelen hhv. om lag 8 pst. og om lag 11 pst.

Tabell 1.8 viser også at samlet fradrag(inkl. særfradrag) som andel av bruttoinntekt er 33,1 pst. for trygdede, 26,3 pst. for lønnstakere og 24,5 pst. for selvstendig næringsdrivende. For selvstendig næringsdrivende utgjør underskudd i næring og gjeldsrenter de største fradragspostene, mens det for lønntakere er minstefradrag og gjeldsrenter som er størst. De største fradragene for trygdede er minstefradrag og særfradrag.

Trygdede betaler i gjennomsnitt 16,5 pst. av bruttoinntekten i skatt. For lønnstakere utgjør samlet utlignet skatt i gjennomsnitt 26,5 pst. av bruttoinntekten. Selvstendig næringsdrivende betaler i gjennomsnitt 29,3 pst. av bruttoinntekten i skatt.

Tabell 1.9 viser sammensetning av inntekter, fradrag og skattfor personer (bosatte 17 år og eldre) på ulike inntektsnivåer. Tabellen viser at for personer med en bruttoinntekt under 100 000 kroner utgjør lønnsinntekter i gjennomsnitt om lag 49 pst., tjenestepensjoner mv. og trygdeytelser om lag 40 pst. og aksjeutbytte og gevinst om lag 0,2 pst. av bruttoinntekten. For personer med en bruttoinntekt over 1 mill. kroner utgjør i gjennomsnitt lønnsinntekter om lag 29 pst., tjenestepensjoner mv. og trygdeytelser om lag 1,4 pst. og aksjeutbytte og gevinst om lag 44 pst. av bruttoinntekten i 2002.

Tabell 1.10 viser sammensetningen av inntekter og fradrag for personer fordelt etter størrelsen på nettoformue. Tabellen viser at personer med høy nettoformue i gjennomsnitt også har relativt høy bruttoinntekt. For personer med en nettoformue på over 1 mill. kroner utgjør i gjennomsnitt lønnsinntekter om lag 27 pst. av bruttoinntekten i 2002. Tilsvarende utgjør tjenestepensjoner mv. og trygdeytelser om lag 13 pst. og aksjeutbytte og gevinster om lag 33 pst. av bruttoinntekten.

Tabell 1.11 gjengir gjennomsnittlige inntekter, fradrag og skatt fordelt etter alder. Tabellen viser at den gjennomsnittlige bruttoinntekten øker med alderen opp til aldersgruppen 45 - 54 år, for så å falle for de neste aldersgruppene. Tabellen viser at for personer mellom 67 og 79 år utgjør tjenestepensjon og trygdeytelser i gjennomsnitt om lag 78 pst. av bruttoinntekten. For alle aldersgruppene bortsett fra de over 67 år utgjør i gjennomsnitt aksjeutbytte den største andelen av kapitalinntektene.

Tabell 1.1 Oversikt over skatteligningen. Hele landet. 2002. Mill. kroner

Etterskudds- Forskudds-
pliktige pliktige
I alt skattytere1 skattytere
Kommuneskatteligningen
Antall skattytere2 3 841 806 1 234 3 840 572
Nettoformue 860 437 - 860 437
Alminnelig inntekt 697 388 - 697 388
Særfradrag 15 258 - 15 258
Formuesskatt 5 234 - 5 234
Inntektsskatt3 65 609 - 65 609
Naturressursskatt 1 315 1 315 -
Fylkesskatteligningen
Inntektsskatt 10 066 - 10 066
Naturressursskatt 239 239 -
Statsskatteligningen
Antall skattytere med felleskatt 3 317 651 72 652 3 244 999
Antall skattytere med toppskatt 826 137 - 826 137
Beregningsgrunnlag for toppskatt 835 489 - 835 489
Nettoinntekt4 1 711 - 1 711
Skattbar inntekt 160 547 160 547 -
Nettoformue 915 896 60 286 855 610
Inntekt sokkel 125 286 125 286 -
Beregningsgrunnlag for særskatt sokkel 112 585 112 585 -
Toppskatt 15 603 - 15 603
Fellesskatt 104 677 32 068 72 609
Formuesskatt 2 360 181 2 179
Inntektsskatt sokkel (inkl. særskatt) 91 373 91 373 -
Skatt på grunnrenteinntekt for kraftanlegg 1 104 1 104 -
Tonnasjeskatt 89 89 -
Utligning til folketrygden
Beregningsgrunnlag for trygdeavgift i alt 836 448 - 836 448
Personinntekt fra pensjon/trygd 145 209 - 145 209
Personinntekt fra næring utenom primærnæring 44 502 - 44 502
Personinntekt fra primærnæring 10 201 - 10 201
Personinntekt lønn 636 536 - 636 536
Samlet trygdeavgift 57 917 - 57 917
Sum utlignet skatt
I alt 355 586 126 370 229 216
Fradrag, nedsettelser og korreksjoner i skatt
I alt5 29 492 12 870 16 622
Finnmarksfradrag6 596 - 596
Fradrag for boligsparing - BSU6 383 - 383
Tillegg for aksjesparing - AMS6 0 - -
Skatt etterbetalt pensjon7 - 22 - -22
Nedsettelse etter 80-prosentregelen8 202 - 202
Skattebegrensning etter Sktl. § 179 3 403 - 3 403
Nedsettelse for utenlandsskatt (kreditfradrag)10 2 909 2 566 343
Godtgjørelsesfradrag11 19 967 8 254 11 713
Fradrag for naturressursskatt12 1 457 1 457 -
Skattefradrag for kostnader ved forsknings- og utviklingsprosjekter 597 593 4
Skattefradrag pga. omberegnet gevinst på opsjoner i arbeidsforhold 1 - 1

1 Omfatter også utenlandske skattytere på kontinentalsokkelen.

2 Antall skattytere med utlignet inntektsskatt og/eller formuesskatt til kommune.

3 For etterskuddspliktige omfatter inntektsskatten kun utenlandske styremedlemmer.

4 Nettoinntekt er grunnlag for ordinær inntektsskatt til staten for visse grupper skattytere, hovedsakelig personer bosatt i utlandet.

5 Forsørgerfradraget falt bort fra og med inntektsåret 2001.

6 Beløpet er belastet inntektsskatt stat.

7 Tillegg/fradrag for etterbetalt pensjon er fordelt med -6,9 mill. kroner på inntektsskatt kommune, -1 mill. kroner på fylkesskatt, -1,8 mill. kroner på inntektsskatt stat, -7,1 mill. kroner på fellesskatten og -6,6 mill. kroner på avgift til folketrygden.

8 Beløpet er belastet formuesskatt stat.

9 Beløpet er belastet inntektsskatt kommune og fylke med henholdsvis 1069,2 mill. kroner og 151,8 mill. kroner. Inntektsskatt stat med 210,5 mill. kroner, fellesskatt med 1091 mill. kroner og avgift til folketrygden med 880,5 mill. kroner.

10 Beløpet for forskuddspliktige er belastet inntektsskatt stat med 40,5 mill. kroner, fellesskatt med 142,7 mill. kroner, inntektsskatt kommune med 139,5 mill. kroner og fylkesskatt med 19,8 mill. kroner. For etterskuddspliktige er beløpet belastet fellesskatten.

11 Godtgjørelsesfradraget for etterskuddspliktige belastes i sin helhet fellesskatt. For personlige skattytere er godtgjørelsesfradraget belastet inntektsskatt kommune med 5193,2 mill. kroner, fylkesskatt med 795,7 mill. kroner og fellesskatt med 5723,8 mill. kroner.

12 Beløpet er belastet fellesskatt.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2002.

Tabell 1.2 Oversikt over skatteligningen for forskuddspliktige skattytere etter fylke. 2002. Mill. kroner

Hele landet Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder
Kommuneskatteligningen
Antall skattytere 3 840 572 216 894 375 767 402 936 180 909 193 140 233 338 183 355 154 359 99 684 134 546
Nettoformue 860 437 43 056 104 930 141 373 35 223 37 016 51 449 42 617 28 628 18 863 29 803
Alminnelig inntekt 697 388 35 378 86 985 109 001 24 953 24 616 37 495 32 320 23 238 14 068 21 852
Særfradrag 15 258 937 1 373 1 720 773 706 811 794 632 366 563
Formuesskatt 5 234 256 653 907 207 220 315 260 171 114 181
Inntektsskatt 65 609 3 316 8 415 9 957 2 301 2 286 3 526 2 984 2 184 1 304 2 035
Fylkesskatteligningen
Inntektsskatt 10 066 509 1 290 1 527 353 351 541 458 335 200 312
Statsskatteligningen
Antall skattytere med fellesskatt 3 244 999 184 374 337 747 384 818 139 480 135 903 175 736 155 490 119 385 72 435 108 781
Antall skattytere med toppskatt 826 137 38 441 116 465 131 658 23 172 23 588 43 604 36 949 26 170 15 064 24 674
Beregningsgrunnlag for toppskatt 835 489 43 894 101 600 115 675 30 891 30 477 44 471 38 878 28 596 17 112 26 182
Nettoformue 855 610 42 116 107 724 145 263 33 896 34 542 50 195 41 769 27 556 17 777 29 404
Toppskatt1 15 603 592 2 863 3 352 312 320 784 661 417 238 376
Fellesskatt 72 609 3 667 9 436 10 860 2 541 2 522 3 903 3 304 2 411 1 435 2 248
Formuesskatt 2 179 106 286 377 82 85 134 107 67 45 77
Utligning til folketrygden
Samlet trygdeavgift 57 917 2 985 7 280 8 235 2 051 2 059 3 104 2 658 1 927 1 163 1 788
Sum utlignet skatt
I alt 229 216 11 431 30 223 35 214 7 847 7 843 12 308 10 433 7 512 4 499 7 018
Fradrag, nedsettelser og korreksjoner i skatt
I alt 16 622 625 2 159 4 365 435 424 855 795 407 295 464
Finnmarksfradrag 596 - - - - - - - - - -
Fradrag for BSU 383 16 35 58 10 13 18 14 9 7 17
Skatt etterbetalt pensjon -22 - -6 -4 -1 -1 0 0 -1 -1 0
Nedsettelse etter 80-prosentregelen 202 4 31 92 2 2 7 9 4 2 3
Skattebegrensning etter Sktl. § 17 3 403 232 197 337 194 181 175 164 148 88 116
Nedsettelse for utenlandsskatt 343 8 57 61 4 5 12 14 12 10 10
Godtgjørelsesfradrag 11 713 365 1 845 3 820 226 224 643 592 234 189 317
Fradrag for omregnet opsjoner 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefradrag forskning og utvikling 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Forts. tabell 1.2

Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark - Finnmárku Svalbard Kontinentalsokkelen
Kommuneskatteligningen
Antall skattytere 294 290 356 984 93 870 201 630 225 881 104 860 201 239 125 671 60 780 439
Nettoformue 64 237 74 647 22 383 48 182 40 021 17 603 31 722 20 238 8 206 238
Alminnelig inntekt 60 055 65 626 14 444 34 083 37 367 15 601 30 502 20 328 9 444 30
Særfradrag 1 048 1 355 355 832 870 448 898 523 254 0
Formuesskatt 390 451 134 291 237 101 182 117 46 2
Inntektsskatt 5 787 6 263 1 367 3 194 3 560 1 451 2 847 1 935 896 2
Fylkesskatteligningen
Inntektsskatt 888 961 210 490 546 223 437 297 137 0
Statsskatteligningen
Antall skattytere med fellesskatt 259 440 305 645 76 707 173 396 188 169 88 926 169 148 108 335 52 852 35 8 197
Antall skattytere med toppskatt 76 176 80 424 15 801 39 488 42 674 15 278 32 781 23 762 10 612 1 9 355
Beregningsgrunnlag for toppskatt 70 824 79 274 17 823 41 812 46 806 20 046 39 362 26 198 12 337 4 3 230
Nettoformue 64 597 74 401 21 984 47 793 39 872 17 295 31 215 19 985 8 116 58 53
Toppskatt1 1 699 1 498 208 600 704 197 423 221 - 348 0 483
Fellesskatt 6 358 6 912 1 510 3 526 3 933 1 603 3 147 2 137 990 0 165
Formuesskatt 166 192 55 121 100 41 73 48 19 0 0
Utligning til folketrygden
Samlet trygdeavgift 5 001 5 535 1 227 2 878 3 232 1 347 2 642 1 803 839 1 161
Sum utlignet skatt
I alt 20 289 21 812 4 710 11 101 12 311 4 963 9 750 6 558 2 579 5 810
Fradrag, nedsettelser og korreksjoner i skatt
I alt 1 304 1 319 237 673 613 232 456 379 583 1 0
Finnmarksfradrag - - - - - - - 111 485 0 0
Fradrag for BSU 53 41 10 20 23 9 14 11 5 0 0
Skatt etterbetalt pensjon -4 -3 -1 -1 2 0 -1 0 -1 0 0
Nedsettelse etter 80-prosentregelen 13 12 2 9 4 1 2 2 1 0 0
Skattebegrensning etter Sktl. § 17 223 304 86 203 209 123 230 129 65 0 0
Nedsettelse for utenlandsskatt 71 39 2 13 10 5 6 4 0 0 0
Godtgjørelsesfradrag 948 925 137 429 366 93 205 123 29 0 0
Fradrag for omregnet opsjoner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefradrag forskning og utvikling 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

1Toppskatten inkluderer også ordinær inntektsskatt til staten for visse grupper skattytere, hovedsakelig personer bosatt i utlandet. Denne skatten er i likhet med de øvrige skattene i tabellen oppgitt etter at fradrag og nedsettelser i skatt er trukket fra. For Finnmark sin del fremkommer et negativt tall siden fradragene overstiger skatten, hovedsakelig på grunn av Finnmarksfradraget.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2002.

Tabell 1.3 Gjennomsnittstall for personlige skattytere1. Fylke. 2002. Kroner

Alminnelig inntekt
Fylke Pr. innenby(gd)sboende personlig skattyter Pr. innbygger Nettoformue pr. innbygger Utlignet skatt pr. innbygger
Hele landet 210 900 152 900 189 000 50 100
Østfold 188 100 138 600 166 200 44 800
Akershus 251 500 182 400 223 500 62 900
Oslo 274 000 208 000 281 500 67 700
Hedmark 176 600 132 200 181 600 41 600
Oppland 177 900 133 600 189 500 42 600
Buskerud 208 600 155 400 209 000 51 000
Vestfold 202 900 148 300 192 400 47 800
Telemark 191 300 139 900 167 300 45 200
Aust-Agder 191 200 135 700 173 600 43 500
Vest-Agder 197 400 137 000 185 700 44 000
Rogaland 225 100 155 000 168 600 52 600
Hordaland 210 900 148 300 169 400 49 300
Sogn og Fjordane 184 700 134 400 206 100 43 900
Møre og Romsdal 193 200 139 200 196 800 45 400
Sør-Trøndelag 195 700 139 200 149 600 45 900
Nord-Trøndelag 173 400 122 100 136 900 38 900
Nordland 178 600 128 600 133 100 41 100
Troms 185 200 133 300 132 400 43 000
Finnmark-Finnmárku 176 900 128 300 111 600 35 100

1 Tallene omfatter bare skattytere som er bostedslignet i Norge. De øvrige gjennomsnittstallene omfatter oppgaver fra alle grupper av personlige skattytere. Innbyggertallet pr. 1. januar 2003 er benyttet ved beregning av gjennomsnittstall pr. innbygger. En kan ikke på grunnlag av totaltallene i tabell 1.1 beregne gjennomsnittstall i tabell 1.3.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2002.

Tabell 1.4 Antall personlige skattytere1 etter trinn for nettoformue og alminnelig inntekt. 2002

Nettoformue ved statsskatteligningen. Kroner
0- 120 000- 200 000- 300 000- 500 000- 700 000- 1 000 000-
Alminnelig inntekt. Kroner I alt 119 999 199 999 299 999 499 999 699 999 999 999 og over
I alt 3 536 347 2 392 072 230 311 211 905 268 513 150 527 118 071 164 948
0 eller negativ 88 130 77 586 2 156 1 619 1 745 1 003 983 3 038
1 - 24 900 211 605 184 869 12 053 6 466 5 066 1 533 802 816
25 000 - 49 900 142 722 126 579 5 319 3 234 3 193 1 829 1 396 1 172
50 000 - 74 900 261 399 214 855 21 885 12 448 6 897 2 189 1 527 1 598
75 000 - 99 900 335 610 215 067 36 449 34 419 34 494 9 684 3 219 2 278
100 000 - 149 900 646 635 414 336 50 471 50 385 66 139 33 996 20 640 10 668
150 000 - 199 900 566 568 386 529 33 147 31 875 44 698 28 171 22 939 19 209
200 000 - 249 900 464 962 314 212 27 561 26 729 35 845 22 068 18 164 20 383
250 000 - 299 900 298 313 186 769 17 854 17 857 26 095 16 839 14 616 18 283
300 000 - 349 900 172 828 99 657 9 521 10 618 16 435 11 139 10 154 15 304
350 000 - 399 900 100 389 55 144 5 037 5 660 9 352 6 873 6 704 11 619
400 000 - 449 900 62 775 33 763 2 789 3 295 5 508 4 129 4 405 8 886
450 000 - 499 900 42 292 22 300 1 845 2 082 3 553 2 848 2 779 6 885
500 000 - 999 900 115 422 53 808 3 870 4 737 8 628 7 380 8 599 28 400
1 000 000 og over 26 697 6 598 354 481 865 846 1 144 16 409

1 Som skattyter regnes en person som har sum utlignet skatt større enn null og/eller sum forskudd større enn null og/eller sum fradrag og nedsettelser i skatt større enn null. Sum forskudd er definert som summen av avregnet forskuddstrekk, avregnet forskuddsskatt og betalt tilleggsforskudd. Felleslignede ektefeller er ikke slått sammen til èn enhet. Begrepet skattyter er endret noe fra 1998, og er derfor ikke sammenlignbart med tidligere år. Skattytere med ligningskommune Svalbard er inkludert i tabellen.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2002.

Tabell 1.5 Etterskuddspliktige skattytere etter skattbar inntekt1. Felleskatt2 på skattbar inntekt ved statsskatteligningen. Eksklusiv sokkelselskaper3. 2002

Skattbar inntekt Skattytere Skattbar inntekt Fellesskatt
Kroner Antall Pst. Mill. kr Pst. Mill. kr Pst.
I alt 72 653 100 160 547 100 44 938 100
1 - 4 999 3 229 4 6 0 2 0
5 000 - 9 999 1 682 2 12 0 3 0
10 000 - 19 999 2 501 3 37 0 10 0
20 000 - 49 999 5 935 8 201 0 56 0
50 000 - 99 999 7 199 10 527 0 147 0
100 000 - 199 999 9 699 13 1 410 1 395 1
200 000 - 499 999 15 494 21 5 091 3 1 425 3
500 000 - 999 999 10 942 15 7 762 5 2 172 5
1 000 000 - 1 999 999 7 486 10 10 445 7 2 923 7
2 000 000 - 4 999 999 5 073 7 15 428 10 4 312 10
5 000 000 og over 3 413 5 119 629 75 33 493 75

1 Skattbar inntekt omfatter positiv alminnelig inntekt og korreksjonsinntekt.

2 Omfatter utlignet fellesskatt på alminnelig inntekt og utlignet fellesskatt på korreksjonsinntekt før godtgjørelsesfradrag, kreditfradrag, fradrag for naturressursskatt og forsknings- og utviklingsfradrag er trukket fra.

3 Selskaper skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2002.

Tabell 1.6 Etterskuddspliktige skattytere. Ansettelser og skatter ved statsskatteligningen etter skattytergruppe1, eksklusive sokkelselskaper2. 2002. Mill. kroner

Skatter og fradrag
Antall skattytere3 Nettoformue Skattbar inntekt4 Formuesskatt Fellesskatt5 Tonnasjeskatt Grunnrenteskatt Fradrag i skatt6 Sum skatt til staten
I alt 74 831 60 286 160 547 181 44 938 89 1 104 12 869 33 444
Aksjeselskaper7 71 035 916 133 138 3 37 278 - - 9 583 27 698
Rederier skattelagt etter skatteloven §§ 8-10 til 8-19 362 - 829 - 232 89 - 9 312
Selskap hjemmehørende på Svalbard 65 36 80 0 8 - - 0 8
Verdipapirfond 142 - 341 - 96 - - 76 20
Sparebanker og gjensidige livs- og skadeforsikringsselskaper 138 27 960 4 111 84 1 151 - - 59 1 176
Forbruksforeninger, innkjøps og salgslag, andelsmeierier og boligbyggelag 1 302 18 587 929 56 260 - - 80 236
Kraftforetak 217 1 176 12 874 4 3 605 - 1 104 2 745 1 968
Institusjoner, foreninger og pensjonsfond 1 105 11 610 4 584 35 1 283 - - 23 1 296
Utenlandske aksjeselskaper og forsikringsselskaper 465 - 3 663 - 1 026 - - 295 730

1 Skattytergruppe refererer til skatteregelgruppe som de etterskuddspliktige skattyterne skattlegges etter.

2 Selskaper skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven.

3 Etterskuddspliktige som har fått beregnet skatt av inntekt og/eller formue eller har fradrag i skatt.

4 Omfatter positiv alminnelig inntekt og korreksjonsinntekt.

5 Inneholder også utlignet fellesskatt på korreksjonsinntekt.

6 Godtgjørelsesfradrag (8254 millioner kroner), fradrag for naturressursskatt (1457 millioner kroner), kreditfradrag (2566 millioner kroner) og forsknings- og utviklingsfradrag (593 millioner kroner).

7 Omfatter aksjeselskaper, aksjebanker og forsikringsselskaper registrert i Norge.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2002.

Tabell 1.7 Etterskuddspliktige skattytere skattlagt med hjemmel i petroleumsloven. Ansettelser og skatter. 2002. Mill. kroner

Sokkelselskaper
Antall Oljeutvinnings- Utenlandske
skatt- og rørlednings- sokkel-
ytere I alt selskaper selskaper
Inntekt sokkel 143 125 286 124 429 857
Skatt inntekt sokkel 143 35 080 34 840 240
Særskatteinntekt 24 112 585 112 585 -
Særskatt sokkel 24 56 292 56 292 -
Sum skatt sokkel 143 91 373 91 133 240

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2002.

Tabell 1.8 Selvangivelsesregnskap for bosatte personer 17 år og over, etter sosioøkonomisk status. 2002. Gjennomsnitt. Kroner

Selvstendig
nærings-
Lønnstakere Trygdede drivende
Bruttoinntekt 343 100 175 600 467 500
Lønn 307 400 17 600 30 900
Ytelser fra folketrygden1 1 900 104 000 4 100
Tjenestepensjon m.m. 1 500 30 900 2 000
Næringsinntekt av jordbruk, skogbruk og fiske inkl. skattepliktige sykepenger i næringsvirksomhet 900 500 87 900
Annen næringsinntekt inkl. skattepliktige sykepenger i næringsvirksomhet 1 700 700 277 700
Renter av bankinnskudd 5 700 11 200 14 900
Aksjeutbytte inkl. utenlandsk aksjeutbytte 15 400 3 900 26 500
Gevinst ved salg av aksjer o.l. 1 500 500 3 600
Inntekt av prosentlignet boligeiendom 2 400 2 100 3 000
Andre inntekter av fast eiendom 1 300 1 500 4 800
Mottatte bidrag, livrenter, barnepensjon m.m. 1 500 1 300 1 000
Andre inntekter 1 800 1 400 11 100
Fradrag 89 500 44 200 113 800
Minstefradrag 42 100 32 300 11 900
Reiseutgifter 3 000 100 500
Pensjonspremie, privat og offentlig 2 000 0 400
Foreldrefradrag 2 300 200 1 600
Underskudd i næring, inkl. tidligere års underskudd 1 900 1 300 15 100
Underholdsbidrag, kårytelser o.l. 1 800 400 2 100
Innbet. til individuell pensjonsavtale 400 100 1 400
Renter av gjeld 28 600 6 200 53 300
Andelseiers andel av fradragsberettigede utgifter i boligselskapet 800 1 100 400
Andre fradrag 6 100 2 500 27 000
Alminnelig inntekt 253 600 131 400 353 700
Særfradrag 600 14 000 800
Grunnlag for beregning av kommune- og fellesskatt 253 000 117 400 352 900
Sum bruttoskatt 95 700 33 300 145 000
Sum fradrag i skatt 4 900 4 300 7 900
Nettoskatt2 90 800 29 000 137 100
Antall bosatte 17 år og eldre 1 926 217 998 512 141 273

1 Attførings- og rehabiliteringspenger ble fra og med 2002 ført som lønnsinntekt og ikke som ytelse fra folketrygden. I grupperingen av sosioøkonomisk status er likevel attføring og rehabilitering regnet som folketrygd.

2 Utlignet inntekts- og formuesskatt.

Kilde: Statistisk sentralbyrås selvangivelsesstatistikk 2002.

Tabell 1.9 Selvangivelsesregnskap for bosatte personer 17 år og eldre, etter størrelse på bruttoinntekt. 2002. Gjennomsnitt i kroner

Bruttoinntekt
Alle 0- 100 000- 200 000- 300 000- 400 000- 500 000- 750 000- 1 000 000
personer 99 999 199 999 299 999 399 999 499 999 749 999 999 999 og over
Bruttoinntekt 262 800 49 200 149 000 250 300 343 000 442 300 593 400 851 700 2 291 600
Lønn 177 900 24 000 63 300 184 800 288 800 364 400 461 600 589 100 664 200
Ytelser fra folketrygden1 30 600 19 700 62 600 30 200 12 000 9 100 8 100 8 200 12 000
Tjenestepensjon m.m. 9 700 600 9 600 14 600 10 100 10 500 11 700 13 500 20 800
Næringsinntekt av jordbruk, skogbruk og fiske inkl. skattepliktige sykepenger i næringsvirksomhet 4 200 400 1 600 3 500 6 000 10 200 14 600 15 800 25 400
Annen næringsinntekt inkl. skattepliktige sykepenger i næringsvirksomhet 12 400 900 3 100 5 800 10 900 23 200 46 800 98 500 286 600
Renter av bankinnskudd 7 300 1 800 5 400 6 000 7 000 10 100 15 600 26 800 103 400
Aksjeutbytte inkl. utenlandsk aksjeutbytte 12 100 100 200 500 1 200 3 900 14 700 53 600 928 000
Gevinst ved salg av aksjer o.l. 1 200 0 0 100 200 500 1 300 4 500 89 400
Inntekt av prosentlignet boligeiendom 2 100 400 1 300 2 000 2 900 3 800 4 800 6 600 10 000
Andre inntekter av fast eiendom 1 500 100 300 500 1 000 2 200 5 400 13 300 46 900
Mottatte bidrag, livrenter, barnepensjon m.m. 1 500 1 200 1 200 1 700 1 700 1 600 1 400 1 600 3 100
Andre inntekter 2 400 100 300 700 1 200 2 900 7 400 20 300 101 700
Fradrag 69 400 23 500 44 300 71 500 92 500 110 600 131 400 166 400 379 200
Minstefradrag 34 900 18 800 32 400 41 800 41 700 40 800 39 800 39 000 36 800
Reiseutgifter 1 700 100 500 1 800 3 300 4 000 4 000 3 300 2 400
Pensjonspremie, privat og offentlig 1 100 0 300 1 500 2 300 2 400 2 000 1 800 1 200
Foreldrefradrag 1 400 200 700 1 500 2 100 2 800 3 700 4 100 3 500
Underskudd i næring, inkl. tidligere års underskudd 2 300 900 800 1 000 1 600 2 600 5 200 10 300 79 500
Underholdsbidrag, kårytelser o.l. 1 200 100 400 1 100 2 000 2 700 3 300 4 200 5 000
Innbet. til individuell pensjonsavtale 300 0 100 200 400 700 1 100 1 900 2 900
Renter av gjeld 20 000 2 300 6 600 18 400 32 100 42 900 55 100 71 600 120 900
Andelseiers andel av fradragsberettigede utgifter i boligselskapet 800 200 800 900 1 000 1 000 900 700 600
Andre fradrag 5 400 800 1 500 2 900 5 500 10 300 15 800 29 300 126 200
Alminnelig inntekt 193 400 25 800 104 700 178 800 250 400 331 700 462 000 685 300 1 912 400
Særfradrag 4 300 3 400 9 000 3 700 1 600 1 300 1 300 1 200 1 600
Grunnlag for beregning av kommune- og fellesskatt 189 000 22 300 95 700 175 100 248 800 330 400 460 800 684 000 1 910 800
Sum bruttoskatt 68 700 5 300 27 100 58 300 89 800 131 800 197 600 307 600 788 700
Sum fradrag i skatt 4 600 1 200 2 900 800 800 1 700 4 800 16 100 258 200
Nettoskatt2 64 100 4 100 24 200 57 500 88 900 130 100 192 800 291 500 530 500
Antall bosatte 17 år og eldre 3 528 680 636 555 907 194 896 775 599 728 233 257 173 146 43 873 38 152

1 Attførings- og rehabiliteringspenger ble fra og med 2002 ført som lønnsinntekt og ikke som ytelse fra folketrygden. I grupperingen av sosioøkonomisk status er likevel attføring og rehabilitering regnet som folketrygd.

2 Utlignet inntekts- og formuesskatt.

Kilde: Statistisk sentralbyrås selvangivelsesstatistikk 2002.

Tabell 1.10 Selvangivelsesregnskap for bosatte personer 17 år og eldre, etter størrelse på nettoformue. 2002. Gjennomsnitt i kroner

0 eller 1- 100 000- 200 000- 300 000- 500 000- 750 000- 1 000 000
I alt negativ 99 999 199 999 299 999 499 999 749 999 999 999 og over
Bruttoinntekt 262 800 273 900 159 300 215 600 234 600 258 600 293 400 331 900 724 000
Lønn 177 900 231 300 117 100 148 100 150 500 149 400 152 300 154 300 191 600
Ytelser fra folketrygden1 30 600 12 900 27 100 39 900 47 700 56 000 61 100 63 800 59 200
Tjenestepensjon m.m 9 700 3 100 4 900 9 400 13 200 19 200 26 200 31 400 36 600
Næringsinntekt av jordbruk, skogbruk og fiske inkl. skattepliktige sykepenger i næringsvirksomhet 4 200 3 200 1 800 2 600 3 000 4 500 7 700 12 200 21 900
Annen næringsinntekt inkl. skattepliktige sykepenger i næringsvirksomhet 12 400 13 000 4 000 6 800 7 900 10 500 15 100 21 200 60 800
Renter av bankinnskudd 7 300 1 800 1 400 3 700 5 500 9 200 16 100 25 400 70 100
Aksjeutbytte inkl. utenlandsk aksjeutbytte 12 100 1 600 300 1 000 1 300 2 600 4 600 9 300 222 600
Gevinst ved salg av aksjer o.l. 1 200 400 100 200 300 400 800 1 300 18 200
Inntekt av prosentlignet boligeiendom 2 100 1 700 600 1 700 2 500 3 400 4 200 4 700 6 400
Andre inntekter av fast eiendom 1 500 1 100 200 500 700 1 000 1 800 3 200 12 600
Mottatte bidrag, livrenter, barnepensjon m.m. 1 500 2 000 1 300 900 700 700 700 900 2 300
Andre inntekter 2 400 1 800 400 900 1 200 1 800 2 700 4 300 21 600
Fradrag 69 400 93 200 40 900 49 600 50 900 52 900 56 200 60 800 113 700
Minstefradrag 34 900 36 800 30 500 34 500 35 300 35 800 36 400 36 200 35 700
Reiseutgifter 1 700 2 500 1 000 1 300 1 300 1 300 1 200 1 200 1 100
Pensjonspremie, privat og offentlig 1 100 1 300 800 1 200 1 200 1 200 1 100 1 000 900
Foreldrefradrag 1 400 2 000 900 1 400 1 200 900 700 600 900
Underskudd i næring, inkl. tidligere års underskudd 2 300 2 600 300 600 800 1 100 1 700 2 800 17 500
Underholdsbidrag, kårytelser o.l 1 200 2 200 500 500 500 400 400 500 900
Innbet. til individuell pensjonsavtale 300 200 100 200 300 400 700 900 1 600
Renter av gjeld 20 000 39 100 4 300 6 700 6 700 6 900 7 100 7 900 18 100
Andelseiers andel av fradragsberettigede utgifter i boligselskapet 800 1 100 300 600 600 600 600 600 500
Andre fradrag 5 400 5 000 1 800 2 300 2 700 3 900 5 900 8 700 36 200
Alminnelig inntekt 193 400 180 700 118 400 166 000 183 700 205 700 237 300 271 100 610 300
Særfradrag 4 300 2 000 4 300 6 000 6 800 7 500 7 700 7 700 6 800
Grunnlag for beregning av kommune- og fellesskatt 189 000 178 700 114 100 159 900 176 900 198 200 229 500 263 300 603 500
Sum bruttoskatt 68 700 68 600 36 600 53 100 59 700 68 600 82 200 97 400 234 500
Sum fradrag i skatt 4 600 1 500 1 600 2 300 2 300 2 100 2 000 3 000 62 400
Nettoskatt2 64 100 67 100 35 000 50 800 57 400 66 500 80 200 94 400 172 100
Antall bosatte 17 år og eldre 3 528 680 1 436 683 771 673 345 220 242 023 290 469 183 826 93 414 165 372

1 Attførings- og rehabiliteringspenger ble fra og med 2002 ført som lønnsinntekt og ikke som ytelse fra folketrygden. I grupperingen av sosioøkonomisk status er likevel attføring og rehabilitering regnet som folketrygd.

2 Utlignet inntekts- og formuesskatt.

Kilde: Statistisk sentralbyrås selvangivelsesstatistikk 2002.

Tabell 1.11 Selvangivelsesregnskap for bosatte personer 17 år og eldre, etter alder. 2002. Gjennomsnitt. Kroner

Alder
Alle
personer 17-24 25-34 35-44 45-54 55-66 67-79 80-
Bruttoinntekt 262 800 103 400 261 400 327 700 350 700 301 300 196 600 158 000
Lønn 177 900 93 000 229 300 264 700 259 400 177 000 9 000 400
Ytelser fra folketrygden1 30 600 2 100 4 400 7 300 14 500 36 200 119 600 109 900
Tjenestepensjon m.m 9 700 200 300 1 400 2 900 21 900 34 300 25 400
Næringsinntekt av jordbruk, skogbruk og fiske inkl. skattepliktige sykepenger i næringsvirksomhet 4 200 1 100 3 200 6 100 7 200 6 300 1 100 200
Annen næringsinntekt inkl. skattepliktige sykepenger i næringsvirksomhet 12 400 1 000 8 900 18 500 23 500 17 200 3 100 600
Renter av bankinnskudd 7 300 1 600 3 000 4 800 7 500 11 500 14 700 15 000
Aksjeutbytte inkl.utenlandsk aksjeutbytte 12 100 2 500 6 800 13 600 23 400 19 200 6 500 2 000
Gevinst ved salg av aksjer o.l. 1 200 0 600 2 100 2 100 1 500 700 300
Inntekt av prosentlignet boligeiendom 2 100 100 1 100 2 400 3 100 3 100 2 500 1 800
Andre inntekter av fast eiendom 1 500 100 600 1 300 2 000 2 700 2 000 1 400
Mottatte bidrag, livrenter, barnepensjon m.m. 1 500 1 500 2 000 3 100 1 000 400 500 200
Andre inntekter 2 400 100 1 200 2 500 4 000 4 200 2 500 900
Fradrag 69 400 35 500 79 800 93 000 87 500 67 500 43 700 33 900
Minstefradrag 34 900 28 000 37 100 38 000 37 500 35 300 32 400 29 100
Reiseutgifter 1 700 1 200 2 600 2 600 2 200 1 300 0 0
Pensjonspremie, privat og offentlig 1 100 300 1 200 1 600 2 000 1 500 0 0
Foreldrefradrag 1 400 200 3 000 3 800 600 0 0 0
Underskudd i næring, inkl. tidligere års underskudd 2 300 200 1 200 2 600 4 500 3 200 2 100 700
Underholdsbidrag, kårytelser o.l. 1 200 100 1 200 3 100 1 800 300 0 0
Innbet. til individuell pensjonsavtale 300 0 0 200 600 900 0 0
Renter av gjeld 20 000 3 700 28 400 33 500 27 800 16 200 4 200 1 100
Andelseiers andel av fradragsberettigede utgifter i boligselskapet 800 100 800 700 800 800 1 100 1 400
Andre fradrag 5 400 1 600 3 800 6 400 9 200 7 400 3 700 1 500
Alminnelig inntekt 193 400 67 900 181 600 234 700 263 200 233 900 152 900 124 200
Særfradrag 4 300 200 700 1 400 2 600 5 400 15 000 16 300
Grunnlag for beregning av kommune- og fellesskatt 189 000 67 700 180 900 233 400 260 600 228 500 137 900 107 900
Sum bruttoskatt 68 700 21 200 66 200 89 400 100 500 83 600 41 100 29 500
Sum fradrag i skatt 4 600 1 300 2 800 4 500 7 300 6 700 4 200 5 200
Nettoskatt2 64 100 19 900 63 400 84 900 93 200 77 000 36 900 24 300
Antall bosatte 17 år og eldre 3 528 680 435 224 655 994 666 531 610 820 554 985 400 069 205 057

1 Attførings- og rehabiliteringspenger ble fra og med 2002 ført som lønnsinntekt og ikke som ytelse fra folketrygden. I grupperingen av sosioøkonomisk status er likevel attføring og rehabilitering regnet som folketrygd.

2 Utlignet inntekts- og formuesskatt.

Kilde: Statistisk sentralbyrås selvangivelsesstatistikk 2002.

Til dokumentets forside