St.prp. nr. 1 (2007-2008)

FOR BUDSJETTÅRET 2008 Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om tollavgifter for budsjetterminen 2008

I

Tolltariffen slik den gjelder 31. desember 2007, herunder tolltariffens innledende bestemmelser, skal fortsatt gjelde fra 1. januar 2008 med følgende endringer:

A

I tolltariffens innledende bestemmelser gjøres følgende endringer:

§ 2 nr. 3 annet ledd skal lyde:

Følgende frihandelsavtaler er virksomme pr. 1. januar 2008:

 • Avtalen om opprettelse av Det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområde, EØS-avtalen

 • Konvensjonen om opprettelse av Det Europeiske Frihandelsforbund

 • Handelsavtalen EF - Norge

 • Frihandelsavtalen EFTA - Tyrkia

 • Frihandelsavtalen EFTA - Israel

 • Frihandelsavtalen Norge - Færøyene

 • Interim frihandelsavtale EFTA - PLO på vegne av Den palestinske selvstyremyndighet

 • Frihandelsavtalen EFTA - Marokko

 • Frihandelsavtalen EFTA - Mexico

 • Frihandelsavtalen EFTA - Makedonia

 • Frihandelsavtalen EFTA - Jordan

 • Frihandelsavtalen EFTA - Kroatia

 • Frihandelsavtalen EFTA - Singapore

 • Frihandelsavtalen EFTA - Chile

 • Frihandelsavtalen EFTA - Tunisia

 • Frihandelsavtalen EFTA - Sør-Korea

 • Frihandelsavtalen EFTA - Libanon

 • Frihandelsavtalen EFTA - Egypt

B

Tolltariffen gis nye oppdelinger og tollsatsene endres for enkelte landbruksprodukter. Endringene framgår av vedlegg 3 til St.prp. nr. 1 (2007-2008) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.

II

Finansdepartementet gis fullmakt til i budsjettåret å iverksette de tollmessige sider ved eventuelle frihandelsavtaler som inngås og iverksettes i 2008 mellom EFTA-landene og henholdsvis SACU (Sør-Afrika, Botswana, Namibia, Lesotho og Swaziland), Canada, GCC (Forente arabiske emirater, Bahrain, Saudi Arabia, Oman, Quatar og Kuwait), Thailand, Algerie, Colombia og Peru.

Finansdepartementet gis tilsvarende fullmakt til å iverksette bilaterale landbruksavtaler inngått under de nevnte frihandelsavtaler.

III

Finansdepartementet gis fullmakt til å innarbeide tekniske endringer i tolltariffen.

IV

Departementet gis fullmakt til å iverksette endringer i GSP-ordningen slik som foreslått, samt besørge de nødvendige ratifikasjoner overfor WTO og UNCTAD.

Til dokumentets forside