St.prp. nr. 1 (2007-2008)

FOR BUDSJETTÅRET 2008 Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Til innholdsfortegnelse

Forslag til endring av Stortingets skattevedtak 28. november 2006 nr. 1336 for inntektsåret 2007

§ 3-4 skal lyde slik:

Av grunnrenteinntekt i vannkraftverk fastsatt i medhold av skatteloven § 18-3 svares grunnrenteskatt til staten med 30 pst.

Til dokumentets forside