St.prp. nr. 1 (2007-2008)

FOR BUDSJETTÅRET 2008 Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Til innholdsfortegnelse

1 Skattestatistikk for 2005

I dette vedlegget redegjøres det for skattestatistikk for forskuddspliktige og etterskuddspliktige for 2005. Skatteligningen inneholder tall for skattegrunnlagene og utlignede skatter, samt tall for de fleste skattepliktige inntekter i tillegg til fradrag og formue. Selvangivelsesstatistikken inneholder tall for gjennomsnittlige inntekter, formue og fradrag.

Skatteligningen for inntektsåret 2005

Tabellene 1.1 - 1.7 gir en oversikt over skatteligningen for 2005. Statistikken bygger på oppgaver fra den ordinære skatteligningen for forskuddspliktige og etterskuddspliktige. For forskuddspliktige omfatter inntektsskatt til staten hovedsakelig toppskatt og fellesskatt, men for visse grupper forskuddspliktige, hovedsakelig personer som er bosatt i utlandet, beregnes ordinær inntektsskatt til staten.

Tabell 1.1 viser en oppstilling av skatteligningen samlet og fordelt på etterskuddspliktige og forskuddspliktige.I tabell 1.2 vises tall for skatteligningen samlet og fordelt fylkesvis for forskuddspliktige.

Utlignet formues- og inntektsskatt til kommune, fylke og stat og trygdeavgift til folketrygden utgjorde i alt 493,1 mrd. kroner i 2005 sammenlignet med 423 mrd. kroner i 2004.

Kommune- og fylkesskatten beløp seg til 108 mrd. kroner, mens statsskatten og trygdeavgiften var henholdsvis 319,1 og 65,9 mrd. kroner. Fra 2004 til 2005 var det en samlet øking i utlignet skatt på 16,6 pst. Kommune- og fylkesskatten gikk opp med 8,7 pst., mens statsskatten gikk opp med 22,2 pst. Medlemsavgiften til folketrygden økte med 5,4 pst. fra året før.

Alminnelig inntekt ved kommune- og fylkesskatteligningen utgjorde i alt 866 mrd. kroner for forskuddspliktige. Dette var en økning på 10,5 pst. fra året før. Sammenlignet med 2004 økte utlignede skatter for forskuddspliktige med 13 mrd. kroner.

Tabell 1.3 viser gjennomsnittstall for innenby(gd)sboende personlige skattytere fordelt fylkesvis. Alminnelig inntekt pr. innbygger var 186 300 kroner i 2005. Sammenlignet med alminnelig inntekt pr. innbygger i 2004 var dette en økning på 9,7 pst. Oslo hadde høyest inntekt pr. innbygger med 258 300 kroner, mens inntekten var lavest i Nord-Trøndelag med 143 600 kroner.

Tabell 1.4 viser fordelingen av antall personlige skattytere etter størrelsen på nettoformuen og alminnelig inntekt. Denne statistikken omfatter nær 3,6 mill. personlige skattytere. Av de personlige skattyterne hadde 26,7 pst. alminnelig inntekt under 100 000 kroner, 31,6 pst. en inntekt mellom 100 000 og 200 000 kroner, 22,1 pst. en inntekt mellom 200 000 og 300 000 kroner, og 19,6 pst. hadde en inntekt på 300 000 kroner eller mer. En gruppering av de personlige skattytere etter formuestrinn viser at 69,1 pst. av skattyterne hadde en nettoformue under 120 000 kroner, 11,1 pst. en formue mellom 120 000 og 300 000 kroner og 7,0 pst. en formue mellom 300 000 kroner og 500 000 kroner. 12,8 pst. av skattyterne ble lignet for en formue på 500 000 kroner eller mer.

Utlignet inntektsskatt fra etterskuddspliktigeble tidligere fordelt mellom kommune, fylke og stat. Fra 1998 ble reglene om stedbunden beskatning fjernet og all inntektsskatt fra etterskuddspliktige med unntak av naturressursskatten blir nå utlignet til staten. Som tabell 1.5 viser utgjorde skattbar inntekt ved statsskatteligningen for etterskuddspliktige 181 mrd. kroner i 2005. Utlignet skatt for etterskuddspliktige økte med 57 mrd. kroner ift. 2004.

Samlet utlignet skatt til staten, eksklusive selskaper skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven, utgjorde i alt 43,6 mrd. kroner i 2005. Av dette var 41,1 mrd. kroner fellesskatt og 226 mill. kroner formuesskatt. Skatt på grunnrenteinntekt var på 2 234 mill. kroner i 2005, mens tonnasjeskatten utgjorde 28 mill. kroner samme år.

Tallene for utlignet skatt til staten er etter godtgjørelsesfradrag i forbindelse med mottatt aksjeutbytte, etter fradrag for naturressursskatt, etter kreditfradrag (fradrag for skatt betalt i utlandet) og etter fradrag for kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekt. Fradrag for godtgjørelse i fellesskatt utgjorde 477 mill. kroner, fradrag for naturressursskatt utgjorde 1,7 mrd. kroner, kreditfradrag utgjorde 6,2 mrd. kroner, mens forsknings- og utviklingsfradrag utgjorde 1,1 mrd. kroner. Fra og med 2004 ble det innført skattefritak for inntekter på aksjer og andre eierandeler. Dette førte til at godtgjørelsesfradraget falt bort, med unntak for ubenyttet godtgjørelsesfradrag fra tidligere år.

Tabell 1.5 viser etterskuddspliktige skattytere etter skattbar inntekt. Av en skattbar inntekt (positiv alminnelig inntekt og korreksjonsinntekt) på 181,0 mrd. kroner, var 90,9 pst. (164,6 mrd. kroner) opptjent av etterskuddspliktige skattytere med en skattbar inntekt på 1 mill. kroner eller mer (22,5 pst. av skattyterne). Tabell 1.6 viser at 81,9 pst. av den utlignede skatten (ekskl. sokkelselskaper) ved statsskatteligningen på 43,6 mrd. kroner er utlignet på skattytergruppen aksjeselskaper mv., 9,1 pst. på kraftselskaper, 4,4 pst. på sparebanker og gjensidige livs- og skadeforsikringsselskaper, 1,2 pst. på rederier skattlagt etter sktl. §§ 8-10 til 8-19, 0,9 pst. på forbruksforeninger, innkjøps- og salgslag/samvirkelag, andelsmeierier og boligbyggelag, 2,2 pst. på utenlandske aksjeselskaper/forsikringsselskaper, 0,3 pst. på institusjoner/foreninger og pensjonsfond og 0,1 pst. på verdipapirfond.

Tabell 1.7 viser at statsskatten fra oljevirksomheten for etterskuddspliktige skattytere beløp seg til 185,3 mrd. kroner. Beløpet utgjør 80,4 pst. av selskapsskatten til staten.

Skattegrunnlag 2005

Tabell 1.8 - 1.11 viser gjennomsnittstall for bosatte personer 17 år og over fra skattestatistikken for 2005. Mens skatteligningen hovedsakelig redegjør for utlignet skatt i 2004, viser selvangivelsesstatistikken tall for gjennomsnittlige inntekter, formue og fradag for personer 17 år og eldre.

I tabell 1.8 er det gjengitt en del hovedtall for de sosioøkonomiske gruppene lønnstakere, trygdede og selvstendig næringsdrivende. Tabellen viser at lønnstakere utgjør den største gruppen med vel 1,9 mill. personer. Trygdede utgjør 1 052 000 personer, mens selvstendig næringsdrivende utgjør 141 000 personer. Gjennomsnittlig bruttoinntektfor lønnstakere var 398 400 kroner i 2005. Trygdede hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 201 300 kroner, mens tilsvarende for selvstendig næringsdrivende var 680 400 kroner.

Trygdede og pensjonister får om lag 9,5 pst. av bruttoinntekten fra kapitalinntekter, dvs. renter, aksjeutbytte, aksjegevinst og inntekt av fast eiendom. For lønnstakere og selvstendig næringsdrivende er andelen hhv. 11,1 pst. og 18,2 pst.

Tabell 1.8 viser også at samlet fradrag(inkl. særfradrag) som andel av bruttoinntekt er 31,8 pst. for trygdede, 23,1 pst. for lønnstakere og 15,7 pst. for selvstendig næringsdrivende. For selvstendig næringsdrivende utgjør gjeldsrenter den største fradragsposten, mens det er minstefradrag for lønnstakere. De største fradragene for trygdede er minstefradrag og særfradrag.

Trygdede betaler i gjennomsnitt 16,2 pst. av sin bruttoinntekt i skatt. For lønnstakere utgjør samlet utlignet skatt i gjennomsnitt 25,4 pst. av bruttoinntekten. Selvstendig næringsdrivende betaler i gjennomsnitt 28,0 pst. av bruttoinntekten i skatt.

Tabell 1.9 viser sammensetning av inntekter og fradrag og skattfor personer (bosatte 17 år og eldre) på ulike inntektsnivåer. Tabellen viser at for personer med en bruttoinntekt under 100 000 kroner utgjør i gjennomsnitt lønnsinntekter om lag 64,2 pst., tjenestepensjoner mv. og trygdeytelser om lag 29,8 pst. og aksjeutbytte og gevinst om lag 0,7 pst. av bruttoinntekten. For personer med en bruttoinntekt over 1 mill. kroner utgjør i gjennomsnitt lønnsinntekter om lag 22,8 pst., tjenestepensjoner mv. og trygdeytelser 1,2 pst. og aksjeutbytte og gevinst om lag 52,4 pst. av bruttoinntekten i 2005.

Tabell 1.10 viser sammensetningen av inntekter og fradrag for personer fordelt etter størrelsen på skattepliktig nettoformue. Tabellen viser at personer med høy skattepliktig nettoformue i gjennomsnitt også har relativt høy bruttoinntekt. For personer med en skattepliktig nettoformue på over 1 mill. kroner utgjør i gjennomsnitt lønnsinntekter om lag 20,4 pst. av bruttoinntekten i 2005. Tilsvarende utgjør tjenestepensjoner mv. og trygdeytelser vel 10,1 pst. og aksjeutbytte og gevinst om lag 48,2 pst. av bruttoinntekten.

Tabell 1.11 gjengir gjennomsnittlige inntekter, fradrag og skatt fordelt etter alder. Tabellen viser at den gjennomsnittlige bruttoinntekten øker med alderen opp til aldersgruppen 45 - 54 år, for så å falle for de neste aldersgruppene. Tabellen viser at for personer mellom 67 og 79 år utgjør tjenestepensjon og trygdeytelser i gjennomsnitt om lag 75,7 pst. av bruttoinntekten. For alle aldersgrupper er aksjeutbytte den største posten blant kapitalinntektene.

Tabell 1.1 Oversikt over skatteligningen. Hele landet. 2005. Mill. kr

Etterskudds- Forskudds-
I alt pliktige1 pliktige
Kommuneskatteligningen
Antall skattytere2 3 744 126 806 3 743 320
Nettoformue 978 757 - 978 757
Alminnelig inntekt 866 247 - 866 247
Særfradrag 16 029 - 16 029
Formuesskatt 5 959 - 5 959
Inntektsskatt 81 876 - 81 876
Naturressursskatt 1 312 1 312 -
Fylkesskatteligningen
Inntektsskatt 18 636 - 18 636
Naturressursskatt 239 239 -
Statsskatteligningen
Antall skattytere med felleskatt 3 374 127 82 754 3 291 373
Antall skattytere med toppskatt 689 668 - 689 668
Beregningsgrunnlag for toppskatt 955 984 - 955 984
Nettoinntekt3 1 874 - 1 874
Skattbar inntekt 180 963 180 963 -
Nettoformue 1 049 047 75 298 973 749
Inntekt sokkel 246 612 246 612 -
Beregningsgrunnlag for særskatt sokkel 232 594 232 594 -
Toppskatt 14 179 - 14 179
Fellesskatt 114 440 41 116 73 324
Formuesskatt 2 891 226 2 665
Inntektsskatt sokkel (inkl. særskatt) 185 349 185 349 -
Skatt på grunnrenteinntekt for kraftanlegg 2 234 2 234 -
Tonnasjeskatt 28 28 -
Utligning til folketrygden
Beregningsgrunnlag for trygdeavgift i alt 957 216 - 957 216
Personinntekt fra pensjon/trygd 172 969 - 172 969
Personinntekt fra næring utenom primærnæring 54 850 - 54 850
Personinntekt fra primærnæring 9 483 - 9 483
Personinntekt lønn 719 914 - 719 914
Samlet trygdeavgift 65 929 - 65 929
Sum utlignet skatt
I alt 493 070 230 502 262 568
Fradrag, nedsettelser og korreksjoner i skatt
I alt4 43 510 9 529 33 981
Finnmarksfradrag5 632 - 632
Fradrag for boligsparing - BSU5 409 - 409
Skatt etterbetalt pensjon6 -66 - -66
Nedsettelse etter 80-prosentregelen7 193 - 193
Skattebegrensning etter Sktl. § 178 4 334 - 4 334
Nedsettelse for utenlandsskatt (kreditfradrag)9 7 053 6 244 809
Godtgjørelsesfradrag10 28 143 477 27 666
Fradrag for naturressursskatt11 1 708 1 708 -
Skattefradrag for kostnader ved forsknings og utviklingsprosjekter 1 105 1 101 4
Skattefradrag pga. omberegnet gevinst på opsjoner i arbeidsforhold - - -

1 Omfatter også utenlandske skattytere på kontinentalsokkelen.

2 Antall skattytere med utlignet inntektsskatt og/eller formuesskatt til kommune. Omfatter også personer på Svalbard

3 Nettoinntekt er grunnlag for ordinær inntektsskatt til staten for visse grupper skattytere, hovedsakelig personer bosatt i utlandet.

4 Forsørgerfradraget falt bort fra og med inntektsåret 2001. AMS fradraget falt bort fra og med inntektsåret 2000. Skattetillegg for brutt sparekontrakt AMS opphørte fra og med 2002.

5 Beløpet er belastet inntektsskatt stat.

6 Tillegg/fradrag for etterbetalt pensjon.

7 Beløpet er belastet formuesskatt stat.

8 Beløpet er belastet inntektsskatt kommune og fylke med henholdsvis 1 467,8 mill. kroner og 311,3 mill. kroner. Inntektsskatt stat med 214,2 mill. kroner, fellesskatt med 1 221,3 mill. kroner og avgift til folketrygden med 1 119,2 mill. kroner.

9 Beløpet for forskuddspliktige er belastet inntektsskatt stat med 79,8 mill. kroner, fellesskatt med 297 mill. kroner, inntektsskatt kommune med 356,6 mill. kroner og fylkesskatt med 75,6 mill. kroner. For etterskuddspliktige er beløpet belastet fellesskatten.

10 Godtgjørelsesfradraget for etterskuddspliktige belastes i sin helhet fellesskatt. For personlige skattytere er godtgjørelsesfradraget belastet inntektsskatt kommune med 13 055,7 mill. kroner, fylkesskatt med 2 967,2 mill. kroner og fellesskatt med 11 643,2 mill. kroner.

11 Beløpet er belastet fellesskatt.

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2005.

Tabell 1.2 Oversikt over skattelikningen for forskuddspliktige etter fylke. 2005. Mill. kroner

Hele landet1 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold
Kommuneskatteligningen
Antall skattytere 3 743 320 210 680 373 341 409 559 170 249 179 773 221 945 179 473
Nettoformue 978 757 47 325 118 469 170 778 36 373 39 468 57 022 46 709
Alminnelig inntekt 866 247 42 705 107 074 141 679 28 679 28 915 47 270 39 748
Særfradrag 16 029 997 1 482 1 730 815 725 832 838
Formuesskatt 5 959 282 736 1 103 211 232 348 285
Inntektsskatt 81 876 4 077 10 528 12 705 2 728 2 778 4 462 3 707
Fylkesskatteligningen
Inntektsskatt 18 636 928 2 395 2 891 622 633 1 015 844
Statsskatteligningen
Antall personer med felleskatt 3 291 373 186 773 346 081 390 486 138 501 135 416 177 601 158 323
Antall personer med toppskatt 689 668 30 733 99 815 110 907 18 511 18 643 35 743 29 776
Beregningsgrunnlag for toppskatt 955 984 50 166 116 768 131 156 35 080 34 442 50 590 44 412
Nettoformue 973 749 46 547 121 615 174 196 35 055 36 758 55 473 46 001
Toppskatt 14 179 515 2 671 3 086 274 274 705 585
Fellesskatt 73 324 3 658 9 616 11 145 2 436 2 489 3 991 3 331
Formuesskatt 2 665 123 350 498 89 94 157 128
Utligning til folketrygden
Samlet trygdeavgift 65 929 3 380 8 321 9 398 2 304 2 308 3 510 3 013
Sum utlignet skatt
I alt 262 568 12 963 34 618 40 825 8 663 8 808 14 189 11 893
Fradrag, nedsettelser og korreksjoner i skatt
I alt 33 981 1 270 3 962 8 466 725 741 1 869 1 533
Finnmarksfradrag 632 0 0 0 0 0 0 0
Fradrag for BSU 409 16 35 62 11 13 18 14
Skatt etterbetalt pensjon -66 -4 -4 -17 -2 -5 -4 -2
Nedsettelse etter 80-prosentregelen 193 6 23 89 2 2 6 6
Skattebegrensning etter Sktl. § 17 4 334 304 268 376 254 232 229 218
Nedsettelse for utenlandsskatt 809 18 149 159 10 7 26 35
Godtgjørelsesfradrag 27 666 930 3 491 7 797 450 491 1 595 1 261
Fradrag for omregnet opsjoner - - - - - - - -
Skattefradrag forskning og utvikling 4 - 1 - - - - -
Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag
Kommuneskatteligningen
Antall skattytere 145 810 93 177 132 458 295 607 351 858 89 929 195 190 220 220
Nettoformue 30 972 20 916 34 686 79 135 89 055 23 682 52 470 44 142
Alminnelig inntekt 27 388 17 218 28 289 78 939 83 691 16 696 41 557 47 142
Særfradrag 668 388 589 1 127 1 416 370 860 920
Formuesskatt 183 126 211 485 541 139 315 264
Inntektsskatt 2 663 1 643 2 587 7 612 7 892 1 603 3 807 4 490
Fylkesskatteligningen
Inntektsskatt 606 374 589 1 732 1 796 365 867 1 022
Statsskatteligningen
Antall personer med felleskatt 119 345 72 780 111 374 268 941 312 574 76 070 173 046 193 283
Antall personer med toppskatt 21 372 12 218 20 754 67 145 69 461 12 337 31 785 36 662
Beregningsgrunnlag for toppskatt 32 283 19 476 30 478 83 022 91 959 19 883 47 012 54 379
Nettoformue 29 864 19 903 34 243 79 570 88 832 23 282 52 150 44 617
Toppskatt2 358 221 344 1 604 1 390 172 499 640
Fellesskatt 2 370 1 466 2 317 6 753 7 051 1 437 3 405 4 010
Formuesskatt 80 52 97 231 247 60 141 118
Utligning til folketrygden
Samlet trygdeavgift 2 157 1 312 2 071 5 855 6 401 1 352 3 204 3 735
Sum utlignet skatt
I alt 8 418 5 185 8 217 24 272 25 318 5 129 12 237 14 280
Fradrag, nedsettelser og korreksjoner i skatt
I alt 698 542 1 215 3 082 3 341 471 1 699 1 590
Finnmarksfradrag 0 0 0 0 0 0 0 0
Fradrag for BSU 10 7 19 57 49 10 19 26
Skatt etterbetalt pensjon -1 -1 -2 -5 -8 -1 -2 -2
Nedsettelse etter 80-prosentregelen 2 4 3 6 13 2 7 4
Skattebegrensning etter Sktl. § 17 188 112 153 287 383 112 260 266
Nedsettelse for utenlandsskatt 25 19 23 164 82 5 31 26
Godtgjørelsesfradrag 474 401 1 019 2 571 2 821 343 1 384 1 270
Fradrag for omregnet opsjoner - - - - - - - -
Skattefradrag forskning og utvikling - - - 1 - - - 1
Nord-Trøndelag Nordland Troms FinnmarkFinnmárku
Kommuneskatteligningen
Antall skattytere 100 771 192 531 121 899 59 355
Nettoformue 18 798 35 886 22 976 8 882
Alminnelig inntekt 18 472 35 625 24 149 10 960
Særfradrag 477 964 561 269
Formuesskatt 107 206 133 50
Inntektsskatt 1 752 3 408 2 347 1 085
Fylkesskatteligningen
Inntektsskatt 399 776 534 247
Statsskatteligningen
Antall personer med felleskatt 89 700 168 907 109 436 52 944
Antall personer med toppskatt 12 277 25 394 19 402 8 667
Beregningsgrunnlag for toppskatt 22 910 44 205 29 818 13 933
Nettoformue 18 543 35 415 22 759 8 772
Toppskatt2 172 350 170 -387
Fellesskatt 1 570 3 048 2 099 958
Formuesskatt 46 80 54 21
Utligning til folketrygden
Samlet trygdeavgift 1 525 2 927 2 031 937
Sum utlignet skatt
I alt 5 570 10 794 7 368 2 912
Fradrag, nedsettelser og korreksjoner i skatt
I alt 483 898 708 684
Finnmarksfradrag 0 0 116 509
Fradrag for BSU 9 16 12 5
Skatt etterbetalt pensjon -1 -3 -1 1
Nedsettelse etter 80-prosentregelen 1 12 6 0
Skattebegrensning etter sktl. § 17 155 292 164 81
Nedsettelse for utenlandsskatt 8 8 12 2
Godtgjørelsesfradrag 311 567 398 88
Fradrag for omregnet opsjoner - - - -
Skattefradrag forskning og utvikling - - - -

1 Omfatter også personer på Svalbard og Kontinentalsokkelen.

2 Toppskatten inkluderer også ordinær inntektsskatt til staten for visse grupper skattytere, hovedsakelig personer bosatt i utlandet. Denne skatten er i likhet med de øvrige skattene i tabellen oppgitt etter at fradrag og nedsettelser i skatt er trukket fra. For Finnmark sin del framkommer et negativt tall siden fradragene overstiger skatten, hovedsakelig på grunn av finnmarksfradraget.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2005.

Tabell 1.3 Gjennomsnittstall for forskuddspliktige.1 Fylke. 2005. Kroner

Alminnelig inntekt
Fylke Pr. innenby(gd)sboende personlig skattyter Pr. innbygger Nettoformue pr. innbygger Utlignet skatt pr. innbygger
Hele landet 256 800 186 300 210 900 56 300
Østfold 223 300 164 200 179 900 49 800
Akershus 300 400 217 800 243 300 69 800
Oslo 347 900 258 300 324 100 75 100
Hedmark 201 800 151 700 187 600 45 800
Oppland 207 900 157 800 202 200 48 000
Buskerud 257 900 193 000 227 300 57 900
Vestfold 243 600 179 600 208 100 53 600
Telemark 223 200 164 200 181 000 50 500
Aust-Agder 229 500 164 900 192 600 49 700
Vest-Agder 247 900 174 300 212 100 50 600
Rogaland 284 100 196 900 200 900 60 800
Hordaland 262 100 184 600 197 200 55 900
Sogn og Fjordane 214 800 156 600 219 600 48 100
Møre og Romsdal 235 800 169 400 214 100 49 900
Sør-Trøndelag 239 600 170 800 162 900 51 800
Nord-Trøndelag 203 100 143 600 145 400 43 300
Nordland 208 300 150 600 151 200 45 700
Troms 217 500 157 100 149 500 47 900
Finnmark-Finnmárku 202 000 148 400 121 700 39 700

1 Tallene omfatter bare personer som er bostedslignet i Norge. De øvrige gjennomsnittstallene omfatter oppgaver fra alle grupper av personlige skattytere. Innbyggertallet pr. 1. januar 2006 er benyttet ved beregning av gjennomsnittstall pr. innbygger. En kan ikke på grunnlag av totaltallene i tabell 1 beregne gjennomsnittstall i tabell 3.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2005.

Tabell 1.4 Antall personlige skattytere etter trinn for nettoformue og alminnelig inntekt.1 2005

Nettoformue ved statsskatteligningen. Kroner
0- 120 000- 200 000- 300 000- 500 000- 700 000- 1 000 000-
Alminnelig inntekt. Kroner I alt 119 999 199 999 299 999 499 999 699 999 999 999 og over
I alt 3 585 621 2 476 813 206 796 192 562 251 579 146 323 120 464 191 084
0 eller negativ 86 034 71 963 4 219 2 824 2 560 1 201 945 2 322
1 - 24 900 187 800 165 222 7 864 5 179 4 488 2 057 1 465 1 525
25 000 - 49 900 123 553 111 089 3 973 2 479 2 473 1 166 941 1 432
50 000 - 74 900 201 342 168 444 13 122 8 498 6 160 2 100 1 400 1 618
75 000 - 99 900 358 158 238 536 32 363 28 788 32 129 13 817 8 017 4 508
100 000 - 149 900 611 913 392 779 47 488 46 069 57 737 29 692 20 572 17 576
150 000 - 199 900 522 148 351 635 30 741 29 744 42 376 25 544 20 437 21 671
200 000 - 249 900 461 190 325 183 24 025 23 209 32 145 20 070 16 715 19 843
250 000 - 299 900 332 425 231 406 16 075 16 148 23 405 14 913 13 060 17 418
300 000 - 349 900 217 025 143 703 10 545 11 015 16 377 10 909 10 027 14 449
350 000 - 399 900 129 337 82 976 5 655 6 125 9 698 6 922 6 770 11 191
400 000 - 449 900 82 043 51 582 3 202 3 615 5 993 4 479 4 469 8 703
450 000 - 499 900 56 037 34 606 1 979 2 358 3 902 3 047 3 172 6 973
500 000 - 999 900 163 686 92 172 4 811 5 641 10 425 8 699 10 110 31 828
1 000 000 og over 52 930 15 517 734 870 1 711 1 707 2 364 30 027

1 Som skattyter regnes en person som har sum utlignet skatt større enn null og/eller sum forskudd større enn null og/eller sum fradrag og nedsettelser i skatt større enn null. Sum forskudd er definert som summen av avregnet forskuddstrekk, avregnet forskuddsskatt og betalt tilleggsforskudd. Felleslignede ektefeller er ikke slått sammen til én enhet. Begrepet skattyter er endret noe fra 1998, og er derfor ikke sammenliknbart med tidligere år. Skattytere med ligningskommune Svalbard er inkludert i tabellen.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2005.

Tabell 1.5 Etterskuddspliktige skattytere etter skattbar inntekt.1 Inntektsskatt på skattbar inntekt ved statsskatteligningen.2 Eksklusiv sokkelselskaper3. 2005

Skattbar inntekt Skattytere Skattbar inntekt Inntektsskatt
Kroner Antall Pst. Mill. kr Pst. Mill. kr Pst.
I alt 82 754 100 180 963 100 50 645 100
1 - 4 999 6 248 8 6 0 2 0
5 000 - 9 999 1 689 2 13 0 4 0
10 000 - 19 999 2 759 3 41 0 11 0
20 000 - 49 999 6 126 7 208 0 58 0
50 000 - 99 999 7 661 9 560 0 157 0
100 000 - 199 999 10 729 13 1 554 1 440 1
200 000 - 499 999 17 053 21 5 615 3 1 571 3
500 000 - 999 999 11 854 14 8 412 5 2 354 5
1 000 000 - 1 999 999 8 524 10 11 983 7 3 354 7
2 000 000 - 4 999 999 6 068 7 18 767 10 5 251 10
5 000 000 og over 4 043 5 133 805 74 37 444 74

1 Skattbar inntekt omfatter positiv alminnelig inntekt og korreksjonsinntekt.

2 Omfatter utlignet inntektsskatt på alminnelig inntekt og utlignet inntektsskatt på korreksjonsinntekt før godtgjørelsesfradrag, kreditfradrag, fradrag for naturressursskatt og forsknings- og utviklingsfradrag er trukket fra.

3 Selskaper skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2005.

Tabell 1.6 Etterskuddspliktige skattytere. Ansettelser og skatter ved statsskatteligningen etter skattytergruppe, eksklusiv sokkelselskaper.1,2 2005. Mill. kroner

Skatter og fradrag
Antall i skatteposisjon3 Nettoformue Skattbar inntekt4 Formuesskatt Inntektsskatt5 Tonnasjeskatt Grunnrenteskatt Fradrag i skatt6 Sum skatt til staten
I alt 85 426 75 298 180 963 226 50 645 28 2 234 9 529 43 603
Aksjeselskaper7 80 915 984 155 060 3 43 423 - - 7 709 35 716
Rederier skattelagt etter skatteloven §§ 8-10 til 8-19 313 - 1 785 - 500 28 - 18 509
Selskap hjemmehørende på Svalbard 85 27 166 0 17 - - - 17
Verdipapirfond 56 - 202 - 57 - - 31 25
Sparebanker og gjensidige livs- og skadeforsikringsselskaper 132 41 136 6 514 123 1 824 - - 19 1 929
Forbruksforeninger, innkjøps- og salgslag, andelsmeierier og boligbyggelag 1 021 23 533 1 260 71 353 - - 38 385
Kraftforetak 224 677 12 229 2 3 424 - 2 234 1 706 3 954
Institusjoner, foreninger og pensjonsfond 1 037 8 940 373 27 104 - - 7 124
Utenlandske aksjeselskaper og forsikringsselskaper 1 643 - 3 373 - 944 - - 0 944

1 Skattytergruppe refererer til skatteregelgruppe som de etterskuddspliktige skattyterne skattlegges etter.

2 Sokkelselskaper omfatter selskaper skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven.

3 Etterskuddspliktige som har fått beregnet skatt av inntekt og/eller formue eller har fradrag i skatt.

4 Omfatter positiv alminnelig inntekt og korreksjonsinntekt.

5 Inneholder også utlignet inntektsskatt på korreksjonsinntekt.

6 Godtgjørelsesfradrag (477 millioner kroner), fradrag for naturressursskatt (1 708 millioner kroner), kreditfradrag (6 244 millioner kroner) og forsknings- og utviklingsfradrag (1 101 millioner kroner).

7 Omfatter aksjeselskaper, aksjebanker og forsikringsselskaper registrert i Norge.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2005.

Tabell 1.7 Etterskuddspliktige skattytere skattlagt med hjemmel i petroleumsloven. Ansettelser og skatter. 2005. Mill. kroner

Sokkelselskaper
Antall Oljeutvinnings- Utenlandske
skatt- og rørlednings- sokkel-
ytere I alt selskaper selskaper
Inntekt sokkel 167 246 612 245 867 745
Skatt inntekt sokkel 167 69 052 68 843 209
Særskatteinntekt 25 232 594 232 594 -
Særskatt sokkel 25 116 297 116 297 -
Sum skatt sokkel 167 185 349 185 140 209

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2005.

Tabell 1.8 Hovedposter fra selvangivelsen for bosatte personer 17 år og eldre, etter sosioøkonomisk status.1 2005. Gjennomsnitt i kroner

Selvstendig
nærings-
Lønnstakere Trygdede drivende
Bruttoinntekt 398 400 201 300 680 400
Lønn1 344 200 25 700 39 000
Ytelser fra folketrygden 2 100 116 500 5 500
Tjenestepensjon mm. 1 900 36 000 2 800
Næringsinntekt i alt 3 000 1 400 498 400
Renter av bankinnskudd 2 500 3 700 6 900
Aksjeutbytte inkl. utenlandsk aksjeutbytte 33 800 9 200 87 500
Gevinst ved salg av aksjer o.l. 5 800 3 500 16 400
Andelseiers andel og utleie av fast eiendom 800 700 3 300
Andre inntekter av fast eiendom 1 400 1 700 9 400
Mottatte bidrag, livrenter, barnepensjon m.m. 200 500 500
Andre inntekter 2 600 2 400 10 700
Fradrag 91 900 49 900 105 600
Minstefradrag 56 100 39 800 14 400
Reiseutgifter 2 500 100 500
Pensjonspremie, privat og offentlig 2 300 0 500
Foreldrefradrag 2 500 400 1 700
Fagforeningskontingent 900 0 200
Årets underskudd i næring 800 400 9 300
Tidligere års underskudd 1 100 1 300 13 600
Særskilte fradrag bl. jordbruksfradrag 1 000 100 14 200
Innbetalig til individuell pensjonsavtale 500 100 1 700
Renter av gjeld 20 000 5 200 36 700
Andelseiers andel av fradragsberettigede utgifter i boligselskapet 600 700 300
Tap ved salg av aksjer 1 600 800 6 900
Andre fradrag 1 700 700 5 400
Alminnelig inntekt 306 500 151 400 574 800
Særfradrag 500 14 100 800
Grunnlag for beregning av kommune- og fellesskatt 306 000 137 300 573 900
Sum bruttoskatt 111 600 39 000 215 500
Sum fradrag i skatt 10 400 6 400 24 900
Sum utlignet skatt2 101 200 32 600 190 600
Antall bosatte 17 år og eldre 1 921 004 1 051 916 140 807

1 Attførings, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad er ført som lønnsinntekt og ikke som ytelse fra folketrygden. I grupperingen av sosioøkonomisk status er likevel attføring, rehabilitering og uførestønad regnet som folketrygd.

2 Utlignet inntekts- og formuesskatt.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2005.

Tabell 1.9 Hovedposter fra selvangivelsen for bosatte personer 17 år og eldre, etter størrelse på bruttoinntekt. 2005. Gjennomsnitt i kroner

Bruttoinntekt
100 000- 200 000- 300 000- 400 000- 500 000- 750 000- 1 mill.
I alt 0-99 999 199 999 299 999 399 999 499 999 749 999 999 999 og over
Bruttoinntekt 306 700 39 900 148 100 250 300 345 200 442 200 594 100 853 300 2 931 700
Lønn 196 600 25 600 59 600 172 600 294 600 377 200 474 800 603 700 668 700
Ytelser fra folketrygden 35 300 11 100 72 400 45 600 17 100 11 400 10 000 10 000 15 900
Tjenestepensjon mm. 11 600 800 9 100 19 000 12 700 12 000 13 100 14 600 20 700
Næringsinntekt i alt 21 700 1 400 4 300 8 800 14 400 27 800 57 400 110 800 438 200
Renter av bankinnskudd 2 800 500 1 600 1 900 2 000 2 900 4 700 8 100 48 500
Aksjeutbytte inkl. utenlandsk aksjeutbytte 27 500 100 200 500 1 200 3 800 16 100 59 700 1 348 700
Gevinst ved salg av aksjer o.l. 5 100 200 300 700 1 300 3 200 8 200 21 700 188 900
Andelseiers andel og utleie av fast eiendom 900 100 200 300 600 1 300 2 600 5 300 15 100
Andre inntekter av fast eiendom 1 800 0 0 100 200 600 2 200 7 200 76 300
Mottatte bidrag, livrenter, barnepensjon mm. 300 100 200 300 300 500 700 1 000 2 200
Andre inntekter 2 900 100 200 400 700 1 600 4 200 11 300 108 600
Fradrag 71 300 22 200 47 200 74 800 89 800 100 700 114 200 127 200 247 400
Minstefradrag 44 400 17 600 38 100 53 700 55 000 54 300 53 000 51 800 48 700
Reiseutgifter 1 400 100 300 1 100 2 500 3 200 3 500 3 000 2 000
Pensjonspremie, privat og offentlig 1 300 0 300 1 300 2 400 2 800 2 400 2 200 1 400
Foreldrefradrag 1 600 300 900 1 800 2 100 2 300 2 900 3 200 2 800
Fagforeningskontingent 500 0 200 700 1 000 1 000 800 700 400
Årets underskudd i næring 1 000 700 500 600 800 1 300 1 800 2 600 9 400
Tidligere års underskudd 2 100 800 400 700 700 1 300 3 700 5 700 64 200
Særskilte fradrag bl. jordbruksfradrag 1 100 200 500 900 1 500 2 600 3 600 2 600 2 100
Innbetalig til individuell pensjonsavtale 400 100 100 200 400 600 1 000 1 700 2 600
renter av gjeld 14 000 1 900 4 500 11 500 20 200 26 400 33 900 42 300 64 200
Andelseiers andel av fradragsberettigede utgifter i boligselskapet 600 100 600 600 700 700 600 500 400
Tap ved salg av aksjer 1 500 200 300 600 800 1 600 3 300 6 200 34 400
Andre fradrag 1 400 300 600 1 000 1 500 2 300 3 100 4 200 13 200
Alminnelig inntekt 235 400 17 700 100 900 175 500 255 400 341 600 479 900 726 100 2 684 200
Særfradrag 4 400 1 600 9 900 5 000 1 900 1 400 1 200 1 300 1 700
Grunnlag for beregning av kommune- og fellesskatt 230 900 16 100 91 000 170 500 253 500 340 200 478 600 724 800 2 682 500
Sum bruttoskatt 81 100 4 500 24 500 55 500 87 800 126 300 192 200 302 900 962 900
Sum fradrag i skatt 9 300 500 4 200 1 100 900 1 700 5 500 18 500 378 400
Sum utlignet skatt1 71 800 3 900 20 300 54 400 86 900 124 600 186 700 284 400 584 500
Antall bosatte 17 år og eldre 3 607 800 562 307 881 715 846 780 668 738 299 177 222 116 60 611 66 356

1 Utlignet inntekts- og formuesskatt.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2005.

Tabell 1.10 Hovedposter fra selvangivelsen for bosatte personer 17 år og eldre, etter størrelse på nettoformue. 2005. Gjennomsnitt i kroner

Nettoformue
0 eller 1- 100 000- 200 000- 300 000- 500 000- 750 000- 1 mill.
I alt negativ 99 999 199 999 299 999 499 999 749 999 999 999 og over
Bruttoinntekt 306 700 299 400 167 200 235 800 255 100 278 900 314 800 354 700 1 078 000
Lønn 196 600 249 000 121 600 163 200 165 200 162 400 165 000 169 200 220 200
Ytelser fra folketrygden 35 300 17 400 30 700 45 400 54 200 64 900 71 900 74 800 68 700
Tjenestepensjon mm. 11 600 5 000 6 600 11 300 15 400 21 800 29 200 34 900 39 800
Næringsinntekt i alt 21 700 18 500 6 000 10 400 12 500 16 800 24 600 34 400 136 700
Renter av bankinnskudd 2 800 700 400 1 000 1 500 2 600 4 700 7 500 31 100
Aksjeutbytte inkl. utenlandsk aksjeutbytte 27 500 3 900 800 1 800 2 700 4 500 8 900 16 300 456 100
Gevinst ved salg av aksjer o.l. 5 100 1 800 500 1 300 1 600 2 800 4 800 8 300 63 900
Andelseiers andel og utleie av fast eiendom 900 800 100 300 400 600 900 1 600 6 300
Andre inntekter av fast eiendom 1 800 800 200 300 500 1 000 1 600 2 800 20 600
Mottatte bidrag, livrenter, barnepensjon mm. 300 200 100 200 200 300 500 800 2 300
Andre inntekter 2 900 1 400 300 700 1 000 1 500 2 800 4 200 32 500
Fradrag 71 300 86 300 44 900 56 600 57 700 58 900 61 700 65 400 112 800
Minstefradrag 44 400 47 000 36 900 44 400 45 200 45 500 46 000 45 900 45 700
Reiseutgifter 1 400 2 000 700 1 000 1 000 1 000 1 000 900 900
Pensjonspremie, privat og offentlig 1 300 1 500 900 1 400 1 400 1 300 1 200 1 100 1 000
Foreldrefradrag 1 600 2 100 1 100 1 800 1 500 1 000 700 700 800
Fagforeningskontingent 500 600 400 600 600 500 500 400 400
Årets underskudd i næring 1 000 1 000 300 500 600 800 1 100 1 600 4 300
Tidligere års underskudd 2 100 1 600 200 300 300 600 1 100 1 900 22 200
Særskilte fradrag bl. jordbruksfradrag 1 100 1 100 500 700 900 1 200 1 700 2 500 3 500
Innbetalig til individuell pensjonsavtale 400 200 100 300 400 500 700 1 000 1 800
Renter av gjeld 14 000 25 800 2 600 4 000 4 000 4 100 4 600 5 200 13 200
Andelseiers andel av fradragsberettigede utgifter i boligselskapet 600 1 000 100 200 200 200 200 300 300
Tap ved salg av aksjer 1 500 1 100 200 400 500 700 1 300 2 000 13 200
Andre fradrag 1 400 1 300 1 000 1 100 1 100 1 200 1 400 1 700 5 000
Alminnelig inntekt 235 400 213 100 122 300 179 200 197 500 220 000 253 000 289 400 965 200
Særfradrag 4 400 2 400 4 300 6 100 6 900 7 800 8 100 8 100 7 000
Grunnlag for beregning av kommune- og fellesskatt 230 900 210 700 118 000 173 200 190 500 212 200 244 900 281 300 958 200
Sum bruttoskatt 81 100 77 000 37 300 56 600 63 200 72 000 85 900 101 700 340 000
Sum fradrag i skatt 9 300 2 500 2 000 2 800 3 100 3 300 4 000 5 600 127 500
Sum utlignet skatt1 71 800 74 500 35 300 53 800 60 100 68 700 81 900 96 100 212 500
Antall bosatte 17 år og eldre 3 607 800 1 613 444 715 721 317 397 222 816 273 208 179 120 95 480 190 614

1 Utlignet inntekts- og formuesskatt.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2005.

Tabell 1.11 Hovedposter fra selvangivelsen for bosatte personer 17 år og eldre, etter alder. 2005. Gjennomsnitt i kroner

Alder
personer 17-24 25-34 35-44 45-54 55-66 67-79 80-
Bruttoinntekt 306 700 104 400 282 600 377 200 421 100 366 900 241 100 187 900
Lønn 196 600 91 000 243 400 294 200 293 900 204 300 12 000 500
Ytelser fra folketrygden 35 300 2 200 4 500 7 600 15 300 41 300 141 400 130 800
Tjenestepensjon mm. 11 600 500 700 1 500 3 300 25 100 41 000 30 600
Næringsinntekt i alt 21 700 2 100 14 700 30 100 38 400 32 200 8 300 2 200
Renter av bankinnskudd 2 800 500 1 100 1 900 3 300 4 800 5 100 4 900
Aksjeutbytte inkl. utenlandsk aksjeutbytte 27 500 7 300 14 100 30 900 50 000 39 600 19 600 12 700
Gevinst ved salg av aksjer o.l. 5 100 400 2 000 5 300 8 600 8 500 5 800 3 000
Andelseiers andel og utleie av fast eiendom 900 100 400 800 1 300 1 600 1 000 600
Andre inntekter av fast eiendom 1 800 100 600 1 700 2 500 3 400 2 500 800
Mottatte bidrag, livrenter, barne pensjon mm. 300 100 100 300 300 400 700 400
Andre inntekter 2 900 200 900 2 700 4 200 5 700 3 700 1 300
Fradrag 71 300 35 700 79 400 91 000 87 500 74 500 50 800 39 900
Minstefradrag 44 400 30 200 47 500 49 600 49 600 46 400 40 000 35 600
Reiseutgifter 1 400 800 2 000 2 200 1 800 1 100 0 0
Pensjonspremie, privat og offentlig 1 300 200 1 300 1 800 2 200 1 700 100 0
Foreldrefradrag 1 600 200 3 400 4 300 700 0 0 0
Fagforeningskontingent 500 100 600 700 900 700 0 0
Årets underskudd i næring 1 000 100 800 1 300 1 400 1 400 600 200
Tidligere års underskudd 2 100 100 900 2 200 4 000 3 400 2 200 600
Særskilte fradrag bl. jordbruksfradrag 1 100 500 1 100 1 500 1 800 1 500 200 0
Innbetalig til individuell pensjonsavtale 400 0 100 200 700 1 100 0 0
Renter av gjeld 14 000 2 600 19 000 23 400 19 500 12 200 3 900 1 100
Andelseiers andel av fradragsberettigede utgifter i boligselskapet 600 100 600 500 500 600 700 1 000
Tap ved salg av aksjer 1 500 100 600 1 500 2 600 2 500 1 600 400
Andre fradrag 1 400 700 1 400 1 500 1 700 1 700 1 300 800
Alminnelig inntekt 235 400 68 700 203 200 286 200 333 600 292 400 190 300 148 000
Særfradrag 4 400 200 600 1 300 2 600 5 500 15 500 16 900
Grunnlag for beregning av kommune- og fellesskatt 230 900 68 500 202 600 284 900 331 000 286 900 174 900 131 100
Sum bruttoskatt 81 100 20 800 71 500 104 300 121 500 102 000 52 000 36 300
Sum fradrag i skatt 9 300 2 400 5 200 9 600 15 100 12 800 8 500 9 300
Sum utlignet skatt1 71 800 18 400 66 400 94 700 106 500 89 200 43 500 27 000
Antall bosatte 17 år og eldre 3 607 800 448 575 623 690 691 925 621 053 616 347 390 334 215 876

1 Utlignet inntekts- og formuesskatt.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2005.

Til dokumentets forside