St.prp. nr. 1 (2008-2009)

FOR BUDSJETTÅRET 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2009

Om avgift på alkohol (kap. 5526 post 70)

§ 1

Fra 1. januar 2009 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp:

Alkoholholdig drikk Volumprosent alkohol Kr
T.o.m. 0,7 avgiftslegges etter reglene for alkoholfrie drikkevarer
Brennevinsbasert Over 0,7 6,07 per volumprosent og liter
Annen Over 0,7 t.o.m. 2,7 2,71 per liter
Over 2,7 t.o.m. 3,7 10,23 per liter
Over 3,7 t.o.m. 4,7 17,22 per liter
Over 4,7 t.o.m. 22 3,96 per volumprosent og liter
Etanol til teknisk bruk Over 0,7 sats som for alkoholholdig drikk

Avgiftsplikten omfatter også varer som ved kjøp eller som gave innføres etter samtykke gitt i medhold av alkohollovgivningen.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten. Departementet kan videre gi forskrift om den avgiftspliktige alkoholstyrken og at det skal betales avgift på alkohol også i varer som ikke er avgiftspliktige etter første og annet ledd, samt om forenklet avgiftsberegning for varer som reisende innfører til personlig bruk utover avgiftsfri kvote, jf. tolloven § 4-20.

§ 2

Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift på varer som

 1. innføres som reisegods etter tolloven § 5-1,

 2. innføres til bruk i transportmidler i ervervsmessig virksomhet etter tolloven § 5-2,

 3. til eller fra produsents og importørs lager

  1. utføres til utlandet,

  2. leveres direkte eller via tollager til proviant etter tolloven § 4-23,

  3. leveres til toll- og avgiftsfritt utsalg på lufthavn etter tolloven § 4-30,

  4. leveres til eller innføres av diplomater, NATO, styrker fra landene som deltar i Partnerskap for fred og den Nordiske investeringsbanken etter tolloven § 5-3,

  5. kommer i retur,

 4. leveres til teknisk, vitenskapelig eller medisinsk bruk og som er gjort utjenlig til drikk (denaturert) eller på annen måte finnes garantert mot å bli brukt til drikk,

 5. brukes som råstoff mv. ved framstilling av varer,

 6. framstilles ved ikke ervervsmessig produksjon. Fritaket omfatter ikke brennevinsbasert drikk og gjelder kun framstilling til eget bruk.

Departementet kan gi forskrift om avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3

Departementet kan gi forskrift om grunnlaget for avgiften og om avrunding av avgiftsbeløpene.

§ 4

Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 5

Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Om avgift på tobakkvarer (kap. 5531 post 70)

§ 1

Fra 1. januar 2009 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp:

Produkt Kr Per
Sigarer 1,98 gram av pakningens nettovekt
Sigaretter 1,98 stk.
Røyketobakk, karvet skråtobakk, råtobakk i forbrukerpakning 1,98 gram av pakningens nettovekt
Skråtobakk 0,77 gram av pakningens nettovekt
Snus 0,77 gram av pakningens nettovekt
Sigarettpapir og sigaretthylser 0,0302 stk.

Med en sigarett menes en sigarett som har en lengde til og med 90 mm, som to regnes sigaretten dersom den har en lengde på over 90 mm, men maks 180 mm osv. Filter og munnstykke tas ikke med ved beregningen av lengden.

Vekten av fastmunnstykke skal tas med i den nettovekt som danner grunnlaget for beregning av avgiften.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om forenklet avgiftsberegning for varer som reisende innfører til personlig bruk utover avgiftsfri kvote, jf. tolloven § 4-20.

§ 2

Departementet kan fatte vedtak om at varer som er ment eller er egnet som erstatning for varer som nevnt i § 1, er avgiftspliktige. Dersom slik avgiftsplikt blir pålagt, skal avgiften betales med samme beløp som for tilsvarende tobakkvare.

§ 3

Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift på varer som

 1. innføres som reisegods etter tolloven § 5-1,

 2. innføres til bruk i transportmidler i ervervsmessig virksomhet etter tolloven § 5-2,

 3. til eller fra produsents og importørs lager

  1. utføres til utlandet,

  2. leveres direkte eller via tollager til proviant etter tolloven § 4-23,

  3. leveres til toll- og avgiftsfritt utsalg på lufthavn etter tolloven § 4-30,

  4. leveres til eller innføres av diplomater, NATO, styrker fra landene som deltar i Partnerskap for fred og den Nordiske investeringsbanken etter tolloven § 5-3,

  5. kommer i retur,

 4. kvalitetsprøves og forbrukes på fabrikk eller lager.

Departementet kan gi forskrift om avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 4

Departementet kan gi forskrift om grunnlaget for avgiften og om avrunding av avgiftsbeløpene.

§ 5

Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 6

Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

§ 7

Departementet kan gi forskrift om avgrensing og utfylling av §§ 1 og 2.

Om avgift på motorvogner mv. (kap. 5536)

I. Engangsavgift på motorvogner mv. (kap. 5536 post 71)

§ 1

Fra 1. januar 2009 skal det i henhold til lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter betales avgift til statskassen ved første gangs registrering av motorvogner i det sentrale motorvognregisteret. Videre skal det betales avgift når

 1. betingelsene for avgiftsfrihet eller avgiftsnedsettelse ved første gangs registrering ikke lenger er oppfylt,

 2. en motorvogn som ikke tidligere er registrert her i landet urettmessig tas i bruk uten registrering,

 3. en oppbygd motorvogn tas i bruk før ny registrering.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten.

§ 2

Avgiften skal betales med følgende beløp:

Avgiftsgrupper Egenvekt (kg) Motoreffekt (kW) CO2-utslipp (g/km) Slagvolum (cm3) Sats per enhet/pst. Vrakpantavgift
Avgiftsgruppe A kr 1 300
Personbiler, varebil kl 1, busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser 0-1 150 kr 35,04
1 151-1 400 kr 76,37
1 401-1 500 kr 152,76
over 1 500 kr 177,65
0-65 kr 127,44
66-90 kr 531,00
91-130 kr 1 274,39
over 130 kr 2 654,98
Motorvogner med plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp, og med
- CO2-utslipp 120 g/km og over 0-120 kr 0
121-140 kr 526,00
141-180 kr 531,00
181-250 kr 1 486,78
over 250 kr 2 500,00
- CO2-utslipp under 120 g/km, gjøres følgende fradrag pr g/km for den del av utslippet som ligger under 120 kr -500
Motorvogner uten plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp,
- bensindrevne 0-1 200 kr 13,61
1 201-1 800 kr 35,63
1 801-2 200 kr 83,80
Over 2 200 kr 104,68
- ikke bensindrevne 0-1 200 kr 10,43
1 201-1 800 kr 27,32
1 801-2 200 kr 64,25
Over 2 200 kr 80,25
Avgiftsgruppe B kr 1 300
Varebiler klasse 2, lastebiler med tillatt totalvekt mindre enn 7 501 kg og godsrom med lengde under 300 cm og bredde under 190 cm 22 pst. av avgiftsgruppe A
Avgiftsgruppe C kr 1 300
Campingbiler 22 pst. av avgiftsgruppe A
Avgiftsgruppe D (opphevet)
Avgiftsgruppe E kr 0
Beltebiler 36 pst. av verdiavgiftsgrunnlaget
Avgiftsgruppe F kr 0
Motorsykler kr 10 101 per stk
0-11 kr 0
over 11 kr 449,51
0-125 kr 0
126-900 kr 34,69
over 900 kr 76,08
Avgiftsgruppe G kr 1 300
Beltemotorsykler (snøscootere) 0-100 kr 14,23
101-200 kr 28,48
over 200 kr 56,93
0-20 kr 37,97
21-40 kr 75,90
over 40 kr 151,80
0-200 kr 2,98
201-400 kr 5,93
over 400 kr 11,86
Avgiftsgruppe H kr 1 300
Motorvogner i avgiftsgruppe a, som ved første gangs registrering her i landet blir registrert på løyveinnehaver til bruk som ordinær drosje (ikke reserve- eller erstatningsdrosje) eller for transport av funksjonshemmede 40 pst. av avgiftsgruppe A
Avgiftsgruppe I kr 1 300
Avgiftspliktige motorvogner som er 30 år eller eldre kr 3 326 per stk
Avgiftsgruppe J kr 1 300
Busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser, hvorav minst 10 er fastmontert i fartsretningen 40 pst. av avgiftsgruppe A

Total engangsavgift for motorvogn med CO2-utslipp under 120 g/km, vrakpantavgift ikke medregnet, kan ikke bli negativ.

Vrakpantavgiften inngår ikke i beregningsgrunnlaget for merverdiavgiften.

Departementet kan gi forskrift om refusjon av vrakpantavgift for motorvogn som utføres til utlandet.

Departementet kan gi forskrift om hvilken avgiftsgruppe den enkelte motorvogn skal henføres under.

Oppstår det tvil om hvilken avgiftsgruppe den enkelte motorvogn skal henføres under, avgjøres dette av departementet med bindende virkning.

§ 3

Ved beregning av avgift basert på egenvekt, CO2-utslipp, slagvolum og motoreffekt benyttes de tekniske data som fastsettes i forbindelse med motorvognens godkjenning i henhold til forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften).

Hvilke motorvogner som har plikt til å dokumentere drivstofforbruk og utslipp av CO2 følger av kjøretøyforskriften kapittel 49.

Verdiavgiftsgrunnlag er ved innenlandsk tilvirkning prisen fra produsent og ved innførsel tollverdien.

§ 4

For motorvogner som benytter stempeldrevet forbrenningsmotor i kombinasjon med elektrisk motor til framdrift (hybridbiler); inngår verken effekten knyttet til den elektriske motoren eller vekten av elektromotor og batteripakke i avgiftsgrunnlaget.

For motorvogner som har vært registrert i utlandet før registrering her i landet gjøres fradrag i den engangsavgift som beregnes etter § 2.

Departementet kan gi forskrift om fastsettelse av engangsavgiften for disse gruppene.

§ 5

Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for engangsavgift på

 1. motorvogner som registreres på kjennemerker med gule tegn på blå reflekterende bunn,

 2. motorvogner registrert på Den nordiske investeringsbanken og som er nødvendig for bankens offisielle virksomhet,

 3. motorvogner som registreres på NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell i den utstrekning dette følger av internasjonale avtaler Norge er forpliktet av. Fritaket omfatter på tilsvarende vilkår også styrker fra landene som deltar i Partnerskap for Fred,

 4. lett pansrete motorvogner til offentlig bruk,

 5. motorvogner til bruk utelukkende som banekjøretøy og i rally, samt motorsykler til bruk utelukkende i trial- og endurokonkurransekjøring,

 6. ambulanser,

 7. begravelseskjøretøy,

 8. beltemotorsykler som ved første gangs registrering her i landet blir registrert på humanitær institusjon som skal nytte kjøretøyet i ambulansetjeneste,

 9. motorvogner som bare bruker elektrisitet til framdrift, herunder motorvogner hvor elektrisiteten er produsert i brenselsceller. Fritaket omfatter ikke tilfeller hvor batteri under kjøring tilføres strøm ved bruk av en ekstern stempeldrevet forbrenningsmotor,

 10. busser som ved første gangs registrering her i landet blir registrert på:

  1. innehaver av løyve etter §§ 6 eller 9 i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy, eller som er utleid på kontrakt med varighet på ett år eller mer mellom innehaver av slikt løyve og selskap i samme konsern. Fritaket gjelder også busser som utfører rutetransport basert på kontrakt med varighet på ett år eller mer inngått med myndighet eller selskap som innehar slikt ruteløyve,

  2. institusjon eller organisasjon som tilbyr transport av funksjonshemmede mv.,

 11. motorvogner som innføres som arvegods etter reglene i tolloven § 5-1 første ledd bokstav e,

 12. motorvogner som innføres til midlertidig bruk etter tolloven § 6-1 annet ledd,

 13. beltevogner til Forsvaret,

 14. spesialutrustede kjøretøy til bruk for brannvesenet,

 15. motorvogner som til framdrift benytter stempeldrevet forbrenningsmotor som kun kan benytte hydrogen som drivstoff. Dette gjelder også kjøretøy som til framdrift benytter slik motor i kombinasjon med elektrisk motor (hybridbiler).

For motorvogner som kan benytte etanol som drivstoff gjøres et fradag i avgiften etter § 2 på kr 10 000. Med etanol menes i denne sammenheng konsentrasjoner på minst 85 pst. etanol.

Motorvogner som nevnt i bokstav a til c er også fritatt for vrakpantavgift, jf. § 2.

Departementet kan gi forskrift om avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 6

Det skal skje tilbakebetaling av tilskuddsbeløp og tilleggsberegning av særavgift og merverdiavgift dersom

 1. bruken av bil som drosje eller for transport av funksjonshemmede, jf. § 2 avgiftsgruppe h, opphører innen 3 år etter registreringen,

 2. bruken av buss, jf. § 5 bokstav j, opphører innen 1 år etter registreringen.

Departementet kan gi forskrift om tilbakebetaling av tilskuddsbeløp og tilleggsberegning av særavgift og merverdiavgift

§ 7

Departementet kan gi forskrift om betaling av avgifter ved endring av en motorvogns avgiftsmessige status og om hva som skal anses som slik endring.

Departementet kan gi forskrift om betaling av avgifter dersom det foretas endringer av en motorvogn som har betydning for grunnlaget for beregning av avgiften, og om hva som skal anses som en slik endring.

§ 8

Departementet kan gi forskrift om grunnlaget for avgiften og om avrunding av avgiftsbeløpene.

§ 9

Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 10

Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning eller også ellers en klart urimelig virkning.

II. Årsavgift (kap. 5536 post 72)

§ 1

For 2009 skal det i henhold til lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter betales årsavgift til statskassen for innenlandsregistrerte motorvogner med tillatt totalvekt mindre enn 7 500 kg med følgende beløp:

 1. kr 2 740 for personbiler, varebiler, campingbiler, busser, kombinerte biler, lastebiler, samt trekkbiler med tillatt totalvekt fra og med 3 500 kg,

 2. kr 3 185 for dieseldrevne motorvogner som nevnt i bokstav a som ikke har fabrikkmontert partikkelfilter,

 3. kr 2 740 for årsprøvekjennemerker for motorvogner,

 4. kr 1 025 for campingtilhengere med egenvekt over 350 kg,

 5. kr 1 675 for motorsykler; trehjuls, lette, mellomtunge og tunge,

 6. kr 390 for

  1. motorvogner som er registrert på innehaver av løyve etter § 9 i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn eller fartøy som drosje (ikke reserve- eller erstatningsdrosje) eller for transport av funksjonshemmede,

  2. motorvogner som er registrert på innehaver av løyve etter § 6 i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn eller fartøy, eller som er utleid på kontrakt med varighet på ett år eller mer mellom innehaver av slikt løyve og selskap i samme konsern. Dette gjelder også motorvogn som utfører rutetransport basert på kontrakt med varighet på ett år eller mer inngått med myndighet eller selskap som innehar slikt ruteløyve,

  3. motorvogner som er godkjent og registrert som ambulanse eller som er registrert som begravelseskjøretøy på begravelsesbyrå og lignende,

  4. motorvogner som er registrert på kjennemerker som lysegule typer på sort bunn,

  5. motorvogner som bare bruker elektrisitet til framdrift, herunder motorvogner hvor elektrisiteten er produsert i brenselceller,

  6. motorredskap,

  7. beltekjøretøy,

  8. trekkbiler som ikke faller inn under bokstav a eller b,

  9. mopeder,

  10. traktorer,

  11. motorvogner som er 30 år eller eldre.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten.

§ 2

Unntatt fra avgiftsplikt er

 1. motorvogner som er registrert på kjennemerker med gule tegn på blå reflekterende bunn,

 2. motorvogner som er registrert på Den nordiske investeringsbanken og som er nødvendig for bankens offisielle virksomhet,

 3. motorvogner som er registrert på NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell i den utstrekning dette følger av internasjonale avtaler Norge er forpliktet av. Fritaket omfatter på tilsvarende vilkår også styrker fra landene som deltar i Partnerskap for Fred,

 4. motorvogner registrert til bruk på Svalbard,

 5. campingtilhengere som er 30 år eller eldre.

Departementet kan gi forskrift om avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3

For motorvogner som er registrert per 1. januar eller som blir registrert i første halvår, og for årsprøvekjennemerker som er tildelt per 1. januar eller som blir tildelt i første halvår, skal det betales full avgift.

Det skal ikke betales avgift for motorvogner som innen avgiftens forfall leveres til godkjent oppsamlingsplass for bilvrak eller til bilopphuggeri for vraking/hugging.

På vilkår departementet kan fastsette, skal det betales halv avgift på motorvogner som

 1. leveres til godkjent oppsamlingsplass for bilvrak eller til bilopphuggeri for vraking/hugging i første halvår, men etter avgiftens forfall,

 2. registreres eller tildeles årsprøvekjennemerker i annet halvår.

§ 4

Avgift som ikke er betalt innen forfall, forhøyes med kr 250. For kjøretøy som nevnt i § 1 bokstav f forhøyes avgiften med kr 50. Departementet kan gi forskrift om innkreving av tilleggsavgiften.

§ 5

Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 6

Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

§ 7

Departementet kan gi forskrift om at betalt årsavgift kan refunderes dersom motorvognen stjeles i løpet av avgiftsåret.

III. Vektårsavgift (kap. 5536 post 73)

§ 1

Fra 1. januar 2009 skal det i henhold til lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter betales vektgradert årsavgift til statskassen på innenlandsregistrerte kjøretøy på minst 7 500 kg. For dieseldrevne kjøretøy skal det i tillegg betales miljødifferensiert årsavgift.

1. Vektgradert årsavgift

Motorkjøretøy

Annet
Avgiftsgruppe Luft- fjærings-
fjæring system
2 eller flere aksler
7 500 - 11 999 kg 392 392
2 aksler
12 000 - 12 999 kg 392 701
13 000 - 13 999 kg 701 1 252
14 000 - 14 999 kg 1 252 1 601
15 000 kg og over 1 601 3 132
3 aksler
12 000 - 14 999 kg 392 392
15 000 - 16 999 kg 701 932
17 000 - 18 999 kg 932 1 502
19 000 - 20 999 kg 1 502 1 831
21 000 - 22 999 kg 1 831 2 610
23 000 kg og over 2 610 3 841
Minst 4 aksler
12 000 - 24 999 kg 1 831 1 851
25 000 - 26 999 kg 1 851 2 672
27 000 - 28 999 kg 2 672 4 010
29 000 kg og over 4 010 5 759

Kombinasjoner av kjøretøy - vogntog

Annet
Avgiftsgruppe Luft- fjærings-
fjæring system
2 + 1 aksler
7 500 - 13 999 kg 392 392
14 000 - 15 999 kg 392 392
16 000 - 17 999 kg 392 530
18 000 - 19 999 kg 530 710
20 000 - 21 999 kg 710 1 140
22 000 - 22 999 kg 1 140 1 361
23 000 - 24 999 kg 1 361 2 141
25 000 - 27 999 kg 2 141 3 459
28 000 kg og over 3 459 5 775
2 + 2 aksler
16 000 - 24 999 kg 692 1 089
25 000 - 25 999 kg 1 089 1 541
26 000 - 27 999 kg 1 541 2 082
28 000 - 28 999 kg 2 082 2 431
29 000 - 30 999 kg 2 431 3 742
31 000 - 32 999 kg 3 742 5 040
33 000 kg og over 5 040 7 449
2 + minst 3 aksler
16 000 - 37 999 kg 4 089 5 540
38 000 - 40 000 kg 5 540 7 390
Over 40 000 kg 7 390 9 898
Minst 3 + 1 aksler
16 000 - 24 999 kg 692 1 089
25 000 - 25 999 kg 1 089 1 541
26 000 - 27 999 kg 1 541 2 082
28 000 - 28 999 kg 2 082 2 431
29 000 - 30 999 kg 2 431 3 742
31 000 - 32 999 kg 3 742 5 040
33 000 kg og over 5 040 7 449
Minst 3 + 2 aksler
16 000 - 37 999 kg 3 661 4 931
38 000 - 40 000 kg 4 931 6 670
Over 40 000 kg 6 670 9 679
Minst 3 + minst 3 aksler
16 000 - 37 999 kg 2 251 2 642
38 000 - 40 000 kg 2 642 3 750
Over 40 000 kg 3 750 5 742

2. Miljødifferensiert årsavgift for dieseldrevne kjøretøy

Vektklasser Avgasskravnivå
Ikke EURO EURO I EURO II EURO III EURO IV EURO V 0-utslipp
7 500 - 11 999 kg 4 012 2 229 1 560 951 501 312 0
12 000 - 19 999 kg 6 583 3 658 2 559 1 560 823 511 0
20 000 kg og over 11 705 6 705 4 755 2 859 1 509 937 0

§ 2

Departementet kan gi forskrift om hvilke fjæringssystemer som kan likestilles med luftfjæring og om fastsettelse av avgasskravnivå, herunder krav til dokumentasjon for registreringsår og avgasskravnivå.

Departementet kan også gi forskrift om etterberegning av avgift dersom det viser seg at et kjøretøy ikke oppfyller de krav til avgassutslipp som lå til grunn for beregning av avgiften.

§ 3

Departementet kan gi forskrift om betaling av avgift for utenlandsregistrerte kjøretøy etter antall døgn de befinner seg i Norge (døgnavgift), herunder fastsette høyere døgnavgift for kjøretøy som er registrert i et land som krever høyere bruksavgifter av norske kjøretøy enn av dette lands kjøretøy, samt treffe gjensidige avtaler med andre land om fritak for eller nedsettelse av døgnavgiften.

§ 4

Grunnlaget for avgiften er den vekt som er oppgitt som tillatt totalvekt i motorvognregisteret, for semitrailere den del av totalvekten som faller på semitrailerens aksler. Departementet kan gi forskrift om at avgiftsgrunnlaget kan settes lavere enn kjøretøyets tillatte totalvekt.

Hvis kjøretøyets totalvekt ikke går fram av vognkortet, settes totalvekten til summen av kjøretøyets egenvekt og tillatt (registrert) lasteevne.

§ 5

Følgende kjøretøy er fritatt for vektgradert og miljødifferensiert årsavgift

 1. traktorer,

 2. kjøretøy registrert på kjennemerker med lysegule typer på sort bunn,

 3. motorredskaper,

 4. kjøretøy som er 30 år eller eldre, unntatt tilhengere,

 5. kjøretøy som i forbindelse med transport av gods fraktes på jernbane (kombinert godstransport),

 6. kjøretøy som er registrert på NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell i den utstrekning dette følger av internasjonale avtaler Norge er forpliktet av. Fritaket omfatter på tilsvarende vilkår også styrker fra landene som deltar i Partnerskap for Fred.

Departementet kan gi forskrift om avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 6

Departementet kan gi forskrift om utskriving av avgiften i flere terminer og om forholdsmessig beregning av avgiften ved avregistrering, vraking og omregistrering.

Departementet kan gi forskrift om betaling av avgift basert på en dagsats på to pst. av full vektårsavgift med et fastsatt minstebeløp.

§ 7

Departementet kan gi forskrift om grunnlaget for avgiften og om avrunding av avgiftsbeløpene.

§ 8

Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 9

Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

IV. Omregistreringsavgift (kap. 5536 post 75)

§ 1

Fra 1. januar 2009 skal det i henhold til lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter betales avgift til statskassen ved omregistrering av nedenfor nevnte, tidligere her i landet registrerte motorvogner og tilhengere med følgende beløp:

Registreringsår
2009 2007 2006 2005 1997
og til og
2008 1998 eldre
kr kr kr kr kr
a. Mopeder. Motorsykler. Beltemotorsykler.
1. Mopeder 615 615 615 615 615
2. Motorsykler og beltemotorsykler med motor til og med 250 cm3 slagvolum, samt elektrisk drevne motorsykler 1 756 1 756 1 756 1 756 1 529
3. Motorsykler og beltemotorsykler med motor over 250 cm3 slagvolum 2 926 2 926 2 926 2 926 1 529
b. Personbiler. Busser.
Egenvekt (typegodkjent):
1. t.o.m. 800 kg 8 594 6 511 4 908 3 281 1 529
2. over 800 kg t.o.m. 1 200 kg 11 736 9 126 6 755 4 683 1 529
3. over 1 200 kg t.o.m. 1 600 kg 16 876 13 108 9 582 6 511 1 529
4. over 1 600 kg 21 855 16 876 12 338 8 422 1 529
c. Lastebiler. Trekkbiler. Varebiler. Kombinerte biler. Campingbiler. Beltebiler.
Egenvekt (typegodkjent):
1. t.o.m. 1 000 kg 6 980 5 371 4 217 2 683 1 529
2. over 1 000 kg t.o.m. 2 000 kg 10 655 8 656 6 444 4 449 1 529
3. over 2 000 kg t.o.m. 3 000 kg 14 036 11 226 8 334 5 701 1 529
4. over 3 000 kg t.o.m. 4 000 kg 19 323 15 451 11 588 7 783 7 783
5. over 4 000 kg t.o.m. 5 000 kg 24 844 19 819 14 899 9 934 9 934
6. over 5 000 kg 29 994 24 043 17 970 12 086 12 086
d. Biltilhengere, herunder semitrailere og campingtilhengere, med egenvekt over 350 kg.
Egenvekt (typegodkjent):
1. over 350 kg t.o.m. 1 000 kg 6 973 5 370 4 213 2 683 1 529
2. over 1 000 kg t.o.m. 2 000 kg 8 053 6 444 4 908 3 146 1 529
3. over 2 000 kg t.o.m. 3 000 kg 9 754 7 849 5 886 3 926 1 529
4. over 3 000 kg t.o.m. 4 000 kg 12 972 10 302 7 930 5 154 5 154
5. over 4 000 kg t.o.m. 5 000 kg 18 284 14 718 11 042 7 302 7 302
6. over 5 000 kg 24 137 18 952 14 174 9 446 9 446

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten.

§ 2

Det gis fritak eller refusjon av avgift ved omregistrering av kjøretøy

 1. ved ren navneendring (bevilling for/registrering av navnebytte må foreligge),

 2. på ektefelle,

 3. mellom foreldre og barn som arv (fullt skifte),

 4. som er 30 år eller eldre,

 5. som utloddes og som tidligere har vært registrert på utlodderen,

 6. som skal registreres på kjennemerker med gule tegn på blå reflekterende bunn,

 7. på NATO eller NATOs hovedkvarter i Norge, styrker eller personell i den utstrekning dette følger av internasjonale avtaler Norge er forpliktet av. Fritaket omfatter på tilsvarende vilkår også styrker fra landene som deltar i Partnerskap for Fred,

 8. som registreres på Den nordiske investeringsbanken og som er nødvendig for bankens offisielle virksomhet,

 9. som har vært registrert på samme eier i to måneder eller mindre (samlet påskiltings-/ registreringstid),

 10. som tas tilbake av selger som følge av hevet kjøp etter kjøpslovens bestemmelser,

 11. ved fusjon mellom aksjeselskaper,

 12. ved omdannelse av virksomheter når tidligere og ny(e) eier(e) er identiske,

 13. ved sletting av registrert eier eller medeier i motorvognregisteret.

Departementet kan gi forskrift om avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3

Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 4

Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

V. Avgift på bensin (kap. 5536 post 76)

§ 1

Fra 1. januar 2009 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av bensin med følgende beløp per liter:

 1. svovelfri bensin (under 10 ppm svovel): kr 4,46,

 2. lavsvovlet bensin (under 50 ppm svovel): kr 4,50,

 3. annen bensin: kr 4,50.

Avgiften kommer i tillegg til avgift som skal betales etter Stortingets vedtak om CO2-avgift på mineralske produkter.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten. Departementet kan videre gi forskrift om at det skal betales avgift av annet flytende brennstoff som anses anvendelig som motordrivstoff. Departementet avgjør hva som er anvendelig som motordrivstoff.

§ 2

Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift på bensin til følgende anvendelsesområder:

 1. utføres til utlandet,

 2. fly, unntatt Forsvarets fly,

 3. innføres etter tolloven § 5-1,

 4. innføres til bruk i transportmidler i ervervsmessig virksomhet etter tolloven § 5-2,

 5. leveres til eller innføres av diplomater, NATO, styrker fra landene som deltar i Partnerskap for fred og den Nordiske investeringsbanken etter tolloven § 5-3,

 6. vare av mindre verdi som innføres etter tolloven § 5-9,

 7. legges inn på tollager når varene er bestemt til utførsel,

 8. teknisk og medisinsk formål,

 9. som har tilknytning til utnyttelse av naturforekomster i havområder utenfor norsk territorialgrense, til transport mellom land og slike anlegg eller innretninger, og for spesialskip som har oppdrag i slik virksomhet,

 10. båter og snøscootere i veiløse strøk,

 11. motorsager og andre arbeidsredskaper med 2-taktsmotor der den benyttede bensin har særlige helse- og miljømessige egenskaper,

 12. bensin gjenvunnet i VRU-anlegg (Vapour Recovery Unit),

 13. kommer i retur til registrert virksomhets lager.

Departementet kan gi forskrift om avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3

Departementet kan ved overtredelse av § 2 nekte fritak, nedsettelse eller tilskudd for kortere eller lengre tid.

§ 4

Departementet kan gi forskrift om grunnlaget for avgiften og om avrunding av avgiftsbeløpene.

§ 5

Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 6

Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

VI. Avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn (autodieselavgift) (kap. 5536 post 77)

§ 1

Fra 1. januar 2009 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av mineralolje til framdrift av motorvogn med følgende beløp per liter:

 1. svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel): kr 3,50,

 2. lavsvovlet mineralolje (under 50 ppm svovel): kr 3,55,

 3. annen mineralolje: kr 3,55.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten. Avgiften kommer i tillegg til avgift som skal betales etter Stortingets vedtak om CO2- og svovelavgift på mineralske produkter.

§ 2

Når oljer er merket i samsvar med forskrift fastsatt av departementet, skal det ikke ilegges avgift etter § 1 første ledd.

Departementet kan i særskilte enkeltstående tilfeller bestemme at

 1. fritak for avgiftsplikten kan skje på annen måte enn bruk av merket olje,

 2. avgift skal betales ved bruk av merket olje.

§ 3

På vilkår fastsatt av departementet kan det benyttes merket olje

 1. I følgende motorvogner:

  1. traktorer,

  2. motorvogner registrert på kjennemerker med lysegule typer på sort bunn,

  3. motorredskaper,

  4. tilhørende Den nordiske investeringsbanken og som er nødvendig for bankens offisielle virksomhet,

  5. tilhørende NATO eller NATOs hovedkvarter i Norge, styrker eller personell i den utstrekning dette følger av internasjonale avtaler Norge er forpliktet av. Fritaket omfatter på tilsvarende vilkår også styrker fra landene som deltar i Partnerskap for Fred.

 2. Til annen bruk enn framdrift av motorvogn.

§ 4

Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift på mineralolje

 1. som innføres som reisegods etter tolloven § 5-1,

 2. som innføres til bruk i transportmidler i ervervsmessig virksomhet etter tolloven § 5-2,

 3. som er av mindre verdi og som innføres etter tolloven § 5-9,

 4. for andel av biodiesel i mineraloljen,

 5. til motorvogner tilhørende fremmede lands diplomatiske tjenestemenn som er tilsatt her og er offisielt anmeldt. Det samme gjelder for mineralolje til framdrift av motorvogn som nyttes av utsendt generalkonsul, konsul og visekonsul i den utstrekning tilsvarende norske tjenestemenn nyter samme fordel i vedkommende fremmede land,

 6. til motorvogner tilhørende NATO eller NATOs hovedkvarter i Norge, styrker eller personell i den utstrekning dette følger av internasjonale avtaler Norge er forpliktet av. Fritaket omfatter på tilsvarende vilkår også styrker fra landene som deltar i Partnerskap for Fred.

Departementet kan gi forskrift om avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 5

Departementet kan gi forskrift om grunnlaget for avgiften og om avrunding av avgiftsbeløpene.

§ 6

Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 7

Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Om avgift på båtmotorer (kap. 5537 post 71)

§ 1

Fra 1. januar 2009 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av båtmotorer (framdriftsmotorer) på minst 9 hk med kr 147,81 per hk. Avgiftsplikten omfatter også motorblokker til båtmotorer, men ikke elektriske motorer.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten.

§ 2

Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift på båtmotorer som

 1. innføres som reisegods etter tolloven § 5-1,

 2. innføres til bruk i transportmidler i ervervsmessig virksomhet etter tolloven § 5-2,

 3. leveres til eller innføres av diplomater, NATO, styrker fra landene som deltar i Partnerskap for fred og den Nordiske investeringsbanken etter tolloven § 5-3,

 4. er av mindre verdi og som innføres etter tolloven § 5-9,

 5. senere skal gjenutføres etter reglene i tolloven kapittel 6,

 6. til eller fra produsents, importørs og forhandlers lager

  1. utføres til utlandet,

  2. legges inn på tollager når varene er bestemt til utførsel,

  3. leveres til bruk i fartøy registrert i registeret over merkepliktige norske fiskefarkoster, unntatt utenbordsmotorer og hekkaggregater,

  4. leveres til bruk i fartøy mv. registrert i skipsregisteret, unntatt fritidsbåter,

  5. kommer i retur,

 7. benyttes i Forsvarets marinefartøy,

 8. selges til eller innføres av NATO eller NATOs hovedkvarter i Norge, styrker eller personell i den utstrekning dette følger av internasjonale avtaler Norge er forpliktet av. Fritaket omfatter på tilsvarende vilkår også styrker fra landene som deltar i Partnerskap for Fred.

Departementet kan gi forskrift om avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3

Departementet kan gi forskrift om grunnlaget for avgiften og om avrunding av avgiftsbeløpene.

§ 4

Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 5

Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Om forbruksavgift på elektrisk kraft (kap. 5541 post 70)

§ 1

Fra 1. januar 2009 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen med 10,82 øre per kWh på elektrisk kraft som leveres her i landet.

Det skal betales avgift med 0,45 øre per kWh for kraft som leveres

 1. til industri, bergverk, produksjon av fjernvarme og arbeidsmarkedsbedrifter som utøver industriproduksjon. Den reduserte satsen omfatter elektrisk kraft som benyttes i forbindelse med selve produksjonsprosessen, og

 2. i Finnmark og følgende kommuner i Nord-Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord.

Avgift skal også betales ved uttak av elektrisk kraft til eget bruk.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten.

§ 2

Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift på kraft som

 1. er produsert ved energigjenvinningsanlegg og leveres direkte til sluttbruker,

 2. er produsert i aggregat med generator som har merkeytelse mindre enn 100 kVA og leveres direkte til sluttbruker,

 3. er produsert i nødstrømsaggregat i tilfeller hvor den normale elektrisitetsforsyning har sviktet,

 4. leveres til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell i den utstrekning dette følger av internasjonale avtaler Norge er forpliktet av. Fritaket omfatter på tilsvarende vilkår også styrker fra landene som deltar i Partnerskap for Fred,

 5. leveres til Den nordiske investeringsbankens offisielle virksomhet,

 6. brukes til kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser,

 7. leveres energiintensive foretak i treforedlingsindustrien som deltar i godkjent energieffektiviseringsprogram. Fritaket gjelder kraft etter § 1 annet ledd bokstav a,

 8. leveres til veksthusnæringen,

 9. leveres til bruk i driften av verneverdige fartøy, museumsjernbaner eller tekniske anlegg og kulturelle kulturminner på museumssektoren,

 10. er produsert i mottrykksanlegg,

 11. leveres til husholdninger og offentlig forvaltning i Finnmark og følgende kommuner i Nord-Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord,

 12. leveres i direkte sammenheng med produksjon av elektrisk kraft,

 13. leveres til bruk til framdrift av tog eller annet skinnegående transportmiddel, herunder oppvarming av og belysning i transportmiddelet. Fritaket omfatter også trolleybuss.

Departementet kan gi forskrift om avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3

Departementet kan gi forskrift om grunnlaget for avgiften og om avrunding av avgiftsbeløpene.

§ 4

Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 5

Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Om grunnavgift på fyringsolje mv. (kap. 5542 post 70)

I

§ 1

Fra 1. januar 2009 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av mineralolje med kr 0,870 per liter. For mineralolje til treforedlingsindustrien skal det betales avgift med kr 0,124 per liter.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten.

§ 2

Unntatt fra avgiftsplikt er

 1. flyparafin (jetparafin) som leveres til bruk om bord i fly,

 2. olje som pålegges avgift etter Stortingets vedtak om avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn (autodieselavgift).

§ 3

Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift på mineralolje til følgende anvendelsesområder:

 1. utføres til utlandet,

 2. skip i utenriks fart,

 3. gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart,

 4. fiske og fangst i nære farvann,

 5. fiske og fangst i fjerne farvann,

 6. anlegg eller innretninger som har tilknytning til utnyttelse av naturforekomster i havområder utenfor norsk territorialgrense, til transport mellom land og slike anlegg eller innretninger, og for spesialskip som har oppdrag i slik virksomhet,

 7. benyttes som råstoff i industriell virksomhet dersom mineraloljen i sin helhet inngår og forblir i det ferdige produkt,

 8. verneverdige fartøy, museumsjernbaner eller tekniske anlegg og kulturelle kulturminner på museumssektoren,

 9. innføres som reisegods etter tolloven § 5-1,

 10. innføres til bruk i transportmidler i ervervsmessig virksomhet etter tolloven § 5-2,

 11. leveres til eller innføres av NATO, styrker fra landene som deltar i Partnerskap for fred og den Nordiske investeringsbanken etter tolloven § 5-3,

 12. som er av mindre verdi og som innføres etter tolloven § 5-9,

 13. legges inn på tollager når varene er bestemt til utførsel,

 14. sildemel- og fiskemelindustrien,

 15. kommer i retur til registrert virksomhets lager,

 16. til bruk til framdrift av tog eller annet skinnegående transportmiddel, herunder oppvarming av og belysning i transportmiddelet.

Departementet kan gi forskrift om avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 4

Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift for andel av biodiesel i mineraloljen.

Departementet kan gi forskrift om avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 5

Departementet kan gi forskrift om grunnlaget for avgiften og om avrunding av avgiftsbeløpene.

§ 6

Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 7

Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

II

Fra den tid departementet bestemmer gjøres følgende endring i Stortingets vedtak om grunnavgift på fyringsolje mv. for budsjetterminen 2009:

§ 1 første ledd annet punktum skal lyde:

For mineralolje til treforedlingsindustrien og produsenter av fargestoffer og pigmenter, skal det betales avgift med kr 0,124 per liter.

Om miljøavgifter på mineralske produkter mv.

A. CO2-avgift på mineralske produkter (kap. 5543 post 70)

I

§ 1

Fra 1. januar 2009 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales CO2 -avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende mineralske produkter med følgende beløp:

 1. Mineralolje: kr 0,57 per liter. For mineralolje til innenriks luftfart skal det betales avgift med kr 0,67 per liter. For mineralolje til treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien skal det betales avgift med kr 0,29 per liter.

 2. Bensin: kr 0,84 per liter.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten.

§ 2

Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift på produkter til følgende anvendelsesområder:

 1. Generelle fritak for produkter som

  1. utføres til utlandet,

  2. benyttes som råstoff i industriell virksomhet på en slik måte at det ikke oppstår utslipp av karbon til luft eller utslippet er vesentlig lavere enn den benyttede mengde råstoff skulle tilsi,

  3. innføres som reisegods etter tolloven § 5-1,

  4. innføres til bruk i transportmidler i ervervsmessig virksomhet etter tolloven § 5-2,

  5. leveres til eller innføres av NATO, styrker fra landene som deltar i Partnerskap for fred og den Nordiske investeringsbanken etter tolloven § 5-3,

  6. er av av mindre verdi og som innføres etter tolloven § 5-9,

  7. legges inn på tollager når varene er bestemt til utførsel,

  8. kommer i retur til registrert virksomhets lager,

  9. leveres til bruk som gir kvotepliktige utslipp etter klimakvoteloven.

 2. Mineralolje til bruk i

  1. motorvogner tilhørende diplomater mv.,

  2. skip i utenriks fart,

  3. fiske og fangst i fjerne farvann,

  4. fiske og fangst i nære farvann,

  5. verneverdige fartøy, museumsjernbaner eller tekniske anlegg og kulturelle kulturminner på museumssektoren,

  6. fly i utenriks fart.

 3. Bensin til bruk for

  1. diplomater mv.

  2. tekniske og medisinske formål,

  3. motorsager og andre arbeidsredskaper med 2-taktsmotor der den benyttede bensin har særlige helse- og miljømessige egenskaper,

  4. bensin gjenvunnet i VRU-anlegg (Vapour Recovery Unit),

  5. fly i utenriks fart.

Departementet kan gi forskrift om avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3

Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift for andel av

 1. biodiesel i mineralolje,

 2. bioetanol i bensin.

Departementet kan gi forskrift om avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 4

Departementet kan gi forskrift om grunnlaget for avgiften og om avrunding av avgiftsbeløpene.

§ 5

Departementet kan ved overtredelse av § 2 nekte fritak, nedsettelse eller tilskudd for kortere eller lengre tid.

§ 6

Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 7

Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

II

Fra den tid departementet bestemmer gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak om CO2-avgift på mineralske produkter for budsjetterminen 2009:

A

§ 1 første ledd nye bokstaver c og d skal lyde:

c) Naturgass: kr 0,49 per standardkubikkmeter.

d) LPG: kr 0,64 per kg.

B

§ 2 første ledd ny bokstav d skal lyde:

d) Gass til

 1. annen bruk enn oppvarming av bygg,

 2. veksthusnæringen.

B. Svovelavgift (kap. 5543 post 71)

§ 1

Fra 1. januar 2009 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales svovelavgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av mineralolje som inneholder over 0,05 pst. vektandel svovel med 7,4 øre per liter for hver påbegynt 0,25 pst. vektandel svovel.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten.

§ 2

Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift på produkter til følgende anvendelsesområder:

 1. utføres til utlandet,

 2. skip i utenriks fart,

 3. fiske og fangst i fjerne farvann,

 4. fly i utenriks fart,

 5. utslippet av svovel til atmosfæren er mindre enn det som svovelinnholdet i de benyttede produkter skulle tilsi,

 6. verneverdige fartøy, museumsjernbaner eller tekniske anlegg og kulturelle kulturminner på museumssektoren,

 7. innføres som reisegods etter tolloven § 5-1,

 8. innføres til bruk i transportmidler i ervervsmessig virksomhet etter tolloven § 5-2,

 9. leveres til eller innføres av NATO, styrker fra landene som deltar i Partnerskap for fred og den Nordiske investeringsbanken etter tolloven § 5-3,

 10. varer som er av mindre verdi og som innføres etter tolloven § 5-9,

 11. legges inn på tollager og varene er bestemt til utførsel,

 12. kommer i retur til registrert virksomhets lager.

Departementet kan gi forskrift om avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3

Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift for andel av biodiesel i mineraloljen.

Departementet kan fastsette forskrift om avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 4

Departementet kan gi forskrift om grunnlaget for avgiften og om avrunding av avgiftsbeløpene.

§ 5

Departementet kan ved overtredelse av § 2 nekte fritak, nedsettelse eller tilskudd for kortere eller lengre tid.

§ 6

Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 7

Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

C. Avgift på smøreolje mv. (kap. 5542 post 71)

§ 1

Fra 1. januar 2009 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av smøreolje mv. med kr 1,77 per liter.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten.

§ 2

Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift på smøreolje mv. til følgende anvendelsesområder:

 1. utføres til utlandet,

 2. utenriks fart,

 3. fiske og fangst i fjerne farvann,

 4. anlegg eller innretninger som har tilknytning til utnyttelse av naturforekomster i havområder utenfor norsk territorialgrense, til transport mellom land og slike anlegg eller innretninger, og for spesialskip som har oppdrag i slik virksomhet,

 5. innføres som reisegods etter tolloven § 5-1,

 6. innføres til bruk i transportmidler i ervervsmessig virksomhet etter tolloven § 5-2,

 7. leveres til eller innføres av NATO og styrker fra landene som deltar i Partnerskap for fred etter tolloven § 5-3,

 8. varer som er av mindre verdi og som innføres etter tolloven § 5-9,

 9. legges inn på tollager når varene er bestemt til utførsel,

 10. fly, unntatt olje til Forsvarets fly,

 11. råstoff i industriell virksomhet som i sin helhet inngår og forblir i det ferdige produkt,

 12. omsettes i detaljforpakninger med innhold mindre enn 0,15 liter,

 13. verneverdige fartøy, museumsjernbaner eller tekniske anlegg og kulturelle kulturminner på museumssektoren,

 14. kommer i retur til registrert virksomhets lager.

Departementet kan gi forskrift om avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3

Departementet kan gi forskrift om grunnlaget for avgiften og om avrunding av avgiftsbeløpene.

§ 4

Departementet kan ved overtredelse av § 2 nekte fritak, nedsettelse eller tilskudd for kortere eller lengre tid.

§ 5

Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 6

Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Om avgift på sluttbehandling av avfall (kap. 5546 post 70)

§ 1

Fra 1. januar 2009 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen for sluttbehandling av avfall med de beløp som er fastsatt i §§ 2 og 3.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten.

§ 2

Ved innlevering av avfall til deponi skal det betales avgift med følgende beløp per tonn avfall:

 1. kr 447 for anlegg

  1. som oppfyller kravene til dobbel bunn- og sidetetting i avfallsforskriften kapittel 9 vedlegg I punkt 3.1-3.3, eller

  2. der det etter en risikovurdering er lempet på kravene til bunn- og sidetetting etter avfallsforskriften vedlegg I punkt 3.4.

 2. kr 583 for anlegg som ikke omfattes av bokstav a.

§ 3

Ved forbrenning av avfall skal det betales avgift ved utslipp av følgende stoffer med følgende beløp:

Støv HF HCl NOx SO2 Hg Cd
kr 0,657 per gram kr 23,23 per gram kr 0,116 per gram kr 0,0171 per gram kr 0,0194 per gram kr 31,43 per gram kr 60,47 per gram
Pb Cr Cul Mn As2 Ni Dioksiner
kr 72,20 per gram kr 42,35 per gram kr 0,350 per gram kr 108,19 per gram kr 11,06 per gram kr 10,59 per gram kr 2 676 300 per gram

For utslipp av CO2skal det betales avgift med kr 62,35 per tonn innlevert avfall.

§ 4

Ved innlevering av avfall til sluttbehandling på deponi gis det fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift på avfall som

 1. innleveres til særskilt behandling etter avfallsforskriften kapittel 11,

 2. innleveres til anlegg for ombruk, gjenvinning eller sortering for gjenvinning,

 3. består av uorganisk materiale og som legges på særskilt opplagsplass,

 4. er restavfall fra utnyttelse av returfiber i treforedlingsindustrien,

 5. består av forurensede jord- og løsmasser, herunder avfall fra nedlagte avfallsdeponi.

Ved forbrenning av avfall som nevnt i første ledd gis det fritak, refusjon eller ytes tilskudd for

 1. hele avgiften dersom avfallet forbrennes særskilt,

 2. avgift knyttet til utslipp av CO2dersom avfallet forbrennes sammen med annet avfall.

Departementet kan gi forskrift om avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 5

Departementet kan gi forskrift om grunnlaget for avgiften og om avrunding av avgiftsbeløpene.

§ 6

Oppstår det tvil om avgiftsplikten avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 7

Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Om avgift på trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER) (kap. 5547 post 70 og 71)

§ 1

Fra 1. januar 2009 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER), herunder gjenvunnet TRI og PER.

Avgiftsplikten omfatter TRI og PER som inngår som bestanddel i andre produkter. Avgift betales bare dersom andelen TRI er over 1 vektprosent av produktets totale vekt eller andelen PER er over 0,1 vektprosent av produktets totale vekt.

Avgift skal betales med følgende beløp:

Innhold TRI/PER kr per kg
Pst. TRI PER
Over 0,1 t.o.m. 1 0,61
Over 1 t.o.m. 5 3,05 3,05
Over 5 t.o.m. 10 6,10 6,10
Over 10 t.o.m. 30 18,29 18,29
Over 30 t.o.m. 60 36,58 36,58
Over 60 t.o.m. 100 60,96 60,96

Ved beregning av avgift benyttes den høyeste av enten faktisk eller oppgitt andel TRI eller PER.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten.

§ 2

Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift på varer som

 1. utføres til utlandet,

 2. gjenvinnes til eget bruk,

 3. innføres som reisegods etter tolloven § 5-1,

 4. innføres til bruk i transportmidler i ervervsmessig virksomhet etter tolloven § 5-2,

 5. leveres til eller innføres av NATO og styrker fra landene som deltar i Partnerskap for fred etter tolloven § 5-3,

 6. er av mindre verdi og som innføres etter tolloven § 5-9,

 7. legges inn på tollager og varene er bestemt til utførsel,

 8. kommer i retur til registrert virksomhets lager.

Departementet kan gi forskrift om avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3

Departementet kan gi forskrift om grunnlaget for avgiften og om avrunding av avgiftsbeløpene.

§ 4

Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 5

Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Om avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) (kap. 5548 post 70)

§ 1

Fra 1. januar 2009 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel eller innenlands produksjon av hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK), herunder gjenvunnet HFK og PFK.

Avgiftsplikten omfatter HFK og PFK som inngår som bestanddel i andre varer. Departementet kan gi forskrift om at avgift på slike varer skal fastsettes på annen måte enn etter vekt og at avgiften i slike tilfeller skal betales etter sjablonsatser.

§ 2

Det skal betales avgift med følgende beløp:

Produkttyper Kjemisk formel Avgiftssats (kr/kg)
HFK
HFK-23 CHF3 2 398
HFK-32 CH2F2 133
HFK-41 CH3F 31
HFK-43-10mee C5H2F10 266
HFK-125 C2HF5 574
HFK-134 C2H2F4 205
HFK-134a CH2FCF3 266
HFK-152a C2H4F2 29
HFK-143 C2H3F3 61
HFK-143a C2H3F3 779
HFK-227ea C3HF7 594
HFK-236fa C3H2F6 1 291
HFK-245ca C3H3F5 115
PFK
Perfluormetan CF4 1 332
Perfluoretan C2F6 1 886
Perfluorpropan C3F8 1 435
Perfluorbutan C4F10 1 435
Perfluorcyklobutan c-C4F8 1 783
Perfluorpentan C5F12 1 537
Perfluorheksan C6F14 1 517

Hvis produkttypen er ukjent, benyttes den høyeste avgiftssats av de produkttyper det kan være. Ved gassblandinger beregnes avgiften for den enkelte produkttype i blandingen. Er blandingsforholdet ukjent, benyttes satsen for produkttypen med høyest sats for hele vekten.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten.

§ 3

Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift på varer som

 1. utføres til utlandet,

 2. innføres som reisegods etter tolloven § 5-1,

 3. innføres til bruk i transportmidler i ervervsmessig virksomhet etter tolloven § 5-2,

 4. leveres til eller innføres av diplomater, NATO, styrker fra landene som deltar i Partnerskap for fred og den Nordiske investeringsbanken etter tolloven § 5-3,

 5. er av mindre verdi og som innføres etter tolloven § 5-9,

 6. som innføres for midlertidig bruk etter tolloven § 6-1 annet ledd,

 7. legges inn på tollager når varene er bestemt til utførsel,

 8. gjenvinnes,

 9. kommer i retur til registrert virksomhets lager.

Departementet kan gi forskrift om avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 4

Departementet kan gi forskrift om grunnlaget for avgiften og om avrunding av avgiftsbeløpene.

§ 5

Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 6

Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Om avgift på utslipp av NOx (kap. 5509 post 70 og kap. 5549 post 70)

§ 1

Fra 1. januar 2009 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen med kr 15,85 per kg utslipp av nitrogenoksider (NOx ) ved energiproduksjon fra følgende kilder:

 1. framdriftsmaskineri med samlet installert motoreffekt på mer enn 750 kW,

 2. motorer, kjeler og turbiner med samlet installert innfyrt effekt på mer enn 10 MW, og

 3. fakler på offshoreinstallasjoner og anlegg på land.

For NOX-utslipp ved avgiftspliktig forbrenning av avfall, skal det betales avgift etter Stortingets vedtak om avgift på sluttbehandling av avfall.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten.

§ 2

Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift på utslipp av NOx fra følgende kilder:

 1. fartøy som går i fart mellom norsk og utenlandsk havn, eller luftfartøy som går i fart mellom norsk og utenlandsk lufthavn,

 2. fartøy som brukes til fiske og fangst i fjerne farvann,

 3. verneverdige fartøyer, museumsjernbaner eller tekniske anlegg og kulturelle kulturminner på museumssektoren,

 4. utslippskilder omfattet av miljøavtale med staten om gjennomføring av NOx-reduserende tiltak i samsvar med et fastsatt miljømål.

Departementet kan gi forskrift om avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3

Departementet kan gi forskrift om grunnlaget for avgiften og om avrunding av avgiftsbeløpene.

§ 4

Oppstår det tvil om avgiftsplikten avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 5

Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Om avgift på sjokolade- og sukkervarer mv. (kap. 5555 post 70)

§ 1

Fra 1. januar 2009 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av sjokolade- og sukkervarer mv. med kr 17,29 per kg av varens avgiftspliktige vekt.

Avgiftsplikten omfatter også slike varer som ikke er tilsatt sukker eller søtningsmiddel.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten.

§ 2

Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift på varer som

 1. innføres som reisegods etter tolloven § 5-1,

 2. innføres til bruk i transportmidler i ervervsmessig virksomhet etter tolloven § 5-2,

 3. er av mindre verdi om som innføres etter tolloven § 5-9,

 4. brukes som råstoff mv. ved framstilling av varer,

 5. til eller fra produsents eller importørs lager

  1. utføres til utlandet,

  2. leveres direkte eller via tollager til proviant etter tolloven § 4-23,

  3. leveres til toll- og avgiftsfritt utsalg på lufthavn etter tolloven § 4-30,

  4. leveres til eller innføres av diplomater, NATO, styrker fra landene som deltar i Partnerskap for fred og den Nordiske investeringsbanken etter tolloven § 5-3,

  5. kommer i retur.

Departementet kan gi forskrift om avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3

Departementet kan gi forskrift om grunnlaget for avgiften og om avrunding av avgiftsbeløpene.

§ 4

Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 5

Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Om avgift på alkoholfrie drikkevarer mv. (kap. 5556 post 70)

§ 1

Fra 1. januar 2009 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp per liter salgsvare:

 1. alkoholfrie drikkevarer som er tilsatt sukker eller kunstig søtstoff: kr 2,71,

 2. sirup som er tilsatt sukker eller kunstig søtstoff som nyttes til ervervsmessig framstilling av alkoholfrie drikkevarer i dispensere, fontener o.l: kr 16,53.

Med alkoholfrie drikkevarer likestilles drikk med alkoholstyrke til og med 0,7 volumprosent alkohol.

Avgiftsplikten omfatter ikke varer i pulverform.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten.

§ 2

Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift på varer som

 1. til eller fra produsents og importørs lager

  1. utføres til utlandet,

  2. leveres direkte eller via tollager til proviant etter tolloven § 4-23,

  3. leveres til toll- og avgiftsfritt utsalg på lufthavn på etter tolloven § 4-30,

  4. leveres til eller innføres av diplomater, NATO, styrker fra landene som deltar i Partnerskap for fred og den Nordiske investeringsbanken etter tolloven § 5-3,

  5. kommer i retur,

 2. benyttes til ervervsmessig framstilling av annet enn drikkevarer,

 3. innføres som reisegods etter tolloven § 5-1,

 4. innføres til bruk i transportmidler i ervervsmessig virksomhet etter tolloven § 5-2,

 5. som er av mindre verdi og som innføres etter tolloven § 5-9.

Departementet kan gi forskrift om avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3

Departementet kan gi forskrift om grunnlaget for avgiften og om avrunding av avgiftsbeløpene.

§ 4

Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 5

Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Om avgift på sukker mv. (kap. 5557 post 70)

§ 1

Fra 1. januar 2009 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen på sukker mv. med kr 6,70 per kg av varens avgiftspliktige vekt.

Avgiftsplikten omfatter

 1. sukker (roe-/bete- og rørsukker),

 2. sirup og sukkeroppløsning av nevnte varer.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten.

§ 2

Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift på sukker som

 1. innføres som reisegods etter tolloven § 5-1,

 2. innføres til bruk i transportmidler i ervervsmessig virksomhet etter tolloven § 5-2,

 3. er av mindre verdi og som innføres etter tolloven § 5-9,

 4. til eller fra produsents og importørs lager

  1. utføres til utlandet,

  2. leveres direkte eller via tollager til proviant etter tolloven § 4-23,

  3. leveres til toll- og avgiftsfritt utsalg på lufthavn etter tolloven § 4-30,

  4. leveres til eller innføres av diplomater, NATO, styrker fra landene som deltar i Partnerskap for fred og den Nordiske investeringsbanken etter tolloven § 5-3,

  5. kommer i retur,

 5. benyttes til ervervsmessig framstilling av varer,

 6. leveres til proviant i de mengder og til den bruk som bestemmes i tolloven § 4-23,

 7. leveres til toll- og avgiftsfritt utsalg på lufthavn etter tolloven § 4-30,

 8. benyttes til biavl.

Departementet kan gi forskrift om avgrensing av og vilkår for fritak, herunder hvilken ervervsmessig framstilling av varer som omfattes av bokstav e.

§ 3

Departementet kan gi forskrift om grunnlaget for avgiften og om avrunding av avgiftsbeløpene.

§ 4

Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 5

Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Om avgifter på drikkevareemballasje (kap. 5559 post 70-74)

§ 1

Fra 1. januar 2009 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales miljøavgift og grunnavgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av drikkevareemballasje med de beløp som er fastsatt i §§ 2 og 3.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten.

§ 2

Det skal betales miljøavgift av drikkevareemballasje med følgende beløp per emballasjeenhet:

 1. Glass og metall: kr 4,88

 2. Plast: kr 2,95

 3. Kartong og papp: kr 1,22

Departementet kan gi forskrift om fritak, reduksjon eller refusjon av miljøavgiften dersom emballasjen inngår i et retursystem, herunder fastsette vilkår for fritak.

§ 3

Det skal betales grunnavgift på engangsemballasje med kr 1,00 per emballasjeenhet.

Som engangsemballasje anses emballasje som ikke kan gjenbrukes i sin opprinnelige form.

§ 4

Emballasje som inneholder følgende drikkevarer er fritatt for grunnavgift:

 1. melk og melkeprodukter,

 2. drikkevarer framstilt av kakao og sjokolade og konsentrater av dette,

 3. varer i pulverform,

 4. korn- og soyabaserte melkeerstatningsprodukter,

 5. morsmelkerstatning.

Drikkevarer som nevnt i bokstav c og e er fritatt også for miljøavgift.

§ 5

Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for miljø- og grunnavgift på drikkevareemballasje

 1. med rominnhold på minst fire liter,

 2. som innføres som reisegods etter tolloven § 5-1,

 3. som innføres til bruk i transportmidler i ervervsmessig virksomhet etter tolloven § 5-2,

 4. som er av mindre verdi og som innføres etter tolloven § 5-9,

 5. som til eller fra registrert virksomhets og importørs lager

  1. utføres til utlandet,

  2. leveres direkte eller via tollager til proviant etter tolloven § 4-23,

  3. leveres til toll- og avgiftsfritt utsalg på lufthavn etter tolloven § 4-30,

  4. leveres til eller innføres av diplomater, NATO, styrker fra landene som deltar i Partnerskap for fred og den Nordiske investeringsbanken etter tolloven § 5-3,

  5. kommer i retur.

Departementet kan gi forskrift om avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 6

Departementet kan gi forskrift om grunnlaget for avgiften og om avrunding av avgiftsbeløpene.

§ 7

Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 8

Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

Dokumentavgift (kap. 5565 post 70)

§ 1

Fra 1. januar 2009 skal det i henhold til lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift betales avgift til statskassen ved tinglysing av dokument som overfører hjemmel til fast eiendom, herunder bygning på fremmed grunn og tilhørende festerett til tomta. Avgift skal betales med 2,5 pst. av avgiftsgrunnlaget, men minst kr 250.

Ved tinglysing av første gangs overføring av hjemmel til eierseksjon eller til fysisk del av eiendom i forbindelse med oppløsning av borettslag og boligaksjeselskaper betales avgift med kr 1 000 per hjemmelsoverføring.

§ 2

Fritatt for avgift er

 1. gaveandel i dokument som inneholder gave og lignende til det offentlige eller til stiftelser og legater med allmennyttige formål, eller til foreninger med allmennyttige formål som har styresete her i landet,

 2. dokument som overfører rettigheter til fast eiendom til utenlandske diplomatiske og konsulære misjoner,

 3. overføring av hjemmel til fast eiendom til Den nordiske investeringsbanken og som er nødvendig for bankens offisielle virksomhet,

 4. egen sameieandel ved overtagelse av fast eiendom ved oppløsning av sameie,

 5. overføring av hjemmel til fast eiendom mellom ektefeller,

 6. ideell arveandel etter loven i den enkelte eiendom ved overtagelse av fast eiendom på skifte eller fra uskiftet bo. Forskudd på arv regnes ikke som arveandel og heller ikke testamentsarv i den utstrekning den overstiger lovens arveandel,

 7. overføring av hjemmel til fast eiendom til forrige hjemmelshaver eller dennes ektefelle, i forbindelse med salg etter reglene om tvangssalg,

 8. overføring av hjemmel til fast eiendom til NATO eller NATOs hovedkvarter i den utstrekning dette følger av internasjonale avtaler Norge er forpliktet av,

 9. overføring av hjemmel til fast eiendom mellom den krets av kongefamilien som har arve- og gaveavgiftsfritak, jf. lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver § 1 femte ledd.

Departementet kan gi forskrift om avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3

Ved førstegangsoverføring av en selvstendig og i sin helhet nyoppført bygning som ikke er tatt i bruk og overføring av bygg under arbeid betales avgift bare av salgsverdien av tomta dersom det blir tinglyst hjemmelsoverføring til denne.

§ 4

Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 5

Departementet kan gi forskrift om at skyldig avgiftsbeløp og tilgodebeløp som er lavere enn en nærmere fastsatt grense, ikke skal betales eller tilbakebetales.

Andre avgiftsvedtak

Avgift på frekvenser (kap. 5583 post 70)

§ 1

Fra 1. januar 2009 skal det betales avgift til statskassen for bruk av frekvenser til drift av annen og tredje generasjons system for mobilkommunikasjon med følgende beløp:

- UMTS kroner 22 660 000 per tildelt konsesjon,
- GSM 1800 kroner 247 000 per disponert dupleks kanal (2 x 200 kHz),
- GSM 900 kroner 247 000 per disponert dupleks kanal (2 x 200 kHz),
- CDMA 450 kroner 1 082 000 per MHz (dupleks) disponert båndbredde.

Samferdselsdepartementet kan dersom det er nødvendig av hensyn til effektiv utnyttelse av frekvensene endre avgiftsnivået for tildelte frekvenser.

Samferdselsdepartementet fastsetter nærmere bestemmelser om beregning og oppkreving av avgiften.

§ 2

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2009 kan forestå salg av 5-sifrede telefonnummer. Prisene fastsettes av Samferdselsdepartementet.

Inntekter ved tildeling av konsesjoner (kap. 5309 post 29)

§ 1

For 2009 kan Fiskeri- og kystdepartementet og Samferdselsdepartementet innhente inntekter ved tildeling av konsesjoner.

§ 2

Inntektene innhentes ved tildeling av konsesjoner. Beløpet skal innbetales til statskassen.

§ 3

Fiskeri- og kystdepartementet og Samferdselsdepartementet kan gi forskrift om innbetaling og oppkreving av beløpet.

Avgifter i matforvaltningen (kap. 5576 post 70)

§ 1

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2009 kan:

 1. oppkreve matproduksjonsavgifter begrenset oppad til følgende satser:

  1. Avgift på norsk produsert kjøtt med en sats på kr 0,49 per kg.

  2. Avgift på norsk produsert melk med en sats på kr 0,0634 per liter.

  3. Avgift på andre norsk produserte animalia med en sats på 1,92 pst.

  4. Avgift på norsk produserte vegetabilier med en sats på 0,80 pst.

  5. Avgift på fisk landet fra EØS-fartøy med en sats på kr 14,60 per mottatt tonn råstoff.

  6. Avgift på fisk landet fra tredjelandsfartøy med en sats på kr 14,60 per mottatt tonn.

  7. Avgift på fisk tatt om bord på norsk fabrikkfartøy eller omlastet til utenlandsk fartøy med en sats på kr 14,60 per mottatt tonn.

  8. Avgift på produksjon av oppdrettsfisk med en sats på kr 14,60 per mottatt tonn fisk til slakting.

  9. Avgift på importert fisk og fiskevarer med en sats på kr 14,60 per tonn.

  10. Avgift på importerte råvarer, unntatt fisk og fiskevarer, med en sats på 1,14 pst.

  11. Avgift på importerte ferdigvarer og halvfabrikata, unntatt fisk og fiskevarer, med en sats på 0,71 pst.

 2. oppkreve avgifter for tilsyn og kontroll med drikkevann (vannverk), kosmetikk, fôr til dyr utenom matproduksjon og planter som ikke er mat.

§ 2

Avgiftene skal dekke kostnader ved tilsyn og kontroll. Avgiftene oppkreves i henhold til lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 21, lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern § 30 a, lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl § 6 a, lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 37 a og lov 21. desember 2005 nr. 26 om kosmetikk og kroppspleieprodukter (kosmetikklova) § 18.

Til dokumentets forside