St.prp. nr. 1 (2008-2009)

FOR BUDSJETTÅRET 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om avgift til statskassen på arv og gaver for budsjetterminen 2009

§ 1.

Av arv og gaver som er avgiftspliktige etter lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver, skal det fra 1. januar 2009 svares avgift til statskassen etter reglene i dette vedtaket.

§ 2.

Fradrag etter arveavgiftsloven § 15 annet ledd for begravelsesomkostninger, skifteomkostninger og utgifter til gravsted settes til et halvt grunnbeløp i folketrygden (G) ved årets inngang, dvs. 35 128 kroner, hvis ikke høyere utgifter er legitimert.

Utgifter til dokumentavgift og tinglysing kommer særskilt til fradrag.

Fradrag etter arveavgiftsloven § 17 for avgiftspliktig som ikke har fylt 21 år settes til et grunnbeløp i folketrygden (G) ved årets inngang, dvs. 70 256 kroner pr. år.

§ 3.

Avgiftsgrunnlaget rundes nedover til nærmeste tall som kan deles med 1 000.

§ 4.

Av arv og gaver til arvelaterens/ giverens barn, fosterbarn - herunder stebarn som har vært oppfostret hos arvelateren/ giveren - og foreldre, svares:

Av de første 470 000 kroner intet
Av de neste 330 000 kroner 6 pst.
Av overskytende beløp 10 pst.

§ 5.

Av arv og gaver som ikke går inn under § 4, svares:

Av de første 470 000 kroner intet
Av de neste 330 000 kroner 8 pst.
Av overskytende beløp 15 pst.
Til dokumentets forside