St.prp. nr. 1 (2008-2009)

FOR BUDSJETTÅRET 2009 Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Til innholdsfortegnelse

1 Skattestatistikk for 2006

I dette vedlegget redegjøres det for skattestatistikk for personer (forskuddspliktige) og selskap (etterskuddspliktige) for inntektsåret 2006. Statistikken inneholder tall over skattegrunnlagene og utlignede skatter, samt tall for de fleste skattepliktige inntekter, inntektsfradrag og skattepliktig nettoformue.

Tabell 1.1 gir en oversikt over skatteligningen for 2006. Statistikken bygger på oppgaver fra den ordinære skatteligningen for personer og selskap. For personer omfatter inntektsskatt til staten hovedsakelig toppskatt og fellesskatt.

Utlignet formues- og inntektsskatt til kommune, fylke og stat og trygdeavgift til folketrygden utgjorde i alt 557 mrd. kroner i 2006. Av dette ble 276 mrd. kroner utlignet på personer, mens 281 mrd. kroner ble utlignet på selskap. Utlignet skatt i 2005 utgjorde 493 mrd. kroner.

Kommune- og fylkesskatten beløp seg til 115 mrd. kroner, mens statsskatten og trygdeavgiften var henholdsvis 372 og 71 mrd. kroner. Fra 2005 til 2006 var det en samlet økning i utlignet skatt på 13 pst. Kommune- og fylkesskatten økte med 6 pst., mens statsskatten økte med 19 pst. Medlemsavgiften til folketrygden økte med 7 pst. fra året før.

Skattestatistikk for personer

Alminnelig inntekt ved kommune- og fylkesskatteligningen utgjorde i alt 812 mrd. kroner for personer. Dette var en nedgang på 6 pst. fra året før. Sammenliknet med 2005 økte utlignede skatter for personer med 13 mrd. kroner.

Det ble innført nye skatteregler med virkning fra og med inntektsåret 2006. Blant annet ble aksjeutbytte utover skjerming skattepliktig fra 2006. I 2005, da utbytte var skattefritt for mottaker, utgjorde mottatt utbytte 99 mrd. kroner, mens det i 2006 var på 7 mrd. kroner inklusive skjerming (skattefritt beløp). Mottatt aksjeutbytte utover skjerming inngår i alminnelig inntekt, og nedgangen i alminnelig inntekt på 55 mrd. kroner fra 2005 til 2006 forklares i hovedsak av nedgangen i aksjeutbytte.

Tabell 1.2 viser oversikt over skatteligningen for personer, fordelt etter fylke.

Tabell 1.3 viser gjennomsnittstall for personer fordelt fylkesvis. Alminnelig inntekt pr. innbygger var 172 800 kroner i 2006. Sammenliknet med alminnelig inntekt per innbygger i 2005 var dette en nedgang på 7 pst. Oslo hadde høyest inntekt per innbygger med 216 200 kroner, mens inntekten var lavest i Nord-Trøndelag med 142 300 kroner.

Tabell 1.4 viser fordelingen av antall personer etter størrelse på skattepliktig nettoformue og alminnelig inntekt etter særfradrag. Av bosatte personer 17 år og over hadde 30 pst. alminnelig inntekt under 100 000 kroner, 28 pst. en inntekt mellom 100 000 og 200 000 kroner, 22 pst. en inntekt mellom 200 000 og 300 000 kroner, og 21 pst. hadde en inntekt på 300 000 kroner eller mer. En gruppering etter størrelsen på skattepliktig nettoformue viser at 70 pst. av personene hadde en nettoformue under 200 000 kroner, 6 pst. en formue mellom 200 000 og 300 000 kroner og 8 pst. en formue mellom 300 000 kroner og 500 000 kroner. 15 pst. av personene ble lignet for en formue på 500 000 kroner eller mer.

Tabellene 1.5-1.8 viser gjennomsnittstall for bosatte personer 17 år og over fra skattestatistikken for 2006. Mens tabellene 1.2 og 1.3 hovedsakelig redegjør for utlignet skatt i 2006, viser tabellene 1.5-1.8 tall for gjennomsnittlige inntekter og inntektsfradag for personer 17 år og eldre.

I tabell 1.5 er det gjengitt en del hovedtall for de sosioøkonomiske gruppene lønnstakere, trygdede og selvstendig næringsdrivende. Tabellen viser at lønnstakere utgjør den største gruppen med knapt 2 mill. personer. Trygdede utgjør knapt 1,1 mill. personer, mens selvstendig næringsdrivende utgjør om lag 134 000 personer. Gjennomsnittlig bruttoinntektfor lønnstakere var 388 600 kroner i 2006. Trygdede hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 203 200 kroner, mens tilsvarende tall for selvstendig næringsdrivende var 519 000 kroner.

For trygdede og pensjonister utgjorde kapitalinntektene om lag 6 pst. av bruttoinntekten. For lønnstakere og selvstendig næringsdrivende er andelen hhv. 4 pst. og 7 pst.

Tabell 1.5 viser også at samlet inntektsfradragsom andel av bruttoinntekt er 26 pst. både for trygdede og lønnstakere og 20 pst. for selvstendig næringsdrivende. For selvstendig næringsdrivende utgjør gjeldsrenter den største fradragsposten, mens minstefradraget er det største fradraget for lønnstakere og trygdede.

Trygdede betaler i gjennomsnitt 17 pst. av sin bruttoinntekt i skatt. For lønnstakere utgjør utlignet skatt i gjennomsnitt 27 pst. av bruttoinntekten. Selvstendig næringsdrivende betaler i gjennomsnitt 33 pst. av bruttoinntekten i skatt.

Tabell 1.6 viser sammensetning av inntekter og inntektsfradragfor bosatte 17 år og eldre etter ulike inntektsnivåer. Tabellen viser at for personer med en bruttoinntekt under 100 000 kroner utgjør personinntekt lønn i gjennomsnitt 72 pst., tjenestepensjoner og trygdeytelser om lag 21 pst. og aksjeutbytte og gevinst om lag 1 pst. av bruttoinntekten. For personer med en bruttoinntekt over 1 mill. kroner utgjør personinntekt lønn om lag 51 pst., tjenestepensjoner og trygdeytelser 2 pst. og aksjeutbytte og gevinst om lag 19 pst. av bruttoinntekten i 2006.

Tabell 1.7 viser sammensetningen av inntekter og inntektsfradrag for personer etter størrelse på skattepliktig nettoformue. Tabellen viser at personer med høy skattepliktig nettoformue i gjennomsnitt også har relativt høy bruttoinntekt. For personer med en skattepliktig nettoformue på over 3 mill. kroner utgjør lønnsinntekter i gjennomsnitt om lag 32 pst. av bruttoinntekten i 2006. Tilsvarende utgjør tjenestepensjoner og trygdeytelser vel 9 pst. og aksjeutbytte og gevinst om lag 28 pst. av bruttoinntekten.

Tabell 1.8 gjengir gjennomsnittlige inntekter og inntektsfradrag etter alder. Tabellen viser at gjennomsnittlig bruttoinntekt øker med alderen opp til aldersgruppen 45-54 år, for så å falle for de neste aldersgruppene. Tabellen viser at for personer mellom 67 og 79 år utgjør tjenestepensjon og trygdeytelser i gjennomsnitt om lag 83 pst. av bruttoinntekten.

Skattestatistikk for selskap

Tabell 1.1 viser at skattbar inntekt ved statsskatteligningen for selskap utgjorde 242 mrd. kroner i 2006. Utlignet skatt for selskap økte med 51 mrd. kroner sammenlignet med 2005.

Samlet utlignet skatt til staten, eksklusive selskap skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven, utgjorde i alt 60 mrd. kroner i 2006. Av dette var 56 mrd. kroner fellesskatt og 282 mill. kroner formuesskatt. Skatt på grunnrenteinntekt var på 3,8 mrd. kroner. kroner i 2006, mens tonnasjeskatten utgjorde 26 mill. kroner samme år.

Utlignet skatt til staten er beregnet etter godtgjørelsesfradrag, fradrag for naturressursskatt, kreditfradrag (fradrag for skatt betalt i utlandet) og etter fradrag for kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekt. Fradrag for godtgjørelse i fellesskatt utgjorde 673 mill. kroner, fradrag for naturressursskatt utgjorde 1,3 mrd. kroner, kreditfradrag utgjorde 8,6 mrd. kroner, mens forsknings- og utviklingsfradrag utgjorde 1,1 mrd. kroner. Fra og med 2004 ble det innført skattefritak for inntekter på aksjer og andre eierandeler for selskap. Dette førte til at godtgjørelsesfradraget falt bort, med unntak for ubenyttet godtgjørelsesfradrag fra tidligere år.

Tabell 1.9 viser selskap etter størrelsen på skattbar inntekt. Av en skattbar inntekt (positiv alminnelig inntekt og korreksjonsinntekt) på 242 mrd. kroner, var 93 pst. (224 mrd. kroner) opptjent av selskap med en skattbar inntekt på 1 mill. kroner eller mer (23,2 pst. av selskapene).

Tabell 1.10 viser at 78 pst. av den utlignede skatten (ekskl. sokkelselskap) ved statsskatteligningen på 60 mrd. kroner er utlignet på skattytergruppen aksjeselskap, 14 pst. på kraftselskap, 4 pst. på sparebanker og gjensidige livs- og skadeforsikringsselskap, 0,5 pst. på rederier skattlagt etter Sktl. §§8-10 til 8-19, 0,6 pst. på forbruksforeninger, innkjøps- og salgslag/samvirkelag, andelsmeierier og boligbyggelag, 3 pst. på utenlandske aksjeselskap/forsikringsselskap, 0,4 pst. på institusjoner/foreninger og pensjonsfond og 0,1 pst. på verdipapirfond.

Tabell 1.11 viser at statsskatten fra oljevirksomheten beløp seg til 220 mrd. kroner. Beløpet utgjør 78 pst. av selskapsskatten til staten.

Tabell 1.1 Oversikt over skatteligningen. Hele landet. 2006. Mill. kroner

I alt Selskap1 Personer
Kommuneskatteligningen
Antall skattytere2 3 811 670 869 3 810 801
Nettoformue 1 155 084 - 1 155 084
Alminnelig inntekt 811 735 - 811 735
Særfradrag 16 252 - 16 252
Formuesskatt 6 569 - 6 569
Inntektsskatt 87 338 - 87 338
Naturressursskatt 1 312 1 312 -
Fylkesskatteligningen
Inntektsskatt 19 072 - 19 072
Naturressursskatt 239 239 -
Statsskatteligningen
Antall skattytere med felleskatt 3 452 169 90 846 3 361 323
Antall skattytere med toppskatt 746 173 - 746 173
Toppskattegrunnlag 1 025 057 - 1 025 057
Nettoinntekt3 2 186 - 2 186
Skattbar inntekt 241 985 241 985 -
Nettoformue 1 251 089 93 906 1 157 183
Nettoinntekt sokkel 292 100 292 100 -
Beregningsgrunnlag for særskatt sokkel 275 783 275 783 -
Toppskatt 12 229 - 12 229
Fellesskatt 133 739 56 133 77 606
Formuesskatt 2 675 282 2 393
Inntektsskatt sokkel (inkl. særskatt) 219 679 219 679 -
Skatt på grunnrenteinntekt for kraftanlegg 3 757 3 757 -
Tonnasjeskatt 26 26 -
Utligning til folketrygden
Beregningsgrunnlag for trygdeavgift i alt 1 020 498 - 1 020 498
Personinntekt pensjoner 181 820 - 181 820
Personinntekt annen næring 47 231 - 47 231
Personinntekt primærnæring 10 436 - 10 436
Personinntekt lønn 781 011 - 781 011
Samlet trygdeavgift 70 625 - 70 625
Utlignet skatt
I alt 557 260 281 429 275 831
Fradrag, nedsettelser og korreksjoner i skatt
I alt4 19 021 11 590 7 431
Finnmarksfradrag5 662 - 662
Fradrag for boligsparing5 441 - 441
Skattefradrag for etterbetalt pensjon6 -75 - -75
Nedsettelse av formuesskatt7 826 - 826
Skattebegrensning8 4 435 - 4 435
Fradrag for utenlandsskatt (kreditfradrag)9 9 506 8 564 942
Godtgjørelsesfradrag10 860 673 187
Fradrag for naturressursskatt11 1 294 1 294 -
Forsknings- og utviklingsfradrag 1 062 1 059 3

1 Omfatter også utenlandske selskap på kontinentalsokkelen.

2 Antall personer og selskap med utlignet inntektsskatt og/eller formuesskatt til kommune. Omfatter også personer på Svalbard.

3 Nettoinntekt er grunnlag for ordinær inntektsskatt til staten for visse grupper, hovedsakelig personer bosatt i utlandet.

4 Forsørgerfradraget falt bort fra og med inntektsåret 2001. AMS-fradraget falt bort fra og med inntektsåret 2000. Skattetillegg for brutt sparekontrakt AMS opphørte fra og med 2002.

5 Beløpet er belastet inntektsskatt stat.

6 Tillegg/fradrag for etterbetalt pensjon.

7 Beløpet er belastet formuesskatt stat.

8 Beløpet er belastet inntektsskatt kommune og fylke med henholdsvis 1 523 mill. kroner og 310 mill. kroner. Inntektsskatt stat med 176 mill. kroner, fellesskatt med 1 256 mill. kroner og avgift til folketrygden med 1 169 mill. kroner.

9 Beløpet for personer er belastet inntektsskatt stat med 77 mill. kroner, fellesskatt med 351 mill. kroner, inntektsskatt kommune med 428 mill. kroner og fylkesskatt med 87 mill. kroner. For selskap er beløpet belastet fellesskatten.

10 Godtgjørelsesfradraget for selskap belastes i sin helhet fellesskatt. For personer er godtgjørelsesfradraget belastet inntektsskatt kommune med 89 mill. kroner, fylkesskatt med 19 mill. kroner og fellesskatt med 79 mill. kroner.

11 Beløpet er belastet fellesskatt.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2006.

Tabell 1.2 Oversikt over skatteligningen for personer, etter fylke. 2006. Mill. kroner

Hele landet1 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder
Kommuneskatteligningen
Antall personer 3 810 801 214 795 380 356 417 751 170 191 180 652 225 005 183 427 146 661 94 185 134 096
Nettoformue 1 155 084 53 198 138 632 220 606 40 724 44 932 71 561 53 862 35 295 23 807 38 406
Alminnelig inntekt 811 735 41 076 100 823 120 618 27 915 27 619 42 555 36 735 26 649 16 604 26 112
Særfradrag 16 252 1 019 1 529 1 716 821 735 850 849 672 393 603
Formuesskatt 6 569 287 803 1 396 212 240 413 303 191 131 214
Inntektsskatt 87 338 4 275 11 283 13 562 2 831 2 828 4 568 3 878 2 783 1 742 2 765
Fylkesskatteligningen
Inntektsskatt 19 072 934 2 463 2 962 619 618 998 847 608 381 604
Statsskatteligningen
Antall personer med felleskatt 3 361 323 190 270 353 314 398 509 139 614 136 886 180 845 161 297 120 764 74 190 113 897
Antall personer med toppskatt 746 173 32 987 105 599 118 216 19 826 19 694 38 382 32 081 22 805 13 321 22 701
Beregningsgrunnlag for toppskatt 1 025 057 53 372 124 798 140 577 37 017 36 317 53 787 47 248 34 295 20 817 32 746
Nettoformue 1 157 183 52 780 143 454 226 172 39 441 41 702 69 645 53 356 34 153 22 670 38 100
Toppskatt2 12 229 434 2 272 2 636 220 219 579 484 307 179 299
Fellesskatt 77 606 3 798 10 189 11 827 2 514 2 512 4 051 3 456 2 453 1 544 2 451
Formuesskatt 2 393 121 328 377 85 95 133 119 78 49 88
Medlemsavgift til folketrygden 70 625 3 590 8 860 10 058 2 431 2 431 3 725 3 200 2 293 1 402 2 230
Utlignet skatt 275 831 13 439 36 197 42 818 8 912 8 943 14 467 12 288 8 713 5 428 8 650

Tabell 1.2B Oversikt over skatteligningen for personer, etter fylke. 2006. Mill. kroner

Hele landet1 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder
Fradrag, nedsettelser og korreksjoner i skatt
I alt 7 431 368 606 1 103 286 261 349 323 238 156 220
Finnmarksfradrag 662 - - - - - - - - - -
Fradrag for boligsparing 441 17 37 67 12 14 19 15 11 8 21
Skattefradrag for etterbetalt pensjon -75 -3 -7 -17 -3 -3 -4 -3 -2 -1 -4
Nedsettelse av formuesskatt 826 13 84 382 6 4 65 25 7 10 14
Skattebegrensning 4 435 313 284 402 257 233 233 227 192 115 156
Nedsettelse for utenlandsskatt 942 22 176 204 11 7 30 50 28 23 29
Godtgjørelsesfradrag 187 6 31 64 3 5 6 8 3 2 4

Tabell 1.2C forts.

Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Romsau Finnmark Finnmárku
Kommuneskatteligningen
Antall personer 305 514 359 056 90 715 204 024 223 492 101 773 193 669 123 420 61 790
Nettoformue 96 158 106 573 26 479 60 824 50 242 21 131 37 611 25 086 9 660
Alminnelig inntekt 76 421 78 644 16 138 39 718 44 890 18 387 35 158 23 921 11 715
Særfradrag 1 153 1 428 374 871 932 481 976 574 276
Formuesskatt 552 604 140 335 270 107 190 131 48
Inntektsskatt 8 456 8 525 1 689 4 185 4 775 1 880 3 602 2 496 1 211
Fylkesskatteligningen
Inntektsskatt 1 846 1 861 369 914 1 042 410 787 545 264
Statsskatteligningen
Antall personer med felleskatt 277 966 319 536 76 951 178 099 197 034 90 992 170 189 110 931 54 273
Antall personer med toppskatt 74 637 75 388 13 340 35 545 39 578 13 663 27 791 20 981 9 542
Beregningsgrunnlag for toppskatt 91 313 98 852 21 044 51 027 58 163 24 447 46 780 31 767 15 048
Nettoformue 97 403 107 127 26 186 60 905 50 582 21 066 37 513 25 141 9 692
Toppskatt2 1 494 1 190 141 456 546 146 292 128 -409
Fellesskatt 7 407 7 557 1 500 3 695 4 237 1 668 3 194 2 216 1 032
Formuesskatt 213 208 57 133 113 45 77 53 20
Medlemsavgift til folketrygden 6 433 6 888 1 433 3 493 3 995 1 631 3 099 2 163 1 014
Utlignet skatt 26 401 26 833 5 330 13 211 14 978 5 887 11 240 7 733 3 181
Fradrag, nedsettelser og korreksjoner i skatt
I alt 600 622 131 355 343 177 333 318 616
Finnmarksfradrag - - - - - - - 116 523
Fradrag for boligsparing 62 53 11 21 28 10 17 13 5
Skattefradrag for etterbetalt pensjon -6 -12 -1 -1 -1 -2 -3 -2 -1
Nedsettelse av formuesskatt 63 89 6 27 14 3 7 7 1
Skattebegrensning 290 384 110 260 271 158 297 168 84
Nedsettelse for utenlandsskatt 178 91 3 37 23 7 11 12 2
Godtgjørelsesfradrag 12 16 1 10 7 2 3 3 1

1 Omfatter også personer på Svalbard og kontinentalsokkelen.

2 Toppskatten inkluderer også ordinær inntektsskatt til staten for visse grupper skattytere, hovedsakelig personer bosatt i utlandet. Denne skatten er i likhet med de øvrige skattene i tabellen oppgitt etter at fradrag og nedsettelser i skatt er trukket fra. For Finnmark sin del framkommer et negativt tall siden fradragene overstiger skatten, hovedsakelig på grunn av finnmarksfradraget.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2006.

Tabell 1.3 Gjennomsnittstall per innbygger, etter fylke. 2006. Kroner

Fylke Alminnelig inntekt per innbygger Nettoformue per innbygger Utlignet skatt per innbygger
Hele landet 172 800 246 700 58 600
Østfold 156 400 200 700 51 200
Akershus 200 900 281 000 71 600
Oslo 216 200 411 500 77 500
Hedmark 147 800 209 000 47 200
Oppland 150 700 227 800 48 700
Buskerud 171 500 280 700 58 300
Vestfold 164 500 238 000 54 900
Telemark 159 400 205 000 52 200
Aust-Agder 158 100 216 300 51 700
Vest-Agder 159 100 232 300 52 800
Rogaland 186 500 240 200 64 900
Hordaland 171 800 234 000 58 700
Sogn og Fjordane 151 800 246 400 50 200
Møre og Romsdal 160 700 247 800 53 700
Sør-Trøndelag 160 800 180 500 53 700
Nord-Trøndelag 142 300 162 900 45 600
Nordland 149 000 159 000 47 700
Troms Romsau 155 100 162 800 50 200
Finnmark Finnmárku 155 000 133 100 42 900

1 Gjennomsnittstallene er basert på innbyggertallet per 1. januar 2007 (alle innbyggere).

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2006.

Tabell 1.4 Antall bosatte personer 17 år og over, etter størrelse på skattepliktig nettoformue og alminnelig inntekt etter særfradrag. 2006

Alminnelig Skattepliktig nettoformue. Kroner
inntekt etter
særfradrag. 0 eller 120 000- 200 000- 300 000- 500 000- 700 000- 1 000 000- 3 000 000
Kroner I alt negativ 199 999 299 999 499 999 699 999 999 999 2 999 999 og over
I alt 3 647 395 1 560 432 993 659 232 029 299 127 208 006 114 372 197 530 42 240
0 eller negativ 123 719 79 222 33 311 2 859 2 750 1 581 819 1 939 1 238
1 - 24 999 254 702 84 244 152 500 6 309 5 354 2 855 1 365 1 723 352
25 000 - 49 999 111 194 58 259 41 095 3 667 3 231 1 854 923 1 839 326
50 000 - 74 999 295 559 100 424 130 027 24 866 24 720 9 615 2 761 2 764 382
75 000 - 99 999 317 261 108 584 117 152 25 579 30 642 18 896 8 403 7 557 448
100 000 - 149 999 531 144 181 254 158 657 45 625 60 815 40 568 19 817 23 137 1 271
150 000 - 199 999 476 469 206 275 114 646 33 564 44 142 31 756 17 697 26 523 1 866
200 000 - 249 999 446 278 216 946 94 395 29 289 37 616 26 392 14 981 24 340 2 319
250 000 - 299 999 340 661 170 238 61 738 21 645 28 977 21 389 12 401 21 638 2 635
300 000 - 349 999 232 460 111 780 37 480 14 809 21 422 16 279 9 619 18 274 2 797
350 000 - 399 999 144 607 69 726 19 528 8 334 12 565 10 893 6 711 14 110 2 740
400 000 - 449 999 92 297 44 880 10 853 4 802 7 642 6 773 4 519 10 258 2 570
450 000 - 499 999 63 316 31 203 6 349 2 991 5 061 4 675 3 174 7 657 2 206
500 000 - 999 999 180 676 84 467 14 297 6 883 12 774 12 767 9 553 28 233 11 702
1 000 000 og over 37 052 12 930 1 631 807 1 416 1 713 1 629 7 538 9 388

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2006.

Tabell 1.5 Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og eldre, etter sosioøkonomisk status.1 2006. Gjennomsnitt i kroner

Selvstendig
nærings-
Lønnstakere Trygdede drivende
Bruttoinntekt2 388 600 203 200 519 000
Av dette:
Personinntekt lønn 364 400 27 700 36 300
Ytelser fra folketrygden 2 200 121 100 4 400
Tjenestepensjon 2 000 38 100 2 600
Næringsinntekt i alt 2 900 1 300 433 700
Renteinntekter 3 400 5 200 8 100
Aksjeutbytte 2 600 1 300 3 900
Gevinst ved salg av verdipapirer 6 400 4 400 15 700
Andelseiers andel og utleie av fast eiendom 900 800 3 000
Andre inntekter av fast eiendom 1 100 1 200 3 800
Mottatte bidrag 200 700 500
Inntektsfradrag 100 100 53 200 102 700
Av dette:
Minstefradrag 60 100 42 000 14 400
Netto reiseutgifter 2 500 100 500
Pensjonspremie 2 400 0 500
Foreldrefradrag 2 500 300 1 700
Fagforeningskontingent 1 200 100 200
Årets underskudd i næring 900 400 10 100
Tidligere års underskudd 1 500 1 000 10 100
Individuell pensjonsavtale (IPA) 100 0 500
Renteutgifter 24 500 7 200 42 200
Tap ved salg av verdipapirer 1 800 900 4 000
Alminnelig inntekt etter særfradrag 289 300 136 900 434 300
Bruttoskatt 107 000 38 600 173 200
Fradrag i skatt 1 200 4 000 1 600
Utlignet skatt 105 800 34 600 171 500
Antall bosatte 17 år og eldre 1 964 219 1 058 136 133 832

1 I grupperingen av sosioøkonomisk status er attføring, rehabilitering og uførestønad regnet som folketrygd.

2 I 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes, og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2006.

Tabell 1.6 Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og eldre, etter størrelse på bruttoinntekt. 2006. Gjennomsnitt i kroner

Bruttoinntekt
100 000- 200 000- 300 000- 400 000- 500 000- 750 000- 1 mill.
I alt 0-99 999 199 999 299 999 399 999 499 999 749 999 999 999 og over
Bruttoinntekt1 293 600 37 900 148 400 250 400 346 300 442 600 593 900 851 400 1 792 000
Av dette:
Personinntekt lønn 210 200 27 400 58 100 164 000 292 100 380 200 487 600 652 400 913 900
Ytelser fra folketrygden 36 500 7 300 74 200 52 600 20 300 12 300 10 400 9 400 12 900
Tjenestepensjon 12 200 700 8 400 20 300 13 900 12 100 13 500 15 100 25 000
Næringsinntekt i alt 18 200 1 400 4 000 8 400 13 000 25 300 51 400 96 900 302 200
Renteinntekter 3 900 800 2 300 2 900 3 000 4 400 7 600 13 900 51 200
Aksjeutbytte 2 000 100 100 300 500 1 200 4 200 12 700 78 400
Gevinst ved salg av verdipapirer 5 800 200 300 700 1 400 3 100 8 800 24 700 261 200
Andelseiers andel og utleie av fast eiendom 900 100 200 400 600 1 300 2 900 5 800 11 700
Andre inntekter av fast eiendom 1 100 0 0 100 200 500 1 900 6 900 51 500
Mottatte bidrag 400 100 400 300 300 500 800 1 100 2 500
Inntektsfradrag 76 700 22 800 48 800 77 800 94 800 107 800 122 500 141 300 258 100
Av dette:
Minstefradrag 47 500 17 600 39 600 56 300 58 600 58 100 56 800 55 700 52 700
Netto reiseutgifter 1 400 100 300 1 000 2 300 3 100 3 500 3 300 2 600
Pensjonspremie 1 300 100 200 1 200 2 400 2 800 2 500 2 500 1 800
Foreldrefradrag 1 600 300 800 1 700 2 100 2 200 2 800 3 200 3 000
Fagforeningskontingent 700 0 200 700 1 200 1 200 1 100 900 700
Årets underskudd i næring 1 000 700 500 700 900 1 300 1 900 2 700 9 000
Tidligere års underskudd 1 800 800 400 600 700 1 700 2 700 5 000 55 600
Individuell pensjonsavtale (IPA) 100 0 0 100 100 200 300 500 800
Renteutgifter 17 300 2 400 5 500 13 000 23 000 30 700 40 500 53 000 85 500
Tap ved salg av verdipapirer 1 500 300 300 500 900 1 700 3 500 7 400 34 900
Alminnelig inntekt etter særfradrag 214 900 17 700 90 400 167 800 250 100 335 300 472 400 712 900 1 594 600
Bruttoskatt 76 300 4 400 23 700 53 800 86 200 122 300 185 600 295 600 672 200
Fradrag i skatt 2 000 500 4 300 1 200 600 700 1 400 2 900 18 400
Utlignet skatt 74 300 3 800 19 400 52 600 85 600 121 600 184 300 292 700 653 700
Antall bosatte 17 år og eldre 3 647 395 516 951 848 400 827 041 707 994 354 729 267 373 70 725 54 182

1 I 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes, og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2006.

Tabell 1.7 Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og eldre, etter størrelse på skattepliktig nettoformue. 2006. Gjennomsnitt i kroner

Skattepliktig nettoformue
0 eller 1- 200 000- 300 000- 500 000- 750 000- 1 000 000- 3 000 000
I alt negativ 199 999 299 999 499 999 749 999 999 999 2 999 999 og over
Bruttoinntekt1 293 600 315 600 194 000 262 300 282 700 312 800 347 100 439 700 1 150 400
Av dette:
Personinntekt lønn 210 200 268 600 140 800 177 400 174 800 176 600 182 300 208 400 365 300
Ytelser fra folketrygden 36 500 16 500 35 100 52 600 63 600 72 500 76 600 75 800 58 400
Tjenestepensjon 12 200 4 800 8 000 14 400 20 400 28 100 34 300 40 700 45 000
Næringsinntekt i alt 18 200 18 300 7 000 11 400 14 300 19 200 27 600 50 200 158 900
Renteinntekter 3 900 1 200 800 2 000 3 300 5 800 9 100 19 000 98 500
Aksjeutbytte 2 000 900 200 500 800 1 500 2 800 7 900 75 800
Gevinst ved salg av verdipapirer 5 800 2 100 700 1 700 2 500 4 400 7 300 20 500 242 800
Andelseiers andel og utleie av fast eiendom 900 800 200 400 500 900 1 400 3 300 13 600
Andre inntekter av fast eiendom 1 100 700 200 500 600 1 100 1 700 4 800 27 000
Mottatte bidrag 400 200 300 200 300 500 700 1 600 5 500
Inntektsfradrag 76 700 95 300 51 700 62 100 62 900 65 200 67 300 78 000 229 400
Av dette:
Minstefradrag 47 500 50 500 41 600 48 300 48 500 48 900 49 000 48 700 49 300
Netto reiseutgifter 1 400 2 100 800 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 900
Pensjonspremie 1 300 1 500 1 000 1 500 1 400 1 300 1 200 1 100 800
Foreldrefradrag 1 600 2 100 1 200 1 700 1 200 800 700 700 1 200
Fagforeningskontingent 700 800 500 700 700 600 600 500 300
Årets underskudd i næring 1 000 1 000 300 600 700 1 100 1 500 2 700 10 600
Tidligere års underskudd 1 800 1 500 200 300 400 1 200 1 100 2 900 65 100
Individuell pensjonsavtale (IPA) 100 100 100 100 100 200 200 300 700
Renteutgifter 17 300 32 200 4 000 5 600 5 700 6 200 6 800 10 000 41 900
Tap ved salg av verdipapirer 1 500 1 100 200 500 800 1 100 1 400 4 100 46 500
Alminnelig inntekt etter særfradrag 214 900 220 500 137 800 193 800 212 800 240 600 272 800 357 300 1 002 300
Bruttoskatt 76 300 79 700 43 900 63 600 70 800 82 400 96 800 134 800 461 200
Fradrag i skatt 2 000 1 500 2 000 2 400 2 200 1 600 1 300 1 200 23 800
Utlignet skatt 74 300 78 200 41 900 61 200 68 700 80 800 95 500 133 600 437 400
Antall bosatte 17 år og eldre 3 647 395 1 560 432 993 659 232 029 299 127 208 006 114 372 197 530 42 240

1 I 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes, og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2006.

Tabell 1.8 Hovedposter fra ligningen for bosatte personer 17 år og eldre, etter alder. 2006. Gjennomsnitt i kroner

Alder
I alt 17-24 25-34 35-44 45-54 55-66 67-79 80-
Bruttoinntekt1 293 600 105 100 284 600 366 800 388 800 339 000 231 400 186 600
Av dette:
Personinntekt lønn 210 200 98 400 258 500 315 100 314 900 218 000 13 800 600
Ytelser fra folketrygden 36 500 2 200 7 500 15 100 42 200 148 000 137 300
Tjenestepensjon 12 200 500 700 1 500 3 300 26 500 43 400 32 500
Næringsinntekt i alt 18 200 2 200 13 800 27 100 31 700 25 100 4 500 1 000
Renteinntekter 3 900 700 1 600 2 600 4 400 6 400 7 000 7 200
Aksjeutbytte 2 000 100 800 2 300 3 500 3 100 2 100 1 400
Gevinst ved salg av verdipapirer 5 800 500 2 300 5 900 9 200 10 000 6 600 3 600
Andelseiers andel og utleie av fast eiendom 900 100 400 900 1 300 1 600 1 000 600
Andre inntekter av fast eiendom 1 100 100 600 1 000 1 400 2 000 1 600 1 000
Mottatte bidrag 400 100 100 300 400 500 1 200 600
Inntektsfradrag 76 700 39 000 85 900 98 500 94 100 79 800 53 600 41 700
Av dette:
Minstefradrag 47 500 32 800 51 100 53 300 53 100 49 600 42 100 37 400
Netto reiseutgifter 1 400 700 2 000 2 200 1 900 1 200 0 0
Pensjonspremie 1 300 300 1 400 1 900 2 300 1 800 100 0
Foreldrefradrag 1 600 200 3 400 4 300 700 0 0 0
Fagforeningskontingent 700 200 700 900 1 100 900 0 0
Årets underskudd i næring 1 000 100 800 1 400 1 600 1 400 700 200
Tidligere års underskudd 1 800 0 600 1 800 3 600 2 700 1 800 400
Individuell pensjonsavtale (IPA) 100 0 0 100 200 300 0 0
Renteutgifter 17 300 3 500 22 800 27 900 24 000 15 700 6 000 2 400
Tap ved salg av verdipapirer 1 500 100 700 1 600 2 000 3 000 1 400 400
Alminnelig inntekt etter særfradrag 214 900 66 100 199 000 269 600 296 300 257 700 164 600 128 300
Bruttoskatt 76 300 20 800 70 900 99 800 110 700 92 800 48 500 35 600
Fradrag i skatt 2 000 800 1 400 1 300 1 700 2 200 3 300 5 800
Utlignet skatt 74 300 19 900 69 500 98 500 109 000 90 600 45 200 29 800
Antall bosatte 17 år og eldre 3 647 395 458 959 616 846 701 603 628 098 632 142 391 585 218 162

1 I 2006 er skattefritt aksjeutbytte lagt til bruttoinntekten. Renteinntekter som ekstrabeskattes, og uttak fra deltakerlignet selskap er fratrukket bruttoinntekten.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2006.

Tabell 1.9 Selskap etter skattbar inntekt.1 Inntektsskatt2 på skattbar inntekt ved statsskatteligningen. Eksklusiv sokkelselskap3. 2006

Skattbar inntekt Selskap Skattbar inntekt Inntektsskatt
Kroner Antall Prosent Mill. kr Prosent Mill. kr Prosent
I alt 90 846 100 241 985 100 67 722 100
1 - 4 999 5 158 6 7 0 2 0
5 000 - 9 999 1 919 2 14 0 4 0
10 000 - 19 999 3 221 4 47 0 13 0
20 000 - 49 999 7 023 8 240 0 67 0
50 000 - 99 999 8 599 9 623 0 174 0
100 000 - 199 999 11 787 13 1 708 1 478 1
200 000 - 499 999 18 892 21 6 192 3 1 733 3
500 000 - 999 999 13 137 14 9 354 4 2 617 4
1 000 000 - 1 999 999 9 504 10 13 411 6 3 753 6
2 000 000 - 4 999 999 6 875 8 21 129 9 5 914 9
5 000 000 og over 4 731 5 189 262 78 52 967 78

1 Skattbar inntekt omfatter positiv alminnelig inntekt og korreksjonsinntekt.

2 Omfatter utlignet inntektsskatt på alminnelig inntekt og utlignet inntektsskatt på korreksjonsinntekt før godtgjørelsesfradrag, kreditfradrag, fradrag for naturressursskatt og forsknings- og utviklingsfradrag er trukket fra.

3 Selskap skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2006.

Tabell 1.10 Selskap. Skattegrunnlag og skatter ved statsskatteligningen etter skattytergruppe,1 eksklusive sokkelselskap.2 2006. Mill. kroner

Skatter og fradrag
Antall selskap i skatteposisjon3 Nettoformue Skattbar inntekt4 Formuesskatt Inntektsskatt5 Tonnasjeskatt Grunnrenteskatt Fradrag i skatt6 Sum skatt til staten
I alt 93 368 93 906 241 984 282 67 723 26 3 757 11 590 60 198
Aksjeselskap7 88 375 1 145 203 119 3 56 874 - - 10 116 46 761
Rederier skattelagt etter skatteloven §§ 8-10 til 8-19 300 - 1 105 - 310 26 - 11 324
Selskap hjemmehørende på Svalbard 84 35 183 0 18 - - - 18
Verdipapirfond 62 - 487 - 136 - - 48 89
Sparebanker og gjensidige livs- og skadeforsikringsselskap 132 48 652 7 983 146 2 235 - - 83 2 298
Forbruksforeninger, innkjøps og salgslag, andelsmeierier og boligbyggelag 985 26 839 1 104 80 309 - - 6 384
Kraftforetak 260 1 605 20 795 5 5 823 - 3 757 1 314 8 271
Institusjoner, foreninger og pensjonsfond 1 053 15 579 764 47 214 - - 2 259
Utenlandske aksjeselskap og forsikringsselskap 2 117 52 6 443 0 1 804 - - 10 1 794

1 Skattytergruppe refererer til skatteregel som selskapene skattlegges etter.

2 Selskap skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven.

3 Selskap som har fått beregnet skatt av inntekt og/eller formue eller har fradrag i skatt.

4 Omfatter positiv alminnelig inntekt og korreksjonsinntekt.

5 Inneholder også utlignet inntektsskatt på korreksjonsinntekt.

6 Godtgjørelsesfradrag (673 mill. kroner), fradrag for naturressursskatt (1 294 mill. kroner), kreditfradrag (8 564 mill. kroner) og forsknings- og utviklingsfradrag (1 059 mill. kroner).

7 Omfatter aksjeselskap, aksjebanker og forsikringsselskap registrert i Norge.

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2006.

Tabell 1.11 Selskap skattlagt med hjemmel i petroleumsskatteloven. Skattegrunnlag og skatter. 2006. Mill. kroner

Oljeutvinnings-
og rørlednings- Utenlandske
Antall I alt selskap selskap
Nettoinntekt sokkel 178 292 100 291 088 1 012
Inntektsskatt sokkel 178 81 788 81 505 283
Særskatteinntekt 25 275 783 275 783 .
Særskatt sokkel 25 137 892 137 892 .
Sum skatt sokkel 178 219 679 219 396 283

Kilde: Statistisk sentralbyrås skattestatistikk 2006.

Til dokumentets forside