St.prp. nr. 23 (2001-2002)

Om endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 2001

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Folketrygdens utgiftsbudsjett omfatter følgende 4 av statsbudsjettets programområder:

28. Stønad ved fødsel og adopsjon

29. Sosiale formål

30. Helsevern

33. Arbeidsliv

Barne- og familiedepartementet er ansvarlig fagdepartement for programområde 28. Sosial- og helsedepartementet er ansvarlig fagdepartement for programområde 29 og 30. Rikstrygdeverket forvalter bevilgningene på disse tre områdene. Budsjettansvaret for programområde 33 er delt mellom Fiskeridepartementet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Kommunal- og regionaldepartementets kapitler og poster er overført til Arbeids- og administrasjonsdepartementet, jf. St.prp. nr. 54 (2000-2001) og Innst.S. nr. 183 (2000-2001).

I denne proposisjonen legger Sosial- og helsedepartementet fram forslag til omgruppering av en del bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 2001 i samarbeid med ovennevnte departementer.

Folketrygden har fire inntektskapitler. Finansdepartementet har budsjettansvaret for kap. 5700 som omfatter trygdeavgift og arbeidsgiveravgift, Sosial- og helsedepartementet har budsjettansvaret for kap. 5701 som omfatter refusjoner ved trafikkskade, yrkesskade, fra bidragspliktige m.m., Arbeids- og adminsitrasjonsdepartementet har budsjettansvaret for kap. 5704 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv. og for kap. 5705 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs, dagpenger.

De reviderte anslagene for folketrygdens utgifter og inntekter i 2001 bygger i hovedsak på regnskapstall pr. 30. september 2001. Beregningsgruppen for folketrygden, som gjør anslag for regelstyrte ordninger under Sosial- og helsedepartementets område 09, 29 og 30, fødselspenger og adoposjonspenger under Barne- og familiedepartementet og attføringsposter under Arbeids- og administrasjonsdepartementet, har hatt møte 22. oktober 2001. Forslag til bevilgningsendringer vedrørende disse områdene og postene er med mindre avrundinger mv. basert på anslag i Beregningsgruppen.

Under avsnitt 2 er det gjort rede for hovedforutsetningene som var lagt inn i budsjettet mht. grunnbeløp, særtillegg, utvikling i antall stønadsmottakere m.v.

Under avsnitt 3 er det gitt en summarisk oversikt over hvilke tilleggsbevilgninger som er vedtatt av Stortinget hittil i år, samt en presentasjon av budsjetterte og faktiske (anslåtte) utgifter.

Under avsnitt 4 er det redegjort nærmere for de mer- og mindreutgiftene som det regnes med under folketrygdens utgiftskapitler.

Under avsnitt 5 er det redegjort for mer- og mindreinntekter som forventes under Sosial- og helsedepartementets og Arbeids- og administrasjonsdepartementets inntektskapittel.

Under avsnitt 6 er det gitt en oversikt over hele folketrygdens inntektsside. Videre er det gitt en samlet oversikt over folketrygdens utgifter og inntekter etter de endringene som er vedtatt og foreslått i denne proposisjonen.

I det saldert budsjett for 2001 er det regnet med et statstilskudd på 54 653 836 mill. kroner for 2001. Nå regner en med et statstilskudd på 57 155 036 mill. kroner. I nysalderingsproposisjonen for 2001 vil en komme tilbake til folketrygdens inntekter og statstilskuddet.