St.prp. nr. 23 (2001-2002)

Om endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 2001

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 2001

I

I statsbudsjettet for 2001 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap. Post Formål Kroner
Barne- og familiedepartementet
2530 Fødselspenger og adopsjonspenger
70 Fødselspenger til yrkesaktive, overslagsbevilgning, forhøyes med 270 000 000
fra kr 7 280 047 000 til kr 7 550 047 000
71 Engangsstønad ved fødsel, overslagsbevilgning,nedsettes med 51 000 000
fra kr 474 000 000 til kr 423 000 000
72 Feriepenger av fødselspenger til arbeidstakere, overslagsbevilgning,nedsettes med 6 000 000
fra kr 216 825 000 til kr 210 825 000
Fiskeridepartementet
2540 Stønad under arbeidsløyse til fiskere og fangstmenn
70 Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med 12 000 000
fra kr 45 000 000 til kr 33 000 000
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
2541 Dagpenger
70 Dagpenger, overslagsbevilgning, forhøyes med 81 000 000
fra kr 6 519 000 000 til kr 6 600 000 000
2542 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.
70 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv. overslagsbevilgning, forhøyes med 70 000 000
fra kr 280 000 000 til kr 350 000 000
2543 Ytelser til yrkesrettet attføring
70 Attføringspenger, overslagsbevilgning, forhøyes med 81 000 000
fra kr 4 919 000 000 til kr 5 000 000 000
71 Attføringsstønad, overslagsbevilgning, forhøyes med 34 000 000
fra kr 1 486 000 000 til kr 1 520 000 000
Sosial- og helsedepartementet
2600 Trygdeetaten
01 Driftsutgifter, forhøyes med 11 000 000
fra kr 3 923 200 000 til kr 3 934 200 000
21 Spesielle driftsutgifter, nedsettes med 1 000 000
fra kr 30 900 000 til kr 29 900 000
2650 Sykepenger
70 Sykepenger for arbeidstakere m.v, overslagsbevilgning, nedsettes med 886 000 000
fra kr 21 836 000 000 til kr 20 950 000 000
71 Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, nedsettes med 71 000 000
fra kr 1 536 000 000 til kr 1 465 000 000
75 Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med 71 000 000
fra kr 1 141 000 000 til kr 1 070 000 000
2660 Uførhet
70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med 141 000 000
fra kr 12 838 000 000 til kr 12 697 000 000
71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med 33 000 000
fra kr 18 745 000 000 til kr 18 712 000 000
72 Særtillegg, overslagsbevilgning, nedsettes med 22 000 000
fra kr 1 315 000 000 til kr 1 293 000 000
74 Grunnstønad, overslagsbevilgning, forhøyes med 32 000 000
fra kr 1 281 000 000 til kr 1 313 000 000
75 Hjelpestønad, overslagsbevilgning, forhøyes med 10 000 000
fra kr 1 395 000 000 til kr 1 405 000 000
76 Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning, nedsettes med 27 000 000
fra kr 132 000 000 til kr 105 000 000
2663 Medisinsk rehabilitering m.v.
70 Rehabiliteringspenger, overslagsbevilgning, forhøyes med 45 000 000
fra kr 4 815 000 000 til kr 4 860 000 000
72 Foreløpig uførestønad, overslagsbevilgning, nedsettes med 17 000 000
fra kr 227 000 000 til kr 210 000 000
73 Attføringshjelp, forhøyes med 22 000 000
fra kr 55 000 000 til kr 77 000 000
74 Tilskudd til biler, nedsettes med 58 000 000
fra kr 908 000 000 til kr 850 000 000
75 Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, nedsettes med 312 000 000
fra kr 2 682 000 000 til kr 2 370 000 000
76 Bedring av funksjonsevnen, andre formål, forhøyes med 3 000 000
fra kr 35 000 000 til kr 38 000 000
79 Høreapparater, nedsettes med 45 000 000
fra kr 325 000 000 til kr 280 000 000
2670 Alderdom
70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med 19 000 000
fra kr 27 686 000 000 til kr 27 705 000 000
71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med 55 000 000
fra kr 35 280 000 000 til kr 35 335 000 000
72 Ventetillegg, overslagsbevilgning, forhøyes med 5 000 000
fra kr 183 000 000 til kr 188 000 000
73 Særtillegg, overslagsbevilgning, nedsettes med 50 000 000
fra kr 5 510 000 000 til kr 5 460 000 000
2683 Stønad til enslig mor eller far
70 Overgangsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med 90 000 000
fra kr 2 160 000 000 til kr 2 070 000 000
72 Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning,forhøyes med 10 000 000
fra kr 700 000 000 til kr 710 000 000
73 Utdanningsstønad, nedsettes med 19 000 000
fra kr 149 000 000 til kr 130 000 000
2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetjenesten m.v.
73 Sykestønadsutgifter i utlandet, nedsettes med 19 000 000
fra kr 117 000 000 til kr 105 000 000
76 Private laboratorier og røntgeninstitutt, forhøyes med 10 000 000
fra kr 423 000 000 til kr 433 000 000
77 Pasienter fra gjensidighetsland m.v, nedsettes med 21 200 000
fra kr 41 200 000 til kr 20 000 000
2750 Syketransport m.v.
71 Skyssvederlag for leger, forhøyes med 20 000 000
fra kr 336 000 000 til kr 356 000 000
75 Logopedisk behandling, forhøyes med 4 000 000
fra kr 25 000 000 til kr. 29 000 000
77 Syketransport, forhøyes med 33 200 000
fra kr 1 391 800 000 til kr 1 425 000 000
2751 Medisiner m.v.
72 Sykepleieartikler, nedsettes med 29 000 000
fra kr 929 000 000 til kr 900 000 000
2752 Refusjon av egenbetaling
70 Refusjon av egenbetaling, nedsettes med 54 000 000
fra kr 1 804 000 000 til kr 1 750 000 000
2755 Helsetjeneste i kommunene
70 Refusjon allmennlegehjelp, kan nyttes under post 61, forhøyes med 71 000 000
fra kr 2 054 000 000 til kr 2 125 000 000
71 Refusjon fysioterapi, kan nyttes under post 62, forhøyes med 19 000 000
fra kr 876 000 000 til kr. 895 000 000
2790 Andre helsetiltak
70 Bidrag, lokalt, nedsettes med 11 000 000
fra kr 418 000 000 til kr 407 000 000

Inntekter:

Kap. Post Formål Kroner
Sosial- og helsedepartementet
5701 Diverse inntekter
02 Diverse inntekter, forhøyes med 41 000 000
fra kr 109 000 000 til kr 150 000 000
03 Hjelpemiddelsentraler m.m., forhøyes med 2 000 000
fra kr 57 000 000 til kr 59 000 000
71 Refusjon ved yrkesskade, forhøyes med 31 000 000
fra kr 656 000 000 til kr 687 000 000
73 Refusjon fra bidragspliktige, nedsettes med 80 000 000
fra kr 1 160 000 000 til kr 1 080 000 000
75 Refusjon overskytende bidrag, nedsettes med 84 000 000
fra kr 274 000 000 til kr 190 000 000
80 Renter, nedsettes med 10 000 000
fra kr 35 000 000 til kr 25 000 000
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
5704 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.
02 Dividende, forhøyes med 40 000 000
fra kr 50 000 000 til kr 90 000 000

II

Stortinget samtykker i at:

  1. overført beløp fra 2001 til 2002 på 975 mill. kroner under kap. 2790 Andre helsetiltak, post 72 Sykebehandling i utlandet, reduseres med 250 mill. kroner til 725 mill. kroner.

  2. bevilgningen i statsbudsjettet for 2001 under kap. 2790 Andre helsetiltak, post 72 Sykebehandling i utlandet, tilføyes stikkordet «kan overføres»