St.prp. nr. 23 (2001-2002)

Om endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 2001

Til innholdsfortegnelse

3 Hovedtrekk ved den faktiske utviklingen

3.1 Endringer vedtatt av Stortinget

Tabell 3.1 Summarisk oversikt over bevilgningsendringer under folketrygdens utgifter som er vedtatt eller foreslått for Stortinget hittil i år: (i mill kroner)

28 29 30 33 Sum
Proposisjoner Fødselspenger Sosiale Formål Helsevern Arbeidsliv 28-29-30-33
St.prp. nr. 65 (2000-2001) 280,0 280,0
St.prp. nr. 84 (2000-2001) -966,6 448,0 270,0 -248,6
St.prp. nr. 86 (2000-2001) 25,8 25,8
St.prp. nr. 89 (2000-2001) 3 321,0 158,0 3 479,0
St.prp. nr. 93 (2000-2001) 39,0 39,0
I alt 2 380,2 767,0 428,0 3 575,2

Ved behandlingen av budsjettet for 2001 i desember 2000 ble det bevilget

184 881,8 mill. kroner på folketrygdens utgiftsside. Senere er det vedtatt endringer i bevilgninger på netto 3 575,2 mill. kroner:

  • En økning på 280 mill. kroner i forbindelse med endringer i statsbudsjettet for 2001 som følge av fastlegereformen, jf. St.prp. nr. 65 (2000-2001).

  • En reduksjon på 248,6 mill. kroner i forbindelse med behandlingen av St. prp. nr. 84 (2000-2001)i.f.m. revidert nasjonalbudsjett for 2001.

  • En økning på 25,5 mill. kroner i forbindelse med lønnsoppgjøret i 2001, jf. St.prp. nr. 86 (2000-2001).

  • En økning på 3 479 mill. kroner i forbindelse med trygdeoppgjøret pr 1. mai 2001 jf. St. prp. nr. 89 (2000-2001).

Inklusiv tilleggsbevilgningene er det bevilget 188 457 mill. kroner på folketrygdens utgiftsside, jf. tabellen under.

3.2 Anslag og sammendrag for folketrygdens utgifter i 2001.

Tabell 3.2 Budsjetterte og anslåtte utgifter etter programkategori (i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 2000 Bevilgning1) 2001 Anslag 2001 Merutgift (+) Mindreutgift (-)
28.5 Stønad ved fødsel og adopsjon 7 853 586 8 077 736 8 290 736 213 000
29.1 Administrasjon 3 813 557 4 150 300 4 160 300 10 000
29.5 Stønad under sykdom 21 774 507 24 513 000 23 485 000 -1 028 000
29.6 Uførhet og attføring 40 976 140 44 831 300 44 288 300 -543 000
29.7 Alderdom 65 347 397 68 659 000 68 688 000 29 000
29.8 Forsørgertap m.v. 7 607 985 7116 800 7 017 800 -99 000
29.9 Diverse utgifter 18 681 0 0 0
29 Sosiale formål 139 538 267 149 270 400 147 639 400 -1 631 000
30.1 Diverse tiltak i fylkeshelsetjenesten m.v. 2 453 382 2 680 100 2 656 900 -23 200
30.5 Legehjelp, medisiner m.v. 13 256 156 14 748 800 14 813 000 64 200
30.9 Andre helsetiltak 386 768 431 000 420 000 -11 000
30 Helsevern 16 096 306 17 859 900 17 889 900 30 000
33.4 Arbeidsliv m.v. 11 869 043 13 249 000 13 503 000 254 000
I alt 175 357 202 188 457 036 187 323 036 -1 134 000

1) Vedtatt bevilgning pluss vedtatte tilleggsbevilgninger/reduksjon av bevilgninger.

Som det fremgår av tabellen ovenfor foreslås bevilgningene under programområde 29 Sosiale formål redusert med 1 631 mill. kroner. De største reduksjonene er under kap. 2650 Sykepenger som foreslås redusert med 1 028 mill. kroner, kap. 2660 Uførhet som foreslås redusert med 181 mill. kroner, kap. 2663 Medisinsk rehabilitering som foreslås redusert med 362 mill. kroner og kap. 2683 Stønad til enslig mor eller far som foreslås redusert med 99 mill. kroner.

Under programområde 30 Helsevern foreslås bevilgningene økt med 30 mill. kroner. De største økningene er under kap. 2750 Syketransport som foreslås økt med 57,2 mill. kroner og kap. 2755 Helsetjeneste i kommunene som foreslås økt med 90 mill. kroner. Kap. 2752 Refusjon av egenbetaling foreslås redusert med 54 mill. kroner.

Netto foreslås bevilgningene under Sosial- og helsedepartementets utgiftskapitler redusert med til sammen 1 586 mill. kroner.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet regner med at det er grunnlag for å øke bevilgningene under programområde 33 med til sammen 266 mill. kroner. Bevilgningen under kap. 2541 Dagpenger foreslås økt med 81 mill. kroner, bevilgningen under kap. 2542, post 70 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv. foreslås økt med 70 mill. kroner og bevilgningen under kap. 2543 Ytelser til yrkesrettet attføring foreslås økt med 115 mill. kroner.

Under programområde 33 regner Fiskeridepartementet med at det er grunnlag for å redusere bevilgningen under kap. 2540 Stønad under arbeidsløyse til fiskere og fangstmenn med 12 mill. kroner.

Barne- og familiedepartementet regner med at det er grunnlag for å øke bevilgningene til fødselspenger og adopsjonspenger under programområde 28 med 213 mill. kroner.

I alt regnes det i denne proposisjonen med netto mindreutgifter under folketrygdens utgiftsside på 1 134 mill. kroner, og folketrygdens samlede utgifter anslås til 187 323 mill. kroner for 2001.

Når det gjelder forslag til justering av bevilgninger under folketrygden vises det til omtale under den enkelte budsjettpost nedenfor.