St.prp. nr. 23 (2001-2002)

Om endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 2001

Til innholdsfortegnelse

5 Inntekter under Sosial- og helsedepartementet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Kap 5701 Diverse inntekter

(i 1000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 2000 Bevilgning 2001 Anslag 2001 Merinntekt (+) Mindreinntekt (-)
02 Diverse inntekter 145 863 109 000 150 000 41 000
03 Hjelpemiddelsentraler m.v. 57 763 57 000 59 000 2 000
71 Refusjon ved yrkesskade 622 512 656 000 687 000 31 000
73 Refusjon bidragspliktige 1 121 606 1 160 000 1 080 000 -80 000
75 Refusjon overskytende bidrag 247 052 274 000 190 000 -84 000
80 Renter 45 676 35 000 25 000 -10 000
-100 000

Post 02 Diverse inntekter

Bevilget beløp for 2001 er 109 mill. kroner. Denne posten består av en rekke ulike typer inntekter, som renter og avdrag på attføringslån, avdrag på bidragslån, prosjektinntekter og refusjon for feilutbetalinger. Hvilke inntektstyper som har størst betydning varierer fra år til år, og posten er derfor vanskelig å budsjettere.

Regnskapsutviklingen fram til 30. september tyder på at inntektene i 2001 vil bli om lag 150 mill. kroner.

Bevilgningen foreslås økt med 41 mill. kroner til 150 mill. kroner.

Post 03 Hjelpemiddelsentraler m.m.

For 2001 er det budsjettert med en inntekt på 57 mill. kroner.

Regnskapsutviklingen hittil i år tyder på en inntektsøkning i forhold til budsjettet som på årsbasis vil utgjøre 2 mill. kroner.

For post 03 foreslås at bevilgningen for 2001 økes med 2 mill. kroner til 59 mill. kroner.

Post 73 Refusjon bidragspliktige

Bevilgningen for år 2001 er på 1 160 mill. kroner. Inntektene i år antas å bli på 1 085 mill. kroner. Dette er 75 mill. kroner mindre enn budsjettert.

Bevilgningene/avskrivningene har blitt noe høyere enn først antatt. Dette gir lavere inntekter. Samtidig er det slik at inntekter fra Statens Innkrevingssentral blir noe redusert fra år til år ettersom de sakene som nå gjenstår nok er vanskeligere å innkreve.

Det foreslås at bevilgningen for år 2001 reduseres med 80 mill. kroner til 1 080 mill. kroner.

Post 75 Overskytende bidrag

Bevilgningen for år 2001 er på 274 mill. kroner. Inntektene på posten i år antas å bli ca. 190 mill. kroner. Dette er 84 mill. kroner mindre enn budsjettert. Det var en økning i inntekter fra 1999 til 2000 på 5,2%, mot 8,9% fra 1998 til 1999. Regnskapet år 2000 viste 247 mill. kroner. Fra 2000 til 2001 antas altså en reduksjon på 23,1%. Reduksjonen i inntekter i år har sammenheng med eneforsørgerreformen som ble satt i verk i 1998, og hvor overgangsperioden ble avsluttet 1. januar 2001. Effekten av eneforsørgerreformen ble ikke tilstrekkelig hensyntatt ved opprinnelig budsjettering for 2001.

Det foreslås at bevilgningen for 2001 reduseres med 84 mill. kroner til 190 mill. kroner.

Post 80 Renter

Bevilget beløp for 2001 er 35 mill. kroner. Regnskapet for 2000 viste 45,7 mill. kroner.

Posten omfatter i hovedsak renteinntekter fra bankinnskudd, lån og innskudd for kontorlokaler. Inntektene på posten har gått betydelig ned de senere år fordi staten gikk over til konsernkonto i 1999 og fordi trygdeetatens låneordninger er under avvikling. Regnskapstall for de tre første kvartalene i 2001 tyder på at nedgangen har vært sterkere enn hva som ble lagt til grunn i budsjettet, og inntektene i 2001 ser nå ut til å bli 25 mill. kroner.

Bevilgningen foreslås satt ned med 10 mill. kroner til 25 mill. kroner.

Kap. 5704 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv. (jf. kap. 2542)

(i 1000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 2000 Bevilgning 2001 Anslag 2001 Merinntekt (+) Mindreinntekt (-)
02 Dividende 85 000 50 000 90 000 40 000

Post 02 Dividende

I 2000 mottok staten 85 mill. kroner i dividende, mot 55 mill. kroner i 1999, en oppgang på 55 pst. Per 30. september 2001 er det innbetalt ca. 86 mill. kroner i dividende. Det foreslås at inntektene i 2001 økes med 40 mill. kroner, fra 50 til 90 mill. kroner.