St.prp. nr. 23 (2001-2002)

Om endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 2001

Til innholdsfortegnelse

6 Folketrygdens utgifter og inntekter 2001

6.1 Folketrygdens utgifter

I avsnitt 3 er det gitt en summarisk oversikt over hvilke tilleggsbevilgninger som hittil i år er vedtatt av Stortinget. Som det framgår av oversikten utgjør disse til sammen 3 575 mill. kroner mer enn det som ligger til grunn i saldert budsjett for budsjetterminen 2001.

I denne proposisjonen foreslås bevilgningene under:

programområde 28 Fødselspenger økt med 213 mill. kroner
programområde 29 Sosiale formål redusert med 1 631 mill. kroner
programområde 30 Helsevern økt med 30 mill. kroner
programområde 33 Arbeidsliv m.v. økt med 254 mill. kroner

Samlet anslås det nå en netto reduksjon i utgiftene på 1 134 mill. kroner i forhold til gitte bevilgninger.

De samlede utgiftene i 2001 anslås til 187 323 mill. kroner, dvs. 2 441 mill. kroner mer enn i saldert budsjett for 2001. Jf avsnitt 2 og 3.

6.2 Folketrygdens inntekter

Folketrygdens inntekter fordelt på kapittel og post anslås for 2001 til:

(i 1000 kr)

Kap Post Betegnelse Regnskap 2000 Bevilgning 2001 Anslag pr. september 2001 Endring
5700 Folketrygdens inntekter:
71 Trygdeavgift 51 890 423 53 160 000 53 160 000 0
72 Arbeidsgiveravgift 70 115 904 73 900 000 73 900 000 0
Sum 122 006 327 127 060 000 127 060 000 0
5701 Diverse inntekter, sum: 3 159 178 3 100 000 3 000 000 -100 000
5704 02 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs 85 039 50 000 90 000 40 000
5705 01 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs, dagpenger 21 097 18 000 18 000 0
SUM Inntekter i alt 125 271 962 130 228 000 130 168 000 -60 000

Folketrygdens inntekter ventes å bli 60 mill. kroner lavere enn anslått i saldert budsjett for budsjetterminen 2001.

Finansdepartementet anslår trygdeavgiften under kap 5700, post 71 til 53 160 mill. kroner for 2001 og arbeidsgiveravgiften under post 72 til 73 900 mill. kroner. Anslaget for trygdeavgiften og arbeidsgiveravgiften er ikke endret i forhold til saldert budsjett for 2001.

I forbindelse med nysalderingen av statsbudsjettet medregnet folketrygden for 2001 vil de ovennevnte anslagene for folketrygden bli revidert på nytt.

6.3 Statstilskudd til folketrygden

I saldert budsjett for 2001 er det regnet med et statstilskudd på 54 653 836 mill. kroner. Basert på de utgifts- og inntektsanslagene som er nevnt, vil budsjettet balansere med et statstilskudd på 57 170 021 mill. kroner, jf. tabellen nedenfor.

(i 1 000 kr)

Områdene 28, 29, 30 og 33 Inntekter Utgifter Statstilskudd nedgang (+) økning (-)
Saldert budsjett 130 228 000 184 881 836 54 653 836
Netto mindreinntekter og merutgifter som følge av forslag fremmet i denne og tidligere fremsatte proposisjoner og anslag for inntektene -60 000 2 441 200 2 501 200
I alt 130 168 000 187 323 036 57 155 036