St.prp. nr. 23 (2001-2002)

Om endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 2001

Til innholdsfortegnelse

2 Hovedforutsetningene i 2001 budsjettet

Stønadssatser, takster mv.

I budsjettet var det lagt inn et grunnbeløp på kr 49 090. Det var også lagt til grunn særtilleggssatser på 79,33 pst. av grunnbeløpet etter ordinær sats, og 74 pst. i minstesats for pensjonist som har ektefelle som selv har tilleggspensjon som er høyere enn særtillegget etter ordinær sats.

Minstepensjonister som forsørger ektefelle over 60 år, får dobbelt særtillegg

(158,66 pst. av G). Denne gruppen får en pensjon på samme nivå som ektepar hvor begge har minstepensjon.

Pensjon og overgangsstønad i folketrygden er knyttet til grunnbeløpet. Heving av grunnbeløpet medfører at disse ytelsene øker tilsvarende. Dette gjelder grunnpensjon, tilleggspensjon, særtillegg og ventetillegg.

Fra 1. mai 2001 ble grunnbeløpet hevet med 2 270 kroner til kr. 51 360.

Stønadsmottakere mv.

I saldert budsjett for 2001 regnet man med følgende hovedtrekk:

  • Det var forutsatt en økning i antall uførepensjonister med grunnpensjon fra om lag 280 200 ved utgangen av 2000 til om lag 292 600 ved utgangen av 2001. Antall uføre med tilleggspensjon var forventet å bli om lag 281 200.

  • Antall alderspensjonister var antatt å bli om lag 622 800 ved utgangen av 2001. Antall alderspensjonister med tilleggspensjon var antatt å bli om lag 552 500.

  • Under programkategorien forsørgertap og eneomsorg for barn mv. var det regnet med nedgang i antall stønadsmottakere med overgangsstønad i forhold til 2000. Omleggingen av folketrygdens ordninger for eneforsørgere, som ble innført fra 1. januar 1998, har fått full effekt først fra 2001 etter utløp av en tre år lang overgangsperiode. Gjennomsnittlig antall mottakere var forventet redusert fra 40 300 i 2000 til 27 600 i 2001.