St.prp. nr. 27 (2004-2005)

Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2004 under Landbruks- og matdepartementet

Til innholdsfortegnelse

2 Reduksjon i driftsutgifter

Ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 2004 vedtok Stortinget at departementene skulle spare inn 58,5 mill. kroner på departementenes drift- og investeringsutgifter, samt på nettobudsjetterte virksomheter. Landbruks- og matdepartementets andel av innsparingsfullmakten er 0,961 mill. kroner. For en oversikt over fordelingene av denne vises det til Finansdepartementets proposisjon om ny saldering for 2004. Endringene er allerede lagt inn i budsjettet for 2004.