St.prp. nr. 27 (2004-2005)

Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2004 under Landbruks- og matdepartementet

Til innholdsfortegnelse

3 Fullmakt i forbindelse med omlegging av el-avgiften

Ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 2004 vedtok Stortinget at statlige virksomheters utgifter til el-avgift i 2004 skal kompenseres med til sammen 157,5 mill. kroner. Landbruks- og matdepartementets andel av dette er 1,5 mill. kroner. For en oversikt over fordelingene på virksomheter vises det til Finansdepartementets proposisjon om ny saldering for 2004. Endringene er allerede lagt inn i budsjettet for 2004.