St.prp. nr. 27 (2004-2005)

Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2004 under Landbruks- og matdepartementet

Til innholdsfortegnelse

4 Fordeling av midler knyttet til virkningen av lønnsoppgjøret i 2004

Virkningen av lønnsoppgjøret 2004 på statsbudsjettet 2004 for Landbruks- og matdepartementet utgjør 29,759 mill. kroner. Dette er allerede lagt inn i statsbudsjettet med følgende fordeling på virksomheter:

      (i 1000 kr)
Kap. Post Virksomhet Beløp
1100 01 Landbruks- og ­matdepartementet 2 173
1115 01 Mattilsynet 19 482
1143 01 Statens landbruks­forvaltning 2 638
1145 01 Jordskifterettene 3 280
1146 01 Norsk institutt for jord- og skogkartlegging 1 309
1147 01 Reindriftsforvaltningen 877